KIERUNKI ROZWOJU LINIOWEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJAbstrakt

Aglomeracja Wałbrzyska tworzona jest przez 23 gminy o zróżnicowanym stopniu rozwoju liniowej infrastruktury transportowej. W opracowaniu podjęto próbę analizy i  oceny działań jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Wałbrzyskiej pod kątem istniejących dróg i sieci kolejowych oraz występującego na nich zjawiska kongestii. Pod uwagę wzięto takie elementy infrastruktury jak: drogi krajowe, wojewódzkie i gminne oraz sieci kolejowe. Analizując i oceniając zjawisko kongestii, dokonano obserwacji dróg aglomeracji, zarówno w godzinach szczytu, jak i poza nim. Na tej podstawie możliwa była identyfikacja „wąskich gardeł” w ruchu kołowym oraz zróżnicowanego stopnia rozwoju liniowej infrastruktury. Dokonano też oceny funkcjonalności tej infrastruktury, a także wskazano preferowane kierunki jej dalszego rozwoju.


Słowa kluczowe

logistyka miasta; liniowa infrastruktura transportowa; kongestia; Aglomeracja Wałbrzyska

Bernat P., Rymsza Ł., 2015, Analiza funkcjonowania komunikacji miejskiej, [w:] Szołtysek J., Detyna B. (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania 6, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.

Brzustewicz P., 2013, Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim – kierunki rozwoju, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie XL” z. 413.

Dargay J.M., Goodwin P.B., 1999, Traffic congestion in Europe. Introductory report England, OECD.

Detyna B., 2016, Pomiar i ocena jakości życia mieszkańców miast – rozważania metodyczne, [w:] Szołtysek J., Detyna B. (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania 7, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.

Droga S3, GDDKiA, http://www.drogas3.pl/ (dostęp 15 kwietnia 2017). Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/telematyka;3986159.html (dostęp 7 kwietnia 2017).

Fertsch M. (red.), 2006, Słownik terminologii logistycznej, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań. Generalny Pomiar Ruchu w roku 2015. Średni dobowy ruch roczny w punktach pomiarowych w 2015 roku, 2015, https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015 (dostęp 15 kwietnia 2017).

Igliński H., 2009, Ograniczenie poziomu kongestii transportowej a zrównoważony rozwój miast, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, http://www.wbc.poznan.pl/Content/122963/Iglinski_Hubert-rozprawa_doktorska.pdf (dostęp 7 kwietnia 2017).

Jabłoński A., Jabłoński M., 2013, Model zarządzania regionem oparty na koncepcji zarządzania wartością regionu, „Problemy Jakości” nr 11.

Jaroszyński J., 2010, Sposoby organizacji towarowego transportu miejskiego, [w:] Szołtysek J., Jedliński M. (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania 1, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.

Jonkis A., 2011, Przegląd rozwiązań prowadzących do redukcji niekorzystnego zjawiska kongestii transportowej w miastach, [w:] Szołtysek J., Detyna B. (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania 2, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.

Kauf S., 2013, Model logistyki publicznej – próba identyfikacji, [w:] Szołtysek J., Detyna B. (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania 4, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.

Kiba-Janiak M., 2015, Znaczenie logistyki w strategii rozwoju miasta, „Logistyka” nr 1.

Koziarski S., 2010, Przekształcenia infrastruktury transportowej w Polsce, „Studia i Monografie Uniwersytetu Opolskiego” nr 440.

Macias J., 2013, Strategia rozwoju lokalnego, „Problemy Jakości” nr 3.

Pasternak Ł., Sadowski A., 2014, Bariery i ograniczenia w logistyce miejskiej, „Studia Miejskie” t. 15.

Płaczek E., 2009, Zastosowania telematyki w transporcie, [w:] Jaworski J., Mytlewski A. (red.), Funkcjonowanie systemów logistycznych, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk.

Saniuk S., Witkowski K., 2011, Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej, „Logistyka” nr 2.

Sośnicki P., Błażewicz M., 2010, Dostępność transportowa Kotliny Kłodzkiej, [w:] Szołtysek J., Jedliński M. (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania 1, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.

Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013–2020, 2012, http://aglomeracja-walbrzyska.pl/ public/Dokumenty/Strategia_PDF_G16_styczen_2013.pdf (dostęp 8 kwietnia 2017).

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Transportowych Aglomeracji Wałbrzyskiej, 2016, http://aglomeracja- -walbrzyska.pl/public/Dokumenty/Strategia_ZIT-AW_21.01.2016.pdf (dostęp 8 kwietnia 2017).

Szołtysek J., 2007, Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. Szołtysek J., 2011, Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa.

Szołtysek J., 2016, Logistyka miasta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Szołtysek J., Otręba R., 2012, Zarządzanie miastem a sukces miasta, [w:] Szołtysek J., Detyna B. (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania 3, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.

Szymczak M., 2001, Logistyka miejska, [w:] Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Topolska K., 2012, Modelowanie inteligentnych systemów sterowania ruchem drogowym, [w:] Szołtysek J., Detyna B. (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania 3, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.
Pobierz

Opublikowane : 2018-09-25


Detyna, B., & Mroczek-Czetwertyńska, A. (2018). KIERUNKI ROZWOJU LINIOWEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ. Studia Miejskie, 29, 144-156. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/13

Beata Detyna  libcom@libcom.pl
Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0