Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Artykuł nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 • Artykuł został przygotowany zgodnie z wytycznymi instrukcji redakcyjnej
 • Pamiętam, że w kolejnym kroku zgłoszenia jako dodatkowy plik - muszę wgrać skan podpisanego oświadczenia dla autora


1. Objętość artykułu: około 12 stron A4

2. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 • program Word (pliki z rozszerzeniem *.doc lub *.docx),
 • format A4, marginesy: wszystkie po 2,5 cm,
 • czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5,
 • należy unikać wyróżnień w tekście, strony maszynopisu należy ponumerować; miejscem numerowania jest prawa strona w dolnej stopce;
 • podczas pisania powinno się włączyć znaki niedrukowalne by uważać np. na kilkukrotne użycie spacji,
 • nie należy stosować: tabulatorów, „twardych spacji”, „twardych enterów”, podziałów stron, podziałów sekcji, kolumn itp.;
 • tekst powinien być przygotowany starannie i poprawnie, z zachowaniem wszelkich zasad ortograficznych, stylistycznych oraz edycyjnych,
 • tekst powinien być wyjustowany (wyrównany do marginesów),
 • należy stosować tzw. cudzysłów drukarski („przykładowe słowo” zamiast ‘’przykładowe słowo’’).

3. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać:

  • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, (12 pkt, czcionka pogrubiona, wielkie litery)
  • abstrakt w języku polskim oraz angielskim; abstrakt może obejmować około 800 znaków ze spacjami włącznie
  • słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (od 3 do 5 słów kluczowych)
  • tekst zasadniczy (może być podzielony na numerowane rozdziały, numeracja arabska),
  • Bibliografia (alfabetycznie, według nazwisk autorów, zgodnie z systemem Chicago)

  Z tekstu należy bezwzględnie usunąć wszystkie dane Autora.

  Dane Autora wprowadzane są w momencie zgłaszania tekstu poprzez Platformę Czasopism UO (https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm)   i muszą zawierać:

  • imię i nazwisko
  • kraj, w którym pracuje Autor;
  • afiliację;
  • numer ORCID;
  • źródło finansowania badań, których dotyczy publikacja

  Dodatkowo Autor może podać: swoją stronę internetową, biogram.

4. Cytaty i powołania na źródła.

Cytaty i powołania należy przygotować zgodnie z tzw. systemem Chicago. Oznacza to, że w tekście głównym należy stosować odniesienia do literatury poprzez ujęcie w nawias nazwiska autora pracy, rok wydania, strony odwołania np. (Słodczyk 2001, 54-55), a jeśli cytowana jest praca zbiorowa, to w nawiasie należy zamieścić początkową część tytułu, rok wydania, i strony odwołania, np. (Przemiany przestrzeni… 2006, 45-49). Szczegóły tego stylu zamieszczone są w instrukcji na Platformie Czasopism UO.

5. Wykaz i opis pozycji literatury:

Bibliografię należy umieszczać na końcu całej pracy w alfabetycznie uporządkowany sposób. Opisane muszą być wszystkie cytowane dzieła. Opis pozycji literatury zgodny z systemem Chicago.

Opis pozycji literatury:

Prace zwarte (Książki):

Jednego autora:

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.

Słodczyk, Janusz. 2012. Historia planowania i budowy miast. Opole: WUO.

b) Przypis: (Słodczyk 2012, 24-27)

Dwóch lub trzech autorów:

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora i Imię i Nazwisko autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.

Koziarski, Stanisław i Radosław Wróbel. 2019. Zmiany struktury użytkowania gruntów miast województwa opolskiego, Opole: WUO.

b) Przypis: (Koziarski i Wróbel 2019, 103)

 Czterech i więcej autorów:

a) Bibliografia: Zapis bibliograficzny zawiera tylko Nazwisko, Imię pierwszego autora wraz z dopiskiem et al. („i inni”).

Zaucha, Jacek i in. 2015. Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Warszawa: Difin.

b) Przypis: (Zaucha i in. 2015, 145)

 Rozdział w zbiorowej monografii:

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł rozdziału/artykułu. W: Tytuł dzieła (kursywą), red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów, zakres stron. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.

Szafrańska, Ewa. 2008. Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi. W: Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, red. Słodczyk Janusz, Szafranek Edyta, 67. Opole: WUO.

b) Przypis: (Szafrańska 2008, 67)

 Artykuł w czasopiśmie:

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma (kursywą), tom(numer), zakres stron. 

 Wójtowicz, Mirosław. 2017. Współczesne problem urbanizacji i rozwoju miast w brazylijskiej Amazonii. Studia Miejskie, 29, 27-44.

b) Przypis: (Wójtowicz 2017, 27–44).

 Publikacje elektroniczne:

 1. Bibliografia: Szymona, Wiesław. 2014. Mistrz Eckhart – mistyk codzienności. Dostęp: 10.07.2014. http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,151,mistrzeckhart-mistyk-codziennosci.html.
 2. Przypis: (Szymona 2014)

Dzieła obcojęzyczne podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według zasad transliteracji (w razie wątpliwości proszę na marginesie podać tytuł oryginalny).

6. Przypisy:

 • Stosowane mogą być dla uzupełnienia głównego nurtu refleksji zawartej w tekście zasadniczym, u dołu odpowiednich stron z zachowaniem numeracji ciągłej.

7. Tabele i rysunki:

 • powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie,
 • przy każdej cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację: Źródło: opracowanie na podstawie……, jeżeli tabela lub rysunek jest ze strony www to należy podać datę dostępu;
 • tytuł tabeli należy podać nad tabelą a rysunku pod rysunkiem;
 • tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej, tzn. w kolumnie o wymiarach (po sformatowaniu) 12,5 x 19 cm,
 • rysunek powinien być przygotowany na białym tle, poszczególne elementy rysunku mogą być wykonane w odcieniach szarości takich, aby zawarty w nich tekst był czytelny,
 • tekst na rysunku - czcionka Times New Roman 10 pkt, odstęp 1,0,
 • rysunki powinny być przygotowane w formie wektorowej lub rastrowej
 • rysunki w formie wektorowej należy przygotować w Corellu, Wordzie lub Excelu - pliki z rozszerzeniem *.cdr, *.doc, *.xls, *.docx, *.xlsx (z dołączonymi danymi) w formie gotowej do druku z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej,
 • rysunki wykonane w Wordzie powinny być zgrupowane,
 • w wykresach z Excela przy dużej liczbie danych zamiast kolorów należy używać wypełnienia deseniem
 • rysunki przygotowane w formie rastrowej - pliki z rozszerzeniem *.tiff, *.jpg muszą być wysokiej rozdzielczości (300 dpi).

8. Tekst zawierający symbole matematyczne i wzory – należy korzystać z edytora równań.

Do pobrania: