THE ISSUE OF GREEN AREA ACCESSIBILITY – THE EXAMPLE OF THE CITY OF ŁÓDŹ


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest tematyce zieleni miejskiej. W pracy podjęto próbę przedstawienia rzeczywistych
terenów zieleni, a nie tylko tych, które posiadają takie przeznaczenie w wykazach i rejestrach. Autorzy odnoszą się również do wątku dostępności zieleni miejskiej dla mieszkańców miasta, biorąc pod uwagę
nierównomierne zagęszczenie miejsc zamieszkania. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji metody
oceny dostępności terenów zieleni dla mieszkańców miast. Wykorzystano dane dotyczące rozmieszczenia
budynków mieszkalnych oraz obiektów, które są oficjalnie uznawane za tereny zieleni. Analizy prowadzono
w regularnej siatce kwadratów o wielkości 90 m × 90 m. Analizowano dostępność zieleni w miejscu zamieszkania oraz w promieniu do ok. 500 m. Stwierdzono, że Łódź jest bogata w zasoby zieleni, jednakże ta ocena powinna być zweryfikowana ponownie, gdyż wciąż wielu mieszkańców zarówno w miejscu zamieszkania (R = 50 m) jak również w najbliższym otoczeniu nie ma dostępu do zieleni rekreacyjnej.


Słowa kluczowe

tereny zieleni, zieleń miejska, NDVI, jakość życia

Bańko, Mirosław (ed.). 2007. Słownik języka polskiego. t. 1. 380-381. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Będkowski, Krzysztof and Adam Bielecki. 2019. Assessment of the availability of greenery in the place of residence in cities using NDVI and the Lorenz’s concentration curve. Teledetekcja Środowiska 60 (2019/1):5-20.

Białobok, Stefan. 1976. Ochrona zadrzewień i roślin w najbliższym otoczeniu człowieka. In Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka, edited by Danuta Cichy and Włodzimierz Michajłow, 223-245. Warszawa: PWN.

Błaszak, Maciej and Artur Fojud. 2017. Dostępność miasta jako przedmiot interdyscyplinarnych badań. Studia KPZK 176:58-83. DOI: 10.24425/118566.

Bułhak, Monika. 2004. Atrakcyjność toruńskiego osiedla Kaszczorek jako miejsca zamieszkania. In XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście”, edited by Iwona Jażdżewska, 209-214. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Burdziej, Jan. 2018. Porównanie wybranych metod analizy dostępności przestrzennej na przykładzie obiektów użyteczności publicznej w Toruniu. Roczniki Geomatyki 16 (3(82)):219-234.

Chrobak, Katarzyna and Piotr Kryczka. 2018. Wpływ wybranych rozwiązań urbanistycznych na dostępność przestrzenną terenów zieleni – przykład wrocławskiego Ołbina. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17 (2):131-142. DOI: 10.31648/aspal.346.

Czarnecki, Władysław. 1968. Planowanie miast i osiedli. T. III. Tereny zielone. Warszawa – Poznań: PWN.

Czyżewski, Adam. 2001. Trzewia Lewiatana. Antropologiczna interpretacja utopii miasta – ogrodu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Durecka, Izabela. 2017. Parki jako element struktury przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. PhD Thesis. Uniwersytet Łódzki.

Gadziński, Jędrzej. 2012. Dostępność transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. In Dostępność i mobilność w przestrzeni, edited by Piotr Rosik and Rafał Wiśniewski, 177-186. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

Gill, Susannah et al. 2007. Adapting cities for climate change: the role of the green infrastructure. Built Environment 33 (1):115–133.

Godłowska, Jolanta. 2016. Modelowanie pola wiatru i wskaźnika wentylacji. In Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa, edited by Katarzyna Bajorek-Zydroń and Piotr Wężyk, 35-41. Kraków: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska.

Guzik, Robert. 2003. Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Iwańczak, Bartłomiej. 2017. Metody badawcze całościowej percepcji przestrzeni miasta na przykładzie Warszawy. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 62 (3):69-85.

Jankowski, Piotr and Blake Brown. 2014. Health care accessibility modelling: effects of change in spatial representation of demand for primary health care services. Quaestiones Geographicae 33 (3):39-53.

Kozubek, Elżbieta and Piotr Werner. 2007. Syntetyczne miary dostępności sieci telekomunikacyjnych. Roczniki Geomatyki 5 (1):53-62.

Local Data Bank, CSO – Central Statistical Office, Poland.

Łukasiewicz, Aleksander and Szymon Łukasiewicz. 2016. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Myczkowski, Stefan. 1976. Człowiek, przyroda, cywilizacja. Warszawa: PWN.

Orzeszek-Gajewska, Barbara. 1984. Kształtowanie terenów zieleni w miastach. Warszawa: PWN.

Ptaszycka, Anna. 1950. Przestrzenie zielone w miastach. Poznań: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Paschalis-Jakubowicz, Piotr. 2020. Użytkowanie lasów w Polsce w latach 1816−2016 i jego przyszłość. Warszawa: Sylwan 164 (12):1061-1075. DOI: 10.26202/sylwan.2020116.

Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2018, Warszawa: Central Statistical Office.

Schipperijn, Jasper et al. 2017. Access to parks and physical activity: an eight country comparison. Urban Forestry and Urban Greening 27:253–263. DOI: 10.1016/j.ufug.2017.08.010.

Sobczyńska-Jeżewska, Karolina. 2014. Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania. PhD Thesis. Politechnika Poznańska.

Soczówka, Andrzej. 2012. Dostępność przestrzenna komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej. In Dostępność i mobilność w przestrzeni, edited by Piotr Rosik and Rafał Wiśniewski, 197-203. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

Statistical Office (SO) Łódź. Łódź: Provincional Statistical Office.

Stauskis, Gintaras. 2017. The methodology for evaluating accessibility as a tool for increasing social responsiveness of urban landscapes in Singapore. Acta Scientarum Polonorum Formatio Circumiectus 16 (2):199-216. DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.199.

Szczepanowska, Halina Barbara. 2012. Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego projektowania, zarządzania i oceny ekologicznej inwestycji miejskich. Człowiek i Środowisko 36 (1-2):25-49.

Śleszyński, Przemysław. 2014. Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny 86 (2):171–215.

Walkowicz, Tomasz. 2002. Społeczne i ekologiczne aspekty tworzenia i utrzymania terenów zieleni w miastach. In Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, edited by Janusz Słodczyk, 347-358. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Wang, Lu. 2011. Analysing spatial accessibility to health care: a case study of access by different immigrant groups to primary care physicians in Toronto. Annals of GIS 17 (4):237-251.

Wiśniewski, Szymon, 2016. Spatial accessibility of hospital healthcare in Łódź voivodeship. Quaestiones Geographicae 35 (4):157-166.

Wodziczko, Adam. 1937. Planowanie kraju drogą do utrzymania równowagi w przyrodzie. Ochrona Przyrody 17:1-9.

Worm, Artur and Krzysztof Będkowski and Adam Bielecki. 2019. The use of surface and volume indicators from high resolution remote sensing data to assess the vegetation filling of urban quarters in Łódź city centre, Poland. Teledetekcja Środowiska 60 (2019/1):5-20.

Wu, Wenjie et al. 2019. Residential satisfaction about urban greenness: Heterogeneous effects across social and spatial gradients. Urban Forestry & Urban Greening 38:133-144. DOI: 10.1016/j.ufug.2018.11.011.

Legal acts:

Uchwała 2016: Uchwała nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.

Ustawa 2004: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 142).

Zarządzenie 1964: Zarządzenie nr 118 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 15 czerwca 1964 r. w sprawie wskaźników wykorzystania terenów zainwestowania miejskiego. Dziennik Budownictwa nr 14, poz. 40.


Bielecki, A., & Będkowski, K. (2020). THE ISSUE OF GREEN AREA ACCESSIBILITY – THE EXAMPLE OF THE CITY OF ŁÓDŹ. Studia Miejskie, 40, 55-70. https://doi.org/10.25167/sm.1304

Adam Bielecki  adam_biel@o2.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1460-2961
Krzysztof Będkowski 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7945-343X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0