Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu
  Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631).
 • Teksty nadesłane do redakcji nie były wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach.
 • Wyrażam zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywanie niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystanie go do druku oraz w publikacjach elektronicznych.
 • Przenoszę prawa autorskie na Redakcję „Scriptura sacra”.
 • Wyrażam także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
 • Oświadczam, że nadesłane teksty są opracowane według zasad rzetelności naukowej i nie zachodzi w nich zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting)
  oraz autorstwa pozornego (guest authorship), zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu” zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW:
  https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/¬wyjasnienie_¬dotyczace_¬ghost-writing.pdf
 • Przyjmuję do wiadomości, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Scriptura sacra” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji.


Wytyczne dla autorów

Artykuły do najnowszego numeru „Scriptura Sacra” należy zgłaszać do końca września (na przykład do numeru za 2021 – do końca września 2021 r.).

1. Zasady publikowania

Redakcja „Scriptura Sacra” przyjmuje do oceny i publikacji jedynie oryginalne artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji, dotyczące badań nad Biblią. Preferujemy artykuły, które stosuję metodę retoryki hebrajskiej w swoich badaniach.

W czasopiśmie „Scriptura Sacra” publikowanie artykułów jest nieodpłatne.

2. Procedura recenzowania

Redakcja „Scriptura Sacra” prowadzi procedurę recenzowania artykułów naukowych zgodnie z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach” zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Oznacza to, że proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności, czyli autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. procedura double-blind review).

Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta (recenzentów) wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora (autorów) artykułu. Korespondencja pomiędzy autorem i recenzentami odbywa się za pośrednictwem Redakcji „Scriptura Sacra”. Wszystkie przyjęte uwagi powinny być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta.

Artykuł może być skierowany do druku jedynie w przypadku dwóch, jednoznacznie pozytywnych recenzji. W sytuacji jednej negatywnej recenzji i jednej pozytywnej Redakcja powołuje trzeciego recenzenta, którego ocena decyduje o skierowaniu tekstu do druku bądź odrzuceniu.

Teksty, które nie mają charakteru naukowego (recenzje, sprawozdania, wywiady oraz opis wydarzeń) nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redakcję.

3. Uwagi dotyczące przygotowania tekstu

Artykuły naukowe:

Teksty powinny dotyczyć szeroko pojętej problematyki badań nad tekstami biblijnymi. Redakcja „Scriptura Sacra” preferuje wykorzystanie metody retoryki hebrajskiej, w badaniach tekstów biblijnych.

Objętość tekstu: od 40 000 do 51 000 znaków (łącznie ze spacjami, przypisami i bibliografią). Odstępstwa od tej reguły muszą być indywidualnie uzgodnione z Redakcją.

Dopuszczalne jest publikowanie w językach: angielskim, włoskim, francuskim, niemieckim oraz polskim.

Tekst powinien zawierać ponumerowane śródtytuły.

Kolejność elementów w artykule:

 • Tytuł artykułu w języku oryginalnym. Tytuł powinien być krótki i wskazywać precyzyjnie, o czym jest artykuł. Dobrze jest zamieścić w tytule przynajmniej część słów kluczowych i nazwy własne.
 • Tytuł artykułu w języku angielskim; jeżeli artykuł jest pisany w j. angielskim to tłumaczenie na język polski.
 • Abstrakt w języku angielskim (w polskim, niemieckim i innych może być, ale będzie zamieszczony tylko na stronie internetowej artykułu i przesłany do baz danych). Abstrakt powinien w jak najmniejszej ilości słów przedstawiać treść artykułu. Abstrakt nie jest tożsamy ze streszczeniem. Abstrakt powinien udzielać odpowiedzi na 5 zagadnień:
 1. Jakie było tło badań?
 2. Jakie były cele badań?
 3. Jaką zastosowano metodę (metody)?
 4. Jakie osiągnięto wyniki?
 5. Jakie wyciągnięto wnioski?
 • słowa kluczowe angielskie;
 • tekst główny. W tekście powinny konsekwentnie pojawiać się słowa kluczowe bądź ich synonimy;
 • bibliografia załącznikowa w artykule musi być określona angielskim słowem References.

Redakcja wymaga dokładnie takiego układu elementów artykułu i w przypadku stwierdzenia braków tekst nie zostanie przyjęty do procedowania recenzyjnego.

Zapis bibliograficzny

Redakcja „Scriptura Sacra” wymaga stosowania systemu „Pontifical Biblical Institute w Rzymie (Pontificio Istituto Biblico, Roma)” przy cytowaniu publikacji. Redakcja zaleca także stosowanie menedżerów bibliografii, takich jak: Zotero, Mendeley czy End Note. Sugerujemy stosowanie menedżera Zotero, gdyż ma 2 istotne zalety: a) działa na poważnych systemach operacyjnych (Windows, Mc OS, Linux); b) jest darmowy.

Krótki podręcznik (w języku polskim) można obejrzeć tu: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/dlaczego-warto-uzywac-menedzera-bibliografii/. Są tam informacje: jak pobrać i zainstalować darmowego menedżera bibliografii; jak zintegrować z edytorem teksów oraz jak zintegrować z przeglądarką internetową. Ponadto są informacje, skąd pobierać dane bibliograficzne o publikacjach oraz jak przetwarzać takie informacje.

Jeżeli PT Autorzy zdecydują się na korzystanie z menedżera bibliografii (lub już od jakiegoś czasu z takiego oprogramowania korzystają) prosimy o pobranie stylu cytowań „Pontifical Biblical Institute”, który można pobrać z: w edytorze tekstu ikonka „koła zębatego” – (Set Document Preferences) / Zarządzaj stylami / Pobierz dodatkowe style / w oknie „Style Search” proszę wpisać: „Pontifical” i wybrać: „Pontifical Biblical Institute”.

Przykłady cytowań w stylu „Pontifical Biblical Institute”:

1) Monografia jednego autora:

 • W przypisie dolnym:

J. Czerski, Apokalipsa Świętego Jana. Komentarz. Część II. Ap 4–13 (Opole 2019) 100.

 • W References (bibliografia załącznikowa):

Czerski, J., Apokalipsa Świętego Jana. Komentarz. Część II. Ap 4–13 (Opole 2019).

2) Monografia dwóch autorów:

 • W przypisie dolnym:

A. S. JasińskiJ. Tomiak, Historia Izraela na tle słów i czynów symbolicznych proroka Ezechiela (Biblioteka Opolskiego Biblicum Franciszkańskiego 1; Opole 2003) 110.

 • W References

Jasiński, A. S.Tomiak, J., Historia Izraela na tle słów i czynów symbolicznych proroka Ezechiela (Biblioteka Opolskiego Biblicum Franciszkańskiego 1; Opole 2003).

3) Monografia wielu autorów (trzech i więcej):

 • W przypisie dolnym:

L. Koehler et al., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (Warszawa 2013) I, 120.

 • W References

Koehler, L. et al., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (Warszawa 2013) I.

4) Rozdział w książce:

 • W przypisie dolnym:

C. L. Carvalho, „A Serpent in the Nile: Egypt in the Book of Ezekiel”, Concerning the Nations. Essays on the Oracles against the Nations in Isaiah, Jeremiah and Ezekiel (ed. E. HlotK. Hyun) (The Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 612; London 2015) 140.

 • W References

Carvalho, C. L., „A Serpent in the Nile: Egypt in the Book of Ezekiel”, Concerning the Nations. Essays on the Oracles against the Nations in Isaiah, Jeremiah and Ezekiel (ed. E. HlotK. Hyun) (The Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 612; London 2015).

5) Artykuł w czasopiśmie:

 • W przypisie dolnym:

W. Pikor, „Przemoc domowa w Księdze Ezechiela?”, Biblica et Patristica Thoruniensia 8/2 (2015) 4366, 45.

 • W References

Pikor, W., „Przemoc domowa w Księdze Ezechiela?”, Biblica et Patristica Thoruniensia 8/2 (2015) 43–66.

We wszystkich monografiach (bez względu na ilość autorów) tytuły są pisane kursywą. W rozdziale w książce albo w artykule w czasopiśmie („coś” w „czymś”), to coś (mniejsza jednostka literacka) jest ujęte w cudzysłów, a większa jednostka literacka (książka, czasopismo) jest pisane kursywą.

Wszystkie określenia techniczne np. i inni, redaktor/redaktorzy powinny być pisane skrótami angielskimi: et al., ed. bez względu, w jakim języku jest napisany artykuł.

Akceptowalne formaty tekstu: *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf (inne formaty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem technicznym).

Akceptowalne formaty graficzne: *.eps, *.ps, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp (inne formaty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem technicznym) w minimalnej rozdzielczości 300 dpi.

Nota biograficzna o Autorze:

Kilka zdań informacji o autorze (stopnie i tytuły naukowe, przynależność do stowarzyszeń naukowych); koniecznie należy zamieścić afiliację, zainteresowania naukowe, obszary badawcze oraz 1–2 tytuły znaczących publikacji, a także służbowy adres e-mail oraz ORCID.

Recenzje publikacji zwartych:

Długość tekstu od 6 000 do 10 000 znaków, łącznie ze spacjami.

Opis publikacji recenzowanej powinien zawierać następujące dane: autora/redaktora, tytuł, podtytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, ISBN, liczba stron oraz DOI (jeśli jest).