National Councils for Sustainable Development – an appropriate tool of common use?Abstract

W kontekście bieżących kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju, Unia Europejska (UE) podkreśla ostatnio znaczenie Narodowych Rad ds. Zrównoważonego Rozwoju (NRZR; ang.: National Councils for Sustainable Development – NCSD) jako skutecznego i efektywnego
instrumentu służącego wdrażaniu zrównoważonego rozwoju (ZR). Odkąd mogą one udzielać niezależnych porad i sprzyjać dialogowi pomiędzy społeczeństwem a interesariuszami na temat ZR, NRZR zdają się jawić jako właściwe narzędzie na szczeblu rządowym. Mimo to przegląd ich działalności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej daje różnorodny obraz. NRZR znacząco różnią się między sobą pod kątem definicji, składu, stopnia niezależności oraz dostępnych zasobów, jak też efektów działania. Biorąc od uwagę pozytywne doświadczenia związane ze skutecznymi NRZR w niektórych państwach członkowskich, można postawić następujące pytanie: Jakie cechy powinny posiadać NRZR? Czy NRZR są powszechnie wykorzystywane w Europie Środkowo-Wschodniej? W tym celu w poniższym artykule przeanalizowano NRZR w kilku państwach Europy Środkowo-Wschodniej poprzez wskazanie podobieństw oraz różnic pomiędzy poszczególnymi NRZR, włączając w to ich zasięg oraz podejście, aby wyjaśnić rozbieżności w ich osiągnięciach w skali krajowej. UE rekomenduje zestaw cech i właściwości, którymi powinny charakteryzować się NRZR w celu funkcjonowania jako efektywne narzędzie rządowe podczas dążenia do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.


Boyer, B. (2000). Institutional Mechanisms for Sustainable Development: a look at national councils for sustainable development in Asia. Global Environmental Change 10: 157-160. Available at: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VFV-417F9DD-7-1&_cdi=6020&_user= 5491879&_orig=search&_coverDate=07%2F31%2F2000&_sk=999899997&view=c&wchp=dGLbVzbzSkzk& md5=d7f17e86c38f84adfa40557fabf0df10&ie=/sdarticle.pdf. Accessed 20 November 2008.

Bundesregierung (2002). Perspektiven für Deutschland. Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung. Berlin: Bundesregierung. Available at: http://www.nachhaltigkeitsrat.de/fileadmin/user_upload/dokumente/pdf/ Nachhaltigkeitsstrategie_komplett.pdf Accessed 13 March 2008.

Bundesregierung (2004). Fortschrittsbericht 2004. Perspektiven für Deutschland. Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung. Berlin: Bundesregierung. Available at: http://www.nachhaltigkeitsratde/fileadmin/user_upload/dokumente/strategie_2004/Fortschrittsbericht_2004.pdf. Accessed 13 March 2008.

Council of the European Union (2006). Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) − renewed strategy. Brussels: Council of the European Union. Available at: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10117.en06.pdf. Accessed 13 March 2008.

Czech Government Council on Sustainable Development (2004). The Czech Republic Strategy for Sustainable Development. Prague: Czech Government Council on Sustainable Development. Available at:
http://www.env.cz/AIS/web-pub-en.nsf/$pid/MZPJHFJRHBR4/$FILE/KM-CR_SDS_eng-20041208.pdf. Accessed 14 March 2008.

Czech Government Council on Sustainable Development, Ministry of the Environment (2007). Progress Report on the Czech Republic Sustainable Development Strategy. Prague: Ministry of the Environment. Available at: http://www.env.cz/AIS/web-pub-en.nsf/$pid/MZPJHFK4RFEI/$FILE/KMProgress_% 20Report_2006_English-20070430.pdf. Accessed 14 March 2008.

EESC (European Economic and Social Committee) (2007). Opinion of the Section for Agriculture, Rural Development and the Environment on The role of the National Councils for Sustainable Development. Brussels: European Economic and Social Committee. Available at:
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=//esppub1/esp_public/ces/nat/nat363/en/ces1700- 2007_ac_en.doc. Accessed 12 March 2008.

Government of Romania (2008). National Sustainable Development Strategy “Romania 2013-2020-2030”. BUCAREST: Government of Romania. Available at:
http://www.sdnp.ro/documents/national_strategy_for_sustainable_development/SNDD_2008_EN.pdf. Accessed 12 November 2008.

Ministry of the Environment (1999). Poland 2025. Warsaw: Ministry of the Environment. Available at: http://www.mos.gov.pl/2materialy_informacyjne/raporty_opracowania/strategia/index1.html. Accessed 14 March 2008.

Ministry of the Environment (2002). Utworzenie Rady do spraw Zrównoważonego Rozwoju. Warsaw: Ministry of the Environment. Available at: http://www.mos.gov.pl/2prawo/zarzadzenia_prm/zrm_rzr.html. Accessed 14 March 2008.

Niestroy, I. (2005). Sustaining Sustainability – a benchmark study on national strategies towards sustainable development and the impact of councils in nine EU member states. EEAC series, background study 2: 133- 159. Available at: http://www.eeac-net.org/download/EEAC_3Germany.pdf. Accessed 13 March 2008.

Niestroy, I. (2007). Stimulating Informed Debate - Sustainable Development Councils in EU member states. A compilation of tasks, capacities, and best practice. EEAC series. Available at: http://www.eeacnet. org/download/EEAC%20WG%20SD%20study07_SDCs%20stimulate_19-6-07_final.pdf. Accessed 14 March 2008.

Office of the Government of the Czech Republic (2006). Interim Report on the Czech Republic Strategy for Sustainable Development. Prague: Office of the Government of the Czech Republic. Available at: http://www.env.cz/AIS/web-pub-en.nsf/$pid/MZPJHFJRHJRS/$FILE/KM-First_SDS_Progress_Report_eng-20051007.pdf. Accessed 14 March 2008.

Pfister, G. (2006). Challenger Report für den Rat für Nachhaltige Entwicklung. Einsatz von Indikatoren im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesrepublik aus der Sicht eines Kritikers. Nürtingen-Geislingen. Available at: http://www.nachhaltigkeitsrat.de/fileadmin/user_upload/dokumente/studien/Nachhaltig keitsindikatoren_Chall_Report_Pfister_Nov_2006.pdf. Accessed 13 March 2008.

RNE (2004). Schwerpunkte der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 2004. Stellungnahme des Rates für Nachhaltige Entwicklung zum Konsultationspapier des Bundeskanzleramtes zum „Fortschrittsbericht 2004 Perspektiven für Deutschland – Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung“. Berlin: Rat für Nachhaltige Entwicklung. Available at: http://www.nachhaltigkeitsrat.de/fileadmin/user_upload/dokumente/stellung nahmen/RNE_Stellungnahme_Konsultationspapier_01-03-04.pdf. Accessed 13 March 2008.

Working Group (1999). National Sustainable Development Strategy “Doing more with less”. Bucharest. Available at: http://www.sdnp.ro/ncdpublications/nssd.pdf. Accessed 12 March 2008.

Zieschank, R. (2006). Challenger Report für den Rat für Nachhaltige Entwicklung. Einsatz von Indikatoren im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesrepublik - Anmerkungen aus der Sicht eines Befürworters. Berlin: Rat für Nachhaltige Entwicklung. Available at: http://www.nachhaltigkeitsrat.de/fileadmin/user _upload/dokumente/studien/Nachhaltigkeitsindikatoren_Chall_Report_Zieschank_Nov_2006.pdf. Accessed 13 March 2008.
Download

Published : 2021-06-17


KOHLMANN, R., PREISSLER, S., & STENGEL, M. (2021). National Councils for Sustainable Development – an appropriate tool of common use?. Economic and Environmental Studies, 12(1), 61-76. Retrieved from https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/4173

Romy KOHLMANN 
Steffen PREISSLER 
Malgorzata STENGEL 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0