Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631).
 • Teksty nadesłane do redakcji nie były wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach.
 • Wyrażam zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywanie niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystanie go do druku oraz w publikacjach elektronicznych.
 • Przenoszę prawa autorskie na Redakcję „Family Forum”.
 • Wyrażam także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
 • Oświadczam, że nadesłane teksty są opracowane według zasad rzetelności naukowej i nie zachodzi w nich zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship), zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu” zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/¬wyjasnienie_-dotyczace_¬ghost¬writing.pdf
 • Przyjmuję do wiadomości, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Family Forum” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji.


Zgłaszanie tematów badawczych do nowego numeru „Family Forum” możliwe jest do końca kwietnia (na przykład: do numeru za rok 2020 – do końca kwietnia 2020 r.) Artykuły do najnowszego numeru „Family Forum” należy zgłaszać do końca lipca (na przykład do numeru za 2020 – do końca lipca 2020 r.).

 1. Zasady publikowania

Redakcja „Family Forum” przyjmuje do oceny i publikacji jedynie oryginalne artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji dotyczące problematyki małżeństwa i rodziny.

W czasopiśmie „Family Forum” publikowanie artykułów jest nieodpłatne.

 1. Procedura recenzowania

Redakcja „Family Forum” prowadzi procedurę recenzowania artykułów naukowych zgodnie z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach” zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Oznacza to, że proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności, czyli autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. procedura double-blind review).

Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta (recenzentów) wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora (autorów) artykułu. Korespondencja pomiędzy autorem i recenzentami odbywa się za pośrednictwem Redakcji „Family Forum”. Wszystkie przyjęte uwagi powinny być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta.

Artykuł może być skierowany do druku jedynie w przypadku dwóch, jednoznacznie pozytywnych recenzji. W sytuacji jednej negatywnej recenzji i jednej pozytywnej Redakcja powołuje trzeciego recenzenta, którego ocena decyduje o skierowaniu tekstu do druku bądź odrzuceniu.

Teksty, które nie mają charakteru naukowego (recenzje, sprawozdania, wywiady oraz opis wydarzeń) nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redakcję.

 1. Uwagi dotyczące przygotowania tekstu

Artykuły naukowe:

Teksty powinny dotyczyć szeroko pojętej problematyki małżeństwa oraz rodziny, szczególnie tematyki numeru.

Objętość tekstu: od 40 000 do 51 000 znaków (łącznie ze spacjami, przypisami i bibliografią). Odstępstwa od tej reguły muszą być indywidualnie uzgodnione z Redakcją.

Dopuszczalne jest publikowanie w językach: angielskim, niemieckim oraz polskim.

Tekst powinien zawierać śródtytuły.

Kolejność elementów w artykule:

 • tytuł artykułu w języku oryginalnym. Tytuł powinien być krótki i wskazywać precyzyjnie, o czym jest artykuł. Dobrze jest zamieścić w tytule przynajmniej część słów kluczowych i nazwy własne;
 • tytuł artykułu w języku angielskim;
 • abstrakt w języku angielskim (w polskim, niemieckim może być, ale będzie zamieszczony tylko na stronie internetowej artykułu i przesłany do baz danych). Abstrakt powinien w jak najmniejszej ilości słów przedstawiać treść artykułu. Powinien koniecznie wyjaśniać:
 1. a) tło;
 2. b) cele;
 3. c) metodykę;
 4. d) wyniki;
 5. e) wnioski.
 • słowa kluczowe angielskie;
 • tekst główny. W tekście powinny konsekwentnie pojawiać się słowa kluczowe bądź synonimy;
 • bibliografia załącznikowa w artykule musi być określona angielskim słowem References.

Redakcja wymaga dokładnie takiego układu elementów artykułu i w przypadku stwierdzenia braków tekst nie zostanie przyjęty do procedowania recenzyjnego.

Zapis bibliograficzny

Redakcja „Family Forum” wymaga stosowania systemu „Harvard reference format 1” przy cytowaniu publikacji. Redakcja zaleca także stosowanie menedżerów bibliografii, takich jak: Zotero, Mendeley czy End Note. Sugerujemy stosowanie menedżera Zotero, gdyż ma 2 istotne zalety: a) działa na poważnych systemach operacyjnych (Windows, Mc OS, Linux); b) jest darmowy.

Krótki podręcznik (w języku polskim) można obejrzeć tu: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/dlaczego-warto-uzywac-menedzera-bibliografii/. Są tam informacje: jak pobrać i zainstalować darmowego menedżera bibliografii; jak zintegrować z edytorem teksów oraz jak zintegrować z przeglądarką internetową. Ponadto są informacje, skąd pobierać dane bibliograficzne o publikacjach oraz jak przetwarzać takie informacje.

Jeżeli PT. Autorzy zdecydują się na korzystanie z menedżera bibliografii (lub już od jakiegoś czasu z takiego oprogramowania korzystają) prosimy o pobranie stylu cytowań „Harvard reference format 1”, który można pobrać z: w edytorze tekstu ikonka „koła zębatego” – (Set Document Preferences) / Zarządzaj stylami / Pobierz dodatkowe style / w oknie „Style Search” proszę wpisać: Harvard i wybrać: „Harvard reference format 1”.

Opis stylu cytowań „Harvard reference format 1” można znaleźć np. tu:

https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide

Można też skorzystać z automatycznego tworzenia bibliografii:

https://www.citationmachine.net/harvard/cite-a-book

Akceptowalne formaty tekstu: *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf (inne formaty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem technicznym).

Akceptowalne formaty graficzne: *.eps, *.ps, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp (inne formaty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem technicznym) w minimalnej rozdzielczości 300 dpi.

Nota biograficzna o Autorze:

Kilkuzdaniowa informacja o autorze; koniecznie należy zamieścić afiliację, obszary badawcze oraz tytuły znaczących publikacji, a także służbowy adres e-mail oraz ORCID.

Recenzje publikacji zwartych:

Długość tekstu od 6 000 do 10 000 znaków, łącznie ze spacjami.

W przypadku publikacji obcojęzycznych – w j. polskim lub angielskim, w przypadku publikacji polskojęzycznych – w j. angielskim.

Opis publikacji recenzowanej powinien zawierać następujące dane: autora/redaktora, tytuł, podtytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, ISBN liczba stron, DOI (jeśli jest).