Rok jubileuszowy w tradycji biblijnej


Abstrakt

Księga Kapłańska w rozdziale 25. szczegółowo opisuje biblijny system jubileuszu. Rok jubileuszowy następował po zakończeniu cyklu 7 lat szabatowych. W istocie jubileusz był instytucją ekonomiczną. Izrael miał trójstopniowy system pokrewieństwa, obejmujący plemię, klan i gospodarstwo domowe. Kpł 25 jest przeplatana ekonomiczną praktyką wykupu ziemi i osób (przede wszystkim dla ochrony klanu). Jednym z centralnych filarów wiary Izraelitów było to, że ziemia, którą zamieszkiwali, była ziemią Jahwe. Ziemia była celem tradycji odkupienia w Exodusie. Boski wyrok oznaczał w końcu wygnanie z ziemi, aż do momentu, gdy przywrócona relacja była symbolizowana w powrocie do ziemi. Jubileusz funkcjonował jako konieczna nadwyżka nad praktyką odkupienia. Regularne przeprowadzanie wykupu przez pewien okres mogłoby doprowadzić do tego, że całe terytorium klanu znalazłoby się w rękach kilku zamożniejszych rodzin, a reszta rodzin w klanie znalazłaby się w swego rodzaju dłużnej niewoli, żyjąc jako zależni dzierżawcy bogatych – dokładnie taki system własności ziemi, jaki Izrael obalił. Jubileusz opierał się na kilku centralnych stwierdzeniach wiary Izraela i nie należy pomijać ich znaczenia przy ocenie jego konotacji dla etyki i misji chrześcijańskiej. Jezus ogłosił rozpoczęcie eschatologicznego panowania Boga. Twierdził, że w Jego posłudze spełniają się nadzieje na odnowę i mesjańskie odwrócenie (Łk 4,16-30).


Słowa kluczowe

Kpł 25; rok jubileuszowy; jubileusz jako instytucja ekonomiczna; wykup ziemi i osób; ziemia Izraela; Bóg Izraela

Boadt L., Reading the Old Testament. An Introduction, New York 1984.

Childs B.S., Die Theologie der einen Bibel, Freiburg 1994.

Filipiak M., Człowiek współczesny a Stary Testament, Lublin 1982.

Flapan S., The Birth of Israel. Myths and Realities, London 1987.

Franken H.J., Osadnictwo, w: L.W. Stefaniak, praca zbiorowa (red.), Archeologia Palestyny, Poznań 1973.

Hergesel T., Ewangelizacja w Biblii, w: J. Szlaga (red.), W kręgu Dobrej Nowiny, Lublin 1984.

Hoenig S.B., Sabbath Years and the Year of Jubilee, „The Jewish Quarterly Review” 59 (1969), s. 224–227.

Jasiński A.S., Jerozolima – promień miłości Jahwe, Kraków 1999.

Jasiński A.S., Służcie Jahwe z weselem. Kyriologia starotestamentalna na tle środowiska biblijnego, Opole 1998.

Langkammer H., Księgi Ezdrasza i Nehemiasza, Poznań 1971.

Mędala S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994.

McKenzie J.L., A Theology of the Old Testament, New York 1974.

Noth M., Das dritte Buch Mose, Göttingen 1962.

Scharbert J., Sachbuch zum Alten Testament, Aschaffenburg 1981.

Spicq C., Grelot P., Szabat, STB.

Staubli T., Die Bücher Levitikus, Numeri, Stuttgart 1996.

Tułodziecki S., Miłosierdzie Boże w Starym Testamencie, Poznań 1992.

Thomson J.A., Handbook of Life in Bible Times, Leicester 1986.

Witaszek G., Biblijne podstawy własności prywatnej, w: G. Witaszek (red.), Życie społeczne w Biblii, Lublin 1997.

Witaszek G., Myśl społeczna proroków, Lublin 1998.

Zenger E., Własność, Praktyczny słownik biblijny, Warszawa 1994.

Zimmerli W., Grundriss der alttestamentlichen Theologie, Stuttgart 1978.

Pobierz

Opublikowane : 2021-07-17


Jasiński OFM, A. (2021). Rok jubileuszowy w tradycji biblijnej. Scriptura Sacra, (21), 43-52. https://doi.org/10.25167/ScrS/4159

Andrzej Sebastian Jasiński OFM  seba@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0