SUBURBANIZACJA A ROLA OBSZARÓW OTACZAJĄCYCH MIASTO – UJĘCIE TEORETYCZNEAbstrakt

Artykuł podejmuje problematykę rozwoju miast w kontekście powiązań tych jednostek osadniczych z obszarami bezpośrednio je otaczającymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli terenów podmiejskich, wykształcającej się podczas procesów suburbanizacji. Na podstawie literatury przedmiotu analizie poddane zostały funkcje obszarów podmiejskich, jakie pojawiają się w trakcie zachodzących procesów urbanizacji, co pozwoliło na wskazanie specyfiki współczesnej strefy podmiejskiej.


Słowa kluczowe

suburbanizacja; obszary podmiejskie; peryferia miejska

Bański J., 2012, Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum” nr 11/3.

Berg L.M. van den, Wijk M. S. van, Hoi P. van, 2003, The transformation of agriculture and rural life downstream of Hanoi, „Environment & Urbanization” vol. 15, No 1.
Czaja S., Becla A., 2015, Quasi-urbanizacja obszarów wiejskich (na przykładzie Dolnego Śląska), „Studia Miejskie” t. 20.

Ciok S., Leśniak S., 2015, Budownictwo wielorodzinne w strefie podmiejskiej dużego miasta na przykładzie Wrocławia, „Studia Miejskie” t. 20.

Clawson M., 1962, Urban sprawl and speculation in urban land, „Land Economics” vol. 38.

Cohen B., 2004, Urban growth in developing countries: A review of current trends and a caution regarding existing forecasts, „World Development” vol. 32.

Collis Ch., Felton E., Graham P., 2010, Beyond the inner city: Real and imagined places in creative place policy and practice, „The Information Society” vol. 26, No 2.

Couch C., Leontidou L., Petschel-Held G., 2007, Urban sprawl in Europe – landscapes, land-use change & policy, Blackwell Publishing, Oxford.

De Bon H., Parrot L., Moustier P., 2010, Sustainable urban agriculture in developing countries. A review, „Agronomy for Sustainable Development” vol. 30, No 1.

Domański R., 1989, Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Poznań–Warszawa.

Douglas I., 2006, Peri-urban ecosystems and societies transitional zones and contrasting values, [w:] McGregor D., Simon D., Thompson D. (eds.), Peri-urban interface: Approaches to sustainable natural and human resource use, Earthscan Publications, London.

Faracik R., 2007, Samorządy lokalne a rozwój turystyki w gminach strefy podmiejskiej Krakowa, „Prace Geograficzne” z. 117.

Gallent N., 2006, The rural-urban fringe: A new priority for planning policy?, „Planning, Practice & Research” vol. 21, No 3.

Gant R.L., Robinson G.M., Fazal S., 2011, Land-use change in the ‘edgelands’: Policies and pressures in London’s rural-urban fringe, „Land Use Policy” vol. 28.

Gemenetzi G., 2017, Thessaloniki: The changing geography of the city and the role of spatial planning, „Cities” vol. 64.

Gonda-Soroczyńska E., 2009, Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 4.

Heffner K., 2011, Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej, „Studia Miejskie” t. 3.

Heffner K., 2016, Procesy suburbanizacji a polityka miejska w Polsce, [w:] Marszał T. (red.), Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jia R., Liu Y., 2002, An exploration of peri-urban issues in China (in Chinese, Zhongguo Banchengshihua Wenti Chutan), „Urban Development Studies” vol. 2.

Jun M.-J., Kim H.-J., 2017, Measuring the effect of greenbelt proximity on apartment rents in Seoul, „Cities” vol. 62.

Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M., 2014, Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków. Prace
Monograficzne 724.

Lechman G., 2005, Problem suburbanizacji a kondycja istniejącej zabudowy miejskiej, [w:] Lorens P. (red.), Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa.

Leeuwen E.S. van, 2010, Urban-rural interactions towns as focus points in rural development, Physica-Verlag, Heidelberg.

Lin G.C.S., 2007, Reproducing spaces of Chinese urbanisation: New city-based and land-centred urban transformation, „Urban Studies” vol. 44, No 9.

Lisowski A., Grochowski M., 2009, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy, konsekwencje, „Biuletyn KPZK” nr 240, t. 1.

Liszewski S., 1987, Strefa podmiejska – próba ujęcia teoretycznego, „Przegląd Geograficzny” nr 59.

Litwińska E., 2008, Zjawisko urban sprawl – jeden z wymiarów współczesnych procesów urbanizacji, [w:] Słodczyk J., Śmigielska M. (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Logan J.R., Crowder K.D., 2002, Political regimes and suburban growth, 1980–1990, „City & Community” vol. 1, No 1.

Nedovic-Budic Z., Knaap G.J., Shahumyan H., Williams B., Slaev A., 2016, Measuring urban form at community scale: Case study of Dublin, Ireland, „Cities” vol. 55.

Newman L., Nixon D., 2014, Farming in an agriburban ecovillage development: An approach to limiting agricultural/residential conflict, „SAGE Open” October–December.

Nijman J., Clery T., 2015, Rethinking suburbia: a case study of metropolitan Miami, „Environment and Planning” vol. 47.

Parysek J.J., 2008, Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast, [w:]

Słodczyk J., Śmigielska M. (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Oueslati W., Alvanides S., Garrod G., 2015, Determinants of urban sprawl in European cities, „Urban Studies” vol. 52, No 9.

Qviström M., 2007, Landscapes out of order: studying the inner urban fringe beyond the rural-urban divide, „Geografiska Annaler” vol. 89 B, No 3.

Rudolph R., Brade I., 2005, Moscow: Processes of restructuring in the post-Soviet metropolitan periphery, „Cities” vol. 22, No 2.

Rural-urban partnerships: An integrated approach to economic development, 2013, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264204812-en (dostęp 2 sierpnia 2017).

Salvati L., Carlucci M., 2014, Urban growth and land-use structure in two mediterranean regions: An exploratory spatial data analysis, „SAGE Open” October–December.

Salvati L., Serra P., 2016, Estimating rapidity of change in complex urban systems: A multidimensional, localscale approach, „Geographical Analysis” vol. 48, No 2.

Sandul P.J., 2010, The agriburb: Recalling the suburban side of Ontario, California’s agricultural colonization, „Agricultural History” vol. 84.

Scott A.J., Carter C., Reed R., Larkham P., Adams D., Morton N., Waters R., Collier D., Crean C., Curzon R., Forster R., Gibbs P., Grayson N., Hardma M., Hearle A., Jarvis D., Kennet M., Leach K., Middleton M., Schiessel N., Stonyer B., Coles R., 2013, Disintegrated development at the rural-urban fringe: Re-connecting
spatial planning theory and practice, „Progress in Planning” vol. 83.

Simon D., 2008, Urban environments: Issues on the peri-urban fringe, „Annual Review of Environment and Resources” vol. 33.

Simon D., McGregor D., Nsiah-Gyabaah K., 2004, The changing urban-rural interface of African cities: definitional issues and an application to Kumasi, Ghana, „Environment & Urbanization” vol 16, No 2.

Sorensen A., 2016, Periurbanization as the institutionalization of place: The case of Japan, „Cities” vol. 53.

State of the world population 2007: Unleashing the potential of urban growth, 2007, United Nations Population Fund, UNFPA, Geneva.

Suliborski A., 1985, Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica” nr 5.

Sullivan W.C., Lovell S.T., 2006, Improving the visual quality of commercial development at the rural-urban fringe, „Landscape and Urban Planning” vol. 77.

Szczurowska M., Podawca K., Gworek B., 2006, Struktura funkcjonalna obszarów wiejskich, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” nr 29.

Szymańska D., Biegańska J., 2011, Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane, „Studia Miejskie” t. 4.

Więcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP UJ, Kraków.

Źróbek-Różańska A., Zadworny D., 2016, Can urban sprawl lead to urban people governing rural areas? Evidence from the Dywity Commune, Poland, „Cities” vol. 59.
Pobierz

Opublikowane : 2018-09-25


Harasimowicz, A. (2018). SUBURBANIZACJA A ROLA OBSZARÓW OTACZAJĄCYCH MIASTO – UJĘCIE TEORETYCZNE. Studia Miejskie, 29, 115-130. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/11

Aldona Harasimowicz 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0