SYSTEMY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁDZIAŁANIA UCZESTNIKÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO


Abstrakt

Artykuł przedstawia badania dotyczące systemów planowania przestrzennego w wybranych krajach europejskich. W badaniu posłużono się metodą oceny aktywności poszczególnych uczestników planowania przestrzennego według przyjętej typologii. Uczestników podzielono na 5 grup, różniących się stopniem włączenia w procesy i procedury planistyczne: podmiot, współpodmioty, partycypantów oraz uczestników biernych: klientów i konsumentów. W badaniach wzięto pod uwagę stopień i charakter aktywności poszczególnych uczestników w fazach i formach planowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowanie normatywne fazy konstytutywnej, w której sporządzane i przyjmowane są dokumenty planistyczne.   


Słowa kluczowe

planowanie przestrzenne, partycypacja, organizacja procesów planistycznych

Bajerowski, Tadeusz. 2003. Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Damurski, Łukasz. 2015. From formal to semi-formal communication in urban planning: insights from Polish municipalities. European Planning Studies, 23(8), 1568–1587.

European Council of Spatial Planners ECTP-CEU. Members of ECTP CEU. Dostęp: http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/members.

Główny Urząd Statystyczny. Bank Danych Lokalnych. Dostęp: 10.12.2020. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.

Hirt, Sonia i Kiril Stanilov. 2009. Twenty Years of Transition: The evolution of urban planning in Eastern Europe and former Soviet Union, 1989–2009. Nairobi: UN-Habitat.

Izdebski, Hubert i Michał Kulesza. 2004. Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 3. Warszawa: Liber Księgarnia.

Izdebski, Hubert, Aleksander Nelicki i Igor Zachariasz. 2007. Zagospodarowanie przestrzenne, polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Program Ernst & Young.

Jędraszko, Andrzej. 2005. Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych. Warszawa: UMP.

Kafka, Krzysztof. 2014. Modele współdziałania uczestników planowania przestrzennego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Kamiński, Zbigniew. 2020. Podstawy planowania przestrzennego. Aspekty teoretyczne. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Królewski Dekret Legislacyjny 2/2008 z dnia 20 czerwca, przyjmujący tekst jednolity ustawy o gruntach (Polskie tłumaczenie dekretu hiszpańskiego). Oficjalny Biuletyn Urzędowy Ministerstwa Mieszkalnictwa, numer 154, pozycja 28482. Warszawa: Ministerstwo Mieszkalnictwa.

Kwartnik-Pruc, Anita i Anna Przewięźlikowska. 2007. Porównanie funkcjonowania planowania przestrzennego w Polsce i w Niemczech. Geomatics and Environmental Engeneering, 1(3), 149–160.

Larsson, Gerhard. 2012. Systemy planowania przestrzennego w Europie zachodniej, przegląd. Warszawa: Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów.

Legge Urbanistica Statale 17 agosto 1942, n. 1150.

Lisiński, Marek. 2004. Metody planowania strategicznego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Nocoń, Jarosław i Artur Laska. 2010. Teoria polityki, wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

Nowa karta Ateńska 2003. Wizja miasta XXI wieku. 2003. Redakcja polska Towarzystwa Urbanistów Polskich. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Olbrysz, Andrzej i Łukasz Madej. 2012. Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego w Hiszpanii, prezentacja V Konserwatorium z cyklu „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Warszawa: Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych.

Pawłowska, Krystyna. 2008. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Planning and Compulsory Purchase Act 2004. 2004. London.

Polsko-niemiecki leksykon pojęć planistycznych. Deutsch-Polnisches Handbuch der planungsbegriffe. Die Deutsche Bibliothek – CIP – Einheitsaufnahme. 2001. Red. Zygmunt Niewiadomski i Gerd Turowski. Hannower–Warschau: Akademie fuer Raumforschung und Landesplanung.

Przegląd obowiązujących systemów w zakresie planowania przestrzennego w państwach sąsiadujących z Polską, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Nieruchomości i Planowania Przestrzennego. 2008. Materiał niepublikowany. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.

Raport Najwyższej Izby Kontroli: System planowania i zagospodarowania przestrzennego. 2017. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I S. 29869).

Szewczyk, Marek. 2012. Kierunki zmian w przepisach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: Konferencja Polskiej Izby Urbanistów.

Szlachetko, Jakub. 2017. Miejscowy plan rewitalizacji a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Różnice w zakresie przedmiotowym upoważnienia ustawowego. Metropolitan. Przegląd Naukowy, 1(7), 40–59.

Świątek, Dariusz. 2011. Kształtowanie przestrzeni a planowanie przestrzenne – doświadczenia angielskie. MAZOWSZE, Studia Regionalne, 6, 173–180.

The EU Compendium of Spatial Planning Systems and Policies, Spain. 2000. Brussels: European Commission.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020, poz. 293 ze zm.).

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2018, poz. 1496).

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014, poz. 768).

Zakrzewska-Półtorak, Alicja. 2016. Planowanie przestrzenne w Europie. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Ziobrowski, Zygmunt i Elżbieta Okraska. 2000. Analiza funkcjonowania przepisów w zakresie uprawnień urbanistycznych oraz wykonywania zawodu urbanisty w krajach należących do Unii Europejskiej. Kraków: Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie.


Kafka, K. (2020). SYSTEMY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁDZIAŁANIA UCZESTNIKÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Studia Miejskie, 40, 9-25. https://doi.org/10.25167/sm.2997

Krzysztof Franciszek Kafka  krzysztof.kafka@polsl.pl
Politechnika Śląska, Wydział Architektury  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7280-1259


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0