O czasopiśmie


Czasopismo „Studia Miejskie” stanowi forum wymiany poglądów, doświadczeń i wyników badań naukowych między specjalistami z zakresu ekonomiki miasta, urbanistami, geografami miast, socjologami miast, a także z innych dyscyplin, którym bliskie są problemy obszarów miejskich.

Cel i Zakres tematyczny

  • Głównym celem czasopisma jest stworzenie możliwości do wymiany poglądów oraz wyników badań naukowych dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju i planowania miast.
  • Artykuły publikowane na łamach czasopisma dotyczą procesów rozwoju miast, planowania miast i zarządzania ich rozwojem. Poruszane zagadnienia dotyczą zarówno podstaw teoretycznych, jak również wyników badań empirycznych, przede wszystkim w zakresie upowszechniania dobrych praktyk z tego zakresu pochodzących z Polski i z zagranicy. Czasopismo publikowane jest w formule kwartalnika. Nabór tekstów do kolejnych numerów jest ciągły. Zgromadzone propozycje artykułów trafiają do recenzentów w styczniu, maju, lipcu i październiku. Warunkiem publikacji tekstu jest pozytywna weryfikacja formalna tekstu, przeprowadzana przez Redakcję oraz uzyskanie dwóch pozytywnych merytorycznych recenzji przygotowanego opracowania (lub dokonanie korekt w wersji pierwotnej zgodnie ze wskazówkami Recenzenta, o ile dopuszcza On możliwość publikacji tekstu po korekcie).

O nas

  • Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w listopadzie 2010 roku zainaugurowała wydawanie czasopisma „Studia Miejskie”. Czasopismo to ukazuje się cyklicznie, w trybie kwartalnika. Wersją pierwotną naszego czasopisma jest papierowa, ale artykuły są publikowane również w formie elektronicznej.

  • Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych liczba punktów za publikację w "Studiach Miejskich" wynosi 40.

  • W chwili obecnej czasopismo zarejestrowane jest w bazach: C.E.E.O.L, CEJSH, Index Copernicus, BazEkon a także jest obecne w innych bazach czasopism: PBN – Polska Bibliografia Naukowa, Bazie Biblioteki Narodowej, ARIANTA, bazie IGIPZ PAN, bazie Naukowiec.org

  • Wyrażamy nadzieję, że poziom naukowy artykułów i aktualność poruszanej problematyki znajdzie Państwa uznanie. Odbiorcami publikacji mogą być zarówno teoretycy, jak i praktycy zainteresowani problematyką miejską, w szczególności pracownicy naukowi oraz studenci takich kierunków jak: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka, geografia, ekonomia i zarządzanie, a ponadto decydenci i pracownicy samorządów lokalnych i regionalnych.

  • Pragniemy, aby „Studia Miejskie” były forum wymiany poglądów, doświadczeń i wyników badań naukowych między ekonomistami – specjalistami z zakresu ekonomiki miasta, urbanistami, geografami miast, socjologami miast, a także z innych dyscyplin, którym bliskie są problemy obszarów miejskich.