Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631).
  • Teksty nadesłane do redakcji nie były wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach.
  • Wyrażam zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywanie niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystanie go do druku oraz w publikacjach elektronicznych.
  • Przenoszę prawa autorskie na Redakcję „Family Forum”.
  • Wyrażam także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
  • Oświadczam, że nadesłane teksty są opracowane według zasad rzetelności naukowej i nie zachodzi w nich zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship), zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu” zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/¬wyjasnienie_-dotyczace_¬ghost¬writing.pdf
  • Przyjmuję do wiadomości, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Family Forum” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji.


Zgłaszanie tematów badawczych do nowego numeru Family Forum (2018)
Artykuły do najnowszego numeru Family Forum (2018) należy zgłaszać do końca sierpnia 2018 r. (tytuły i abstrakty), a pełną treść artykułu do końca września 2018 r.

Procedura recenzowania
Redakcja „Family Forum" prowadzi procedurę recenzowania artykułów naukowych zgodnie z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach" zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW.
Oznacza to, że autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. procedura double-blind review).
Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta (recenzentów) wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora (autorów) artykułu. Korespondencja pomiędzy autorem i recenzentami odbywa się poprzez Redakcję „Family Forum". Wszystkie przyjęte uwagi muszą być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta.
Artykuł może być skierowany do druku w przypadku dwóch, jednoznacznie pozytywnych recenzji.

Autorstwo ukryte (ghostwriting) i autorstwo pozorne (guest authorship)
Redakcja „Family Forum" prowadzi procedurę mającą na celu zapobieżenie autorstwu ukrytemu oraz autorstwu pozornemu, zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu" zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW.
Pisemna autodeklaracja autora (autorów) w tej kwestii jest wiążąca.
Odpowiednie formularze znajdują się na stronie internetowej czasopisma
„Family Forum".

1. Zasady publikowania
Redakcja „Family Forum” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką małżeństwa i rodziny.
Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach.
Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Family Forum”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
Autor oświadcza, że nadesłane teksty są zgodne z zasadami rzetelności naukowej i nie zachodzi zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship), zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu” zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf
Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Family Forum” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.

2. Procedura recenzowania
Redakcja „Family Forum” prowadzi procedurę recenzowania artykułów naukowych zgodnie z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach” zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace­_procedury_­recenzo­wania.pdf.
Oznacza to, że proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności, czyli autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. procedura double-blind review).
Recenzent sporządza pisemną ocenę artykułu na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie http://www.familyforum.uni.opole.pl
Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta (recenzentów) wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora (autorów) artykułu. Korespondencja pomiędzy autorem i recenzentami odbywa się poprzez Redakcję „Family Forum”. Wszystkie przyjęte uwagi muszą być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta.
Artykuł może być skierowany do druku jedynie w przypadku dwóch, jednoznacznie pozytywnych recenzji. W sytuacji jednej negatywnej recenzji konieczne jest powołanie trzeciego recenzenta, którego ocena decyduje o skierowaniu tekstu do druku bądź odrzuceniu.
Teksty nie mające charakteru naukowego nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redakcję.

3. Uwagi dotyczące przygotowania tekstu

Artykuły naukowe:
Teksty powinny dotyczyć szeroko pojętej problematyki małżeństwa oraz rodziny, szczególnie odnoszące się do tematyki numeru.
Objętość tekstu: od 40 000 do 51 000 znaków (łącznie ze spacjami, przypisami i bibliografią). Odstępstwa od tej reguły muszą być indywidualnie uzgodnione z Redakcją.
Języki: kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski) oraz polski.
Tekst powinien zawierać śródtytuły.
Abstrakt: od 150 do 250 słów w j. angielskim. Autorzy polskojęzyczni powinni także zamieścić abstrakt w j. polskim.
Słowa kluczowe: od czterech do sześciu, w j. angielskim i/lub polskim, oddzielone średnikiem.
Cytaty: należy ujmować w cudzysłów.
Odnośniki bibliograficzne: należy umieszczać w tekście głównym, nie w przypisach dolnych. W nawiasach okrągłych należy wpisać nazwisko autora, rok publikacji i strony, np. (Habermas 2008, 10).
Bibliografia: pełny opis bibliograficzny powinien zostać umieszczony w układzie alfabetycznym na końcu tekstu, z zastosowaniem zapisu przecinkowego.

W przypadku monografii:
– nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, strony.
Np.: Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Warszawa 2005, 10–12.

W przypadku artykułu w pracy zbiorowej:
– nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł artykułu, [w]: inicjał imienia i nazwisko redaktora, tytuł publikacji zbiorowej, miejsce i rok wydania, strony.
Np.: Kaltbach A., Wyjazdy zarobkowe jako pośredni skutek bezrobocia – wyzwaniem dla Kościoła na Śląsku Opolskim, [w:] K. Glombik, P. Morciniec (red.), Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno-moralna, Opole 2005, 180–182.

W przypadku artykułu w czasopiśmie:
– nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, rocznik, numer, strony.
Np.: Kolankiewicz M., Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami, „Pedagogika Społeczna” 2008, 3, 16.

W przypadku odwołania się do stron internetowych:
– nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł artykułu, pełny adres internetowy artykułu, data wejścia w formacie: (dd.mm.rrrr).
Np.: Mynarska M., Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/publikacje/Documents/Working_Paper/ISID_WP_11_2011.pdf (20.12.2013).

– W przypadku aktów prawnych:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83 ze zmianami, artykuł.

Nota biograficzna:
Kilkuzdaniowa informacja o autorze; koniecznie należy zamieścić afiliację oraz tytuły znaczących publikacji.
Teksty należy nadsyłać w formie elektronicznej do końca września danego roku na adres: piotr.morciniec@uni.opole.pl
Akceptowalne formaty tekstu: *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf (inne formaty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem technicznym).
Akceptowalne formaty graficzne: *.eps, *.ps, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp (inne formaty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem technicznym) w minimalnej rozdzielczości 300 dpi.

Recenzje publikacji zwartych:
Długość tekstu od 6 000 do 10 000 znaków, łącznie ze spacjami.
W przypadku publikacji obcojęzycznych – w j. polskim lub angielskim, w przypadku publikacji polskojęzycznych – w j. angielskim.
Opis publikacji recenzowanej powinien zawierać: autora/redaktora, tytuł, podtytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, liczba stron, ISBN.