Wychowanie przez codzienność życia w rodzinie w ujęciu profesor Teresy Kukołowicz


Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie wychowania przez codzienność życia w rodzinie w kontekście twórczości Profesor Teresy Kukołowicz, wybitnego pedagoga, która przyczyniła się do reaktywacji studiów pedagogicznych w KUL i przez wiele była kierownikiem Instytutu Pedagogiki KUL. Problematykę życia rodzinnego T. Kukołowicz podejmowała w duchu personalizmu chrześcijańskiego. Podkreślała ogromną rolę wychowania w codzienności nie tylko dla dzieci w rodzinie, ale też dla wszystkich członków rodziny. Podstawowym zadaniem wychowawczym rodziców jest doprowadzenie dziecka do poznania i umiłowania Boga, włączenie go do Kościoła i rozwój jego wiary oraz rozwój potencjalności dziecka jako osoby. Na wychowanie przez codzienność w rodzinie składa się: obecność rodziców, świadectwo życia codziennego, częsta i szczera rozmowa/dialog, stół rodzinny jako miejsce spotkania, domowa obyczajowość zarówno codzienna jak i świąteczna oraz symbole w rodzinie, podejmowanie odpowiedzialności i współodpowiedzialności oraz troska o dobro wspólne. 


Słowa kluczowe

Teresa Kukołowicz, rodzina, wychowanie, wychowanie przez codzienność, personalizm chrześcijański

Pobierz

Opublikowane : 2020-02-27


Kornas-Biela, D. (2020). Wychowanie przez codzienność życia w rodzinie w ujęciu profesor Teresy Kukołowicz. Family Forum, 9, 211-231. https://doi.org/10.25167/FF/1512

Dorota Joanna Kornas-Biela  dorota@biela.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0