PREFERENCJE MIESZKAŃCÓW A KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJAbstrakt

Przestrzeń miejska powinna być tak ukształtowana, aby mogła zaspokajać oczekiwania mieszkańców. Trudno jest jednak określić, które elementy zagospodarowania terenów osiedlowych mają największe znaczenie przy ocenie warunków związanych z badaną przestrzenią. Dlatego też w celu określenia pożądanych kierunków zagospodarowania terenów miejskich przeprowadza się badania preferencji mieszkańców w drodze referendów, wywiadów i ankiet. W artykule przedstawiono metodykę badań ankietowych preferencji mieszkańców i  ich opinii związanych z  kształtowaniem przestrzeni osiedlowej. Opracowane przez autorkę ankiety wykorzystano do badań oczekiwań przyszłych mieszkańców planowanego osiedla oraz istniejącej zabudowy przewidzianej do modernizacji


Słowa kluczowe

partycypacja społeczna; badania ankietowe; kształtowanie przestrzeni miejskiej

Czornik M., 2015, Dzielenie przestrzeni miejskiej – uwarunkowania konsumpcji ofert lokalizacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 250.

Gehl J., 2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków.

Kaltenberg-Kwiatkowska E., 2011, O oznaczaniu i naznaczaniu przestrzeni miasta, „Przegląd Socjologiczny” 60(2/3).

Kowalewski M., 2013, Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich, „Social Space Journal” 6.

Kwiatkowski J. (red.), 2003, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, AW-R MT, Warszawa.

Lisowski A., 2000, Dualne miasto – metafora a rzeczywistość, „Przegląd Geograficzny” t. 72, z. 3.

Liszewski S., 2001, Model przemian przestrzeni miasta postsocjalistycznego, [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIV Konserwatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Łuszczek M., Ptasińska U., 2010, Jak przetworzyć miejsce – podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.

Maik W., 2016, Nowe ujęcia i koncepcje badawcze w studiach nad współczesnym miastem, [w:] Marszał T. (red.), Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa.

Mliczyńska-Hajda D., 2013, Programowanie rewitalizacji a proces zmiany miasta – z perspektywy doświadczeń w partycypacyjnym planowaniu zagospodarowania przestrzennego w wybranych polskich miastach, „Studia Miejskie” t. 12.

Pawłowicz J.A., Szafranko E., 2014, Rola partycypacji społeczeństwa w kształtowaniu lasów miejskich jako czynnika zrównoważonego i ekologicznego projektowania przestrzeni zurbanizowanej, „Logistyka” nr 6.

Polkowska D., 2010, Kształtowanie przestrzeni publicznych nowych zespołów mieszkaniowych jednorodzinnych na przykładzie strefy przedmieść Warszawy, „Czasopismo Techniczne” z. 6/3-A.

Sartorius W., Pietras K., Mierzejewski M., 2009, Konsultatywa, partycypacja społeczna w praktyce, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Warszawa.

Smith N., 1970, Toward a theory of gentrification; a back to the city movement by capital not people, „Journal of American Planning Association”, vol. 45, s. 538–548.

Suliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Szafranko E., Pawłowicz J.A., 2014, Metodyka określania przydatności różnych terenów do pełnienia funkcji rekreacyjnych na przykładzie lasu miejskiego w Olsztynie, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 2/1.

Szafrańska E., 2009, Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców na przykładzie zespołu mieszkaniowego Retkinia Północ w Łodzi, [w:] Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji. XXII Konserwatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódzkie Towarzystwo
Naukowe, Łódź.

Szafrańska E., 2010, Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Szafrańska E., 2013, Przemiany społeczno-demograficzne w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi w okresie transformacji, „Space – Society – Economy” 12.

Szafrańska E., 2014, Transformations of large housing estates in post-socialist city: The case of Łódź, Poland, „Geographia Polonica” 87(1).

Szatkowska E., 2012, Partycypacja społeczna w projektowaniu przestrzeni osiedli mieszkaniowych. „Administrator” nr 4.

Szmytkowska M., 2014, Potencjał trójmiejskiej przestrzeni metropolitalnej – pola integracji i dezintegracji, „Studia Miejskie” t. 13.

Węcławowicz G., 1988, Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. Prace Habilitacyjne – Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

Zborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ocena procesu, „Studia Miejskie” t. 9.
Pobierz

Opublikowane : 2018-09-25


Szafranko, E. (2018). PREFERENCJE MIESZKAŃCÓW A KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ. Studia Miejskie, 29, 131-142. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/12

Elżbieta Szafranko 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0