WYBRANE ASPEKTY KURCZENIA SIĘ MIAST W POLSCEAbstrakt

Jednym z najbardziej istotnych problemów współczesnego rozwoju wielu miast jest proces ich
kurczenia się (shrinking cities). Kurczenie się miast jest zjawiskiem zróżnicowanym i złożonym ze względu
na jego wieloaspektowy i wielowymiarowy charakter. Skala tego zjawiska niesie ze sobą wiele negatywnych
skutków, widocznych w kontekście zmian demograficznych, społecznych, gospodarczych i przestrzennych.
Przedmiotem opracowania jest zagadnienie kurczenia się miast w Polsce. W opracowaniu dokonano
analizy wybranych aspektów demograficznych, gospodarczych i przestrzennych miast liczących powyżej
100 tys. mieszkańców. Badaniem objęto okres 2000–2015.


Słowa kluczowe

kurczenie się miast; aspekt demograficzny; gospodarczy i przestrzenny kurczenia się miast; miasta Polski

Czarnecki B., 2011, Przejawy i konsekwencje depopulacji polskich miast. Zarys problemu, „Architecturae et
Artibus” 4.

Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl.

Haase A., 2013, No one-size-fits-all. O różnorodności kurczących się miast w Europie, [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020),
Kancelaria Senatu, Warszawa.

Jaroszewska E., 2013, Akcja CiRES „Cities Regrowing Smaller” organizowana przez COST (European Cooperation in Science and Technology), [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020), Kancelaria Senatu, Warszawa.

Jopek D., 2015, Przestrzenne aspekty procesu kurczenia się miast, [w:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania
i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Kowalewski A., 2013, Wykład wprowadzający, [w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie
mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020), Kancelaria Senatu, Warszawa.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., Spórna T., 2014, Problemy zarządzania miastem kurczącym się
na przykładzie Bytomia, „Biuletyn KPZK PAN” z. 253.

Komisja Europejska, 2011, Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Bruxelles.

Labus A., 2015, Strategie odnowy miast wobec depopulacji i starzenia się społeczeństwa w trzech skalach
przestrzennych, http://forumprzestrzeniemiejskie.pl/images/Labus%20A.,%20Strategie%20odnowy%20
miast%20wobec%20depopulacji%20i%20starzenia%20si%C4%99%20spo%C5%82ecze%C5%84stwa.pdf
(dostęp maj 2017).

Musiał-Malago’ M., 2015, Przemiany gospodarcze w miastach Polski, [w:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania
i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Musiał-Malago’ M., 2016, The process of urban shrinking in Poland, „Studia Miejskie” t. 24.

Musiał-Malago’ M., 2017, Przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Polsce, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 467.

Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., Marcińczak S., Ogrodowczyk A., Rumpel P., Siwek T., Slach O., 2014,
Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast, [w:]

Stryjakiewicz T. (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań.

Wiechmann T., Walff M., 2014, Skala i przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Europie na
przełomie XX i XXI wieku, [w:] Stryjakiewicz T. (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej,
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Zborowski A., Soja M., Łobodziński A., 2012, Population trends in Polish cities – stagnation, depopulation
or shrinkage?, „Prace Geograficzne” 130.
Pobierz

Opublikowane : 2018-09-25


Musiał-Malago’, M. (2018). WYBRANE ASPEKTY KURCZENIA SIĘ MIAST W POLSCE. Studia Miejskie, 29, 61-75. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/7

Monika Musiał-Malago’  libcom@libcom.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0