ETYKA PUBLIKACJI


Periodyk Scriptura Sacra pragnąc stosować zaporę ghostwriting („autorstwo ukryte”), zwraca się do autorów artykułów, aby w swoich opracowaniach w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy przedstawiali rezultaty swojej własnej pracy, bez względu na to, czy są oni bezpośrednimi autorami publikacji lub/czy korzystali z pomocy innego specjalisty w wymiarze zawodowym czy prawnym. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny i rzeczowy). Redakcja nie akceptuje także autorstwa pozornego (guest authorship), które polega na sytuacji, w której wkład autora jest nieznaczny lub wręcz nieistniejący, a jest on wymieniony jako autor lub współautor danej publikacji.

Aby uniknąć przypadków zarówno „autorstwa ukrytego” jak i „autorstwa pozornego”, redakcja czasopisma Scriptura Sacra zachowuje podane poniżej odpowiednie procedury właściwe dla studiów biblijnych i egzegetycznych:

  1. Redakcja czasopisma wymaga od autorów artykułów ujawienia wkładu poszczególnych autorów, którzy pracowali na daną publikacją, oraz ich afiliacji naukowej. Oznacza to, że autor publikacji powinien ujawnić, kto jest autorem pomysłu publikacji, zastosowanych przesłanek, metody, planu itd. stosowanych w publikacji. Główna odpowiedzialność za wyjawienie pełnej informacji na te tematy leży po stronie autora artykułu.
  2. Redakcja czasopisma ostrzega, iż wszystkie przypadki ghostwriting oraz guest authorship będą publicznie upowszechniane oraz właściwe instytucje (pracodawca, towarzystwa naukowe, wydawcy wydawnictw naukowych, stowarzyszenia) zostaną o tym powiadomione.
  3. Redakcja czasopisma wymaga od autorów artykułów ujawnienia źródeł finansowania danej publikacji, finansowego wkładu instytucji badawczych, towarzystw naukowych itd. („jawność finansowania”).
  4. Redakcja czasopisma Scriptura Sacra dokumentuje i archiwizuje wszystkie przypadki nieuczciwości naukowej, zwłaszcza dotyczące łamania zasad etycznych obowiązujących w dziedzinie nauk teologicznych i humanistycznych.

DEKLARACJA SKŁADANA PRZEZ AUTORÓW

Ażeby uniknąć przypadków zarówno „autorstwa ukrytego” jak i „autorstwa pozornego”, redakcja czasopisma Scriptura Sacra prosi autorów o odpowiedzenie na stępujące pytania:

  1. Czy jesteś jedynym autorem składanej do druku publikacji?
  2. Czy wykluczasz autorstwo ukryte oraz autorstwo pozorne w twoim artykule?
  3. Czy jesteś świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z ukrycia „autorstwa ukrytego” oraz „autorstwa pozornego”?
  4. Czy powstanie danej publikacji było finansowane przez jakieś instytucje badawcze, towarzystwa naukowe itd.?

wyjaśnienia dotyczące ghostwriting