(1)
Kiełek-Rataj, E. Sprawozdanie Z śródrocznego Sympozjum Naukowego Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP. FF 2019, 213-215.