EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA DRZEW W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – PRÓBA OCENY NA BAZIE WOLONTARIACKIEJ INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

ECONOMIC ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF TREES IN URBAN SPACE – AN ATTEMPT AT EVALUATION ON THE BASIS OF VOLUNTARY GEOGRAPHIC INFORMATIONAbstrakt

Drzewa są dobrem wspólnym przynoszącym szereg korzyści środowiskowych, społecznych i  ekonomicznych. Umiejętność rozpoznania dostarczanych usług ekosystemowych oraz ich wycena są niezbędne do zrozumienia prawdziwej wartości zieleni na terenach zurbanizowanych, która znacznie przewyższa wartość rynkową drewna jako surowca. Poza najważniejszymi pożytkami z  funkcjonowania drzew w miastach, dzięki którym odnotowuje się oszczędności w budżetach miast oraz osób prywatnych, przytoczono koszty ponoszone przez instytucje publiczne zarządzające przestrzenią miast. Narzędziem do inwentaryzacji drzew, ich wyceny oraz wizualizacji danych jest wolontariacka informacja geograficzna, na której bazie powstały portale internetowe prezentujące korzyści funkcjonowania drzew w miastach


Słowa kluczowe

funkcje drzew; usługi ekosystemowe; wolontariacka informacja przestrzenna

Bibliografia Annual urban forest report. Fiscal year July 2016 – June 2017, 2017, Urban Forestry Council, s. 18.

Bernaciak A., Wojcieszak M., 2014, The valuation of trees in the urbanized areas with the compensation/replacement method and benefits analysis (the case of the city of Gniezno), „Economics and Environment” 4(51).

Borowski J., 2009, Dlaczego warto sadzić i pielęgnować drzewa?, [w:] Worobiec K.A., Liżewska I. (red.), Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”, Kadzidłowo–Olszyn.
Cities and Climate Change: An Urgent Agenda, 2010, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju / Bank Światowy, Waszyngton. The Fiscal Year 2015 Executive Budget, http://www1.nyc.gov/html/omb/downloads/pdf/sum5_14.pdf (dostęp 25 marca 2018).

Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp 5 lipca 2017). Hermann B., 2013, Czynniki kształtujące wartość nieruchomości w kontekście dokumentów planistycznych, konferencja „Skutki finansowe planowania przestrzennego – konsekwencje dla rozwoju”, Poznań.

Kosmala M., 2007, Rola i znaczenie lasów miejskich w życiu mieszkańców miast, [w:] Oleksiejuk E., Jankowska A. (red.), Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Lasy w miastach Unii Europejskiej – zasady gospodarowania i ochrona, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń.

Łukasiewicz A., Łukasiewicz S., 2011, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Malczyk T., 2012, Zieleń w krajobrazie terenów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa.

Montgomery C., 2015, Miasto szczęśliwe, Wysoki Zamek, Kraków. New York City Street Tree Map, https://tree-map.nycgovparks.org/ (dostęp 15 lutego 2017). Open Tree Map, https://www.opentreemap.org/ (dostęp 15 lutego 2017).

Senetra A., 2010, Wpływ metodyki oceny walorów krajobrazowych na wyniki szacowania nieruchomości, „Acta Scientiarum Polonorum. Administatio Locorum” 9(2).

Szczepanowska H.B., 2009, Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

Szczepanowska H.B., 2012, Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego projektowania, zarządzania i oceny ekologicznej inwestycji miejskich, „Człowiek i Środowisko” 36(1–2).

Szczepanowska H.B., 2015, Drzewa w mieście – zielony kapitał wartości i usług ekosystemowych, „Człowiek i Środowisko” 39(2).

Szczepanowska H.B., Sitarski M., 2015, Drzewa – zielony kapitał miast. Jak zwiększyć efektywność pracy drzew?, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa. TEEB, 2011, Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, wydanie polskie: Fundacja Sendzimira, Kraków.

Wolf K.L., 2006, Roadside urban trees – balancing safety and community values, „Arborist News” December.

Zydroń A., Kayzer D., Zbierska A., Szczepański P., 2016, Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 42, t. 2.

http://www.mapadrzew.pl/warszawa/map/ (dostęp 22 marca 2018).
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp 21 marca 2018). https://opendata.cityofnewyork.us/ (dostęp 23 marca 2018).
Pobierz

Opublikowane : 2018-09-25


Puzdrakiewicz, K. (2018). EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA DRZEW W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – PRÓBA OCENY NA BAZIE WOLONTARIACKIEJ INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ. Studia Miejskie, 29, 101-114. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/10

Krystian Puzdrakiewicz 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0