PROCES RECENZJI

Wybrane osoby recenzentów pozostają anonimowe dla autorów podczas przebiegu całej procedury recenzowania prac. Także recenzenci nie znają autorów poszczególnych artykułów. Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora/ów pracy. Korespondencja pomiędzy autorem i recenzentami odbywa się poprzez sekretariat periodyku Scriptura Sacra. Wszystkie przyjęte uwagi muszą być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta.

Artykuł może być skierowany do druku w przypadku dwóch jednoznacznie pozytywnych recenzji.