ETYKA PUBLIKACJI

STANDARDY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE STUDIA MIEJSKIE

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie Studia Miejskie weryfikowane są pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności oraz wartości naukowej. W całym procesie wydawniczym Rada Redakcyjna respektuje i wymaga także respektowania przez Autorów, Redaktorów i Recenzentów zasad etycznych. Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie Studia Miejskie są zgodne z procedurami zalecanymi przez COPE
(więcej http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf )

 
Zasady etyczne obowiązujące Redaktorów
 
Monitorowanie
standardów etycznych
  Na wszystkich etapach prac wydawniczych zachodzi stała kontrola
przestrzegania standardów i zasad etycznych związanych
z publikacją artykułów i przeciwdziałania praktykom niezgodnym z
przyjętymi standardami.
Zasada fair play   Jedynymi kryteriami oceny artykułów zgłaszanych do publikacji są
zgodność tematyki opracowania z profilem czasopisma oraz wartość merytoryczna. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne Autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.
Zasada
kwalifikowania
artykułów
  Decyzje dotyczące kwalifikacji artykułów do druku podejmowane są na podstawie walorów naukowych tekstu, oryginalności ujęcia
problemu, przejrzystości i zgodności z zakresem tematycznym
czasopisma.
Zasada poufności   Nie ujawnia się osobom nieupoważnionym żadnych informacji na
temat artykułów zgłaszanych do publikacji. Osoby upoważnione do posiadania tych to: Autorzy, Redaktor naczelny i tematyczny oraz Wydawca.
Przeciwdziałanie
konfliktom interesów
  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody
autorów wykorzystywane przez członków Rady Redakcyjnej, ani
żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.
Zasada rzetelności
naukowej
  Redaktorzy tomów mogą nanosić stosowne poprawki, a także
w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu,
fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu
z publikacji. Poprawki naniesione przez Redaktora muszą być
przedstawione Autorom, którzy pisemnie potwierdzają ten fakt.
Zasada wycofania
tekstu
  Redaktor naczelny lub tematyczny mogą wycofać artykuł
z publikacji, gdy:
 • są dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań,
 • nieprawdziwości danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne)
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane w innej pracy naukowej,
 • artykuł nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki,
 • artykuł uzyskał dwie negatywne recenzje,
 • artykuł nie jest przygotowany zgodnie z wytycznymi instrukcji redakcyjnej obowiązującej w czasopiśmie
Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako
równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to powinno
zawierać informacje o Autorze i tytule artykułu oraz powodach
decydujących o wycofaniu tekstu.
 
Zasady etyczne obowiązujące Recenzentów
 
Udział w pracach
Rady Redakcyjnej
  Recenzenci uczestniczą w pracach Rady Redakcyjnej i mają wpływ
na decyzje podejmowane przez Redaktorów. Wpływają na
ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac, poprzez
wskazywanie uwag i sugestii Autorom prac.
Zasada terminowości   Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym
terminie, a jeśli z jakichś względów nie są w stanie dotrzymać
terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie
poinformować o tym fakcie Redaktora tematycznego.
Zasada poufności   Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).
Zasada zachowania
standardów
obiektywności
  Recenzje powinny mieć charakter obiektywny, pozamerytoryczna
krytyka prac uważana za niestosowną. Spostrzeżenia Recenzenta, w szczególności krytyczne, powinny zostać odpowiednio
uargumentowane.
Zasada rzetelności
źródeł
  Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać
odpowiednie prace niezacytowane przez Autora. Jeżeli Recenzent
dostrzeże istotne podobieństwa do innych prac, a także podejrzenie plagiatu powinien to zgłosić Redaktorowi tematycznemu.
Zasada
przeciwdziałania
konfliktom interesów
u Recenzentów
  Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla
własnych potrzeb i korzyści.
Recenzenci nie mogą oceniać tekstów, w przypadku których może
występować konflikt interesów z Autorem/Autorami.
 
Zasady etyczne obowiązujące Autorów
 
Zasada rzetelności
naukowej
  Autorzy zgłaszanych do publikacji artykułów są zobowiązani do
rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych, obiektywnej
interpretacji wyników, precyzyjnego wskazania informacji
umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także replikację
badań.
Zasady oryginalności
pracy
  Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne
teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa
innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na
cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same
badania w więcej niż jednym czasopiśmie.
Zasada udostępnienia
danych
  Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie
nieprzetworzonych danych/wyników badań (powinni być
przygotowani na ich udostępnienie także przez pewien czas po
opublikowaniu artykułu).
Zasada rzetelności
źródeł
  Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać
publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu
artykułu. Cytowane opracowania powinny istotnie łączyć się z
analizowanym zagadnieniem
Zasady dotyczące
błędów w
opublikowanych
pracach
  Jeśli Autor/Autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w
swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym
Redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania
zaistniałych błędów.
Zasady autorstwa
pracy
  Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako Autorzy lub
Współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w
powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu,
interpretacji wyników). Wszystkie osoby, które miały wpływ na
ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako
współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w
powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie
Autora zgłaszającego tekst do publikacji.
W przypadku tekstów przygotowywanych przez więcej niż jednego
Autora wymagane jest ujawnienie wkładu poszczególnych autorów
w powstanie publikacji z określeniem autorstwa:
 • koncepcji i założeń badań/pracy,
 • zebrania danych,
 • analizy danych,
 • interpretacji uzyskanych wyników,
 • edycyjnego tekstu,
 • innych prac na rzecz danego opracowania.
Członkowie zespołów, którzy nie spełniają tych kryteriów, powinni
być wymienieni, za ich zgodą, w podziękowaniach.
Zapory ghostwriting
i guest authorship
  Wymagają ujawniania informacji o wszystkich podmiotach
przyczyniających się do powstania publikowanego tekstu
naukowego (wkład merytoryczny) z podaniem ich afiliacji
i kontrybucji oraz informacji o źródłach finansowania publikacji,
wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych
podmiotów (financial disclosure), szczególnie w przypadku gdy tekst
jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego.
Niedopuszczalne jest nieujawnianie tożsamości osób, które wniosły
wkład w powstanie tekstów czy to w postaci pominięcia osoby
w gronie współautorów, czy bez wymienienia jego roli w
podziękowaniach zamieszczonych w publikacji (ghostwriting).
Niedopuszczalne jest wskazania udziału autora, którego wkład jest
znikomy bądź nie miał miejsca (guest authorship).
Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń dotyczących
ghostwriting i guest authorship ponosi Autor zgłaszający tekst do
publikacji. Wykrycie którejkolwiek z powyższych praktyk będzie
ujawniane (na łamach czasopisma), łącznie z powiadomieniem
odpowiednich podmiotów (m.in. instytucje zatrudniające Autorów).
Szerzej na temat zasad ghostwriting i guest authorship
www.studiamiejskie.uni.opole.pl/zapora-ghostwriting/

Pobierz etykę publikacji