O czasopiśmie

Czasopismo „Nomos & Dike” wydawane jest od 2006 roku przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wcześniej pod nazwą Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe.
Czasopismo to zawiera artykuły o charakterze teoretyczno-analitycznym dotyczące nauk prawnych, administracyjnych oraz nauk o bezpieczeństwie, jak również glosy, recenzje czy sprawozdania z konferencji.

Cel i zakres tematyczny

Celem czasopisma jest umożliwienie studentom i doktorantom Wydziału Prawa i Administracji UO oraz studentom z innych ośrodków akademickich prezentacji ich pierwszych prac naukowych. Poszczególne numery czasopisma adresowane są do studentów, przedstawicieli doktryny prawa i administracji, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z naukami o bezpieczeństwie.