Konkurs na stanowisko sekretarza redakcji czasopisma

2019-05-26

Instytut Politologii zatrudni w wymiarze 1/3 etatu osobę na stanowisko sekretarza redakcji czasopisma naukowego "Pogranicze. Polish Borderlands Studies".

Wymagania obligatoryjne :
· Wykształcenie wyższe;
· Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
· Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu;
· Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
- co najmniej dobra znajomość języka angielskiego;

Dodatkowymi atutami będą:
- doświadczenie w pracy redakcji wydawnictwa naukowego;
- doświadczenie w publikowaniu artykułów naukowych;
- wiedza z zakresu międzynarodowych standardów komunikacji naukowej;
- wiedza z zakresu funkcjonowania naukowych baz danych (np. Scopus, Web of Science);
- student studiów doktoranckich lub doktorat z obszaru nauk społecznych;
- znajomość innych języków obcych;
- znajomość systemu Open Journal Systems;


Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:
- przyjmowanie artykułów do recenzji, nadzorowanie procesu recenzji, redakcji i publikacji artykułów w oparciu o Open Journal Systems;
- współpraca z naukowymi bazami danych (Pol-Index, CEJSH, docelowo także Scopus i DOAJ),
- bieżąca komunikacja z autorami, recenzentami, członkami redakcji i rady naukowej,
- udział w spotkaniach redakcji,
- inne prace redakcyjne.


Oferujemy :
· Pracę w stabilnej instytucji;
· Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/3 etatu (jeden dzień pracy w tygodniu w siedzibie redakcji: Opole, ul. Katowicka 89; oraz część obowiązków wykonywana zdalnie);
- Zdobycie wiedzy i umiejętności pracy w renomowanym czasopiśmie naukowym, w oparciu o międzynarodowe standardy komunikacji naukowej ;
- Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.


Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
- CV;
- Kopie dokumentów (w tym dyplomów), potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia, kursy, itp. (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Katowicka 89, pokój 309, do dnia 10.06.2019 r. godz. 15:00. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty, w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.
Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych „ (Dz. U. z 2018, poz.1000)