Działalność księdza Wacława Blizińskiego na rzecz rodziny i kobiet


Abstrakt

Ksiądz Wacław Bliziński, proboszcz z Liskowa, poprzez podejmowane różnorodne inicjatywy stworzył wzorowy model wsi polskiej początku XX wieku. Uczestniczył on w wielu ważnych wydarzeniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Celem nadrzędnym było dla niego dobro drugiego człowieka, w tym troska o godne życie rodzin i kobiet. W artykule wskazane zostały przykłady podejmowanych przez niego inicjatyw: etapy budowania więzi z rodzinami w parafii, działalność oświatowa na rzecz rozwoju rodzin wiejskich, inicjatywy społeczne na rzecz rodzin i kobiet oraz działalność polityczna.


Słowa kluczowe

Wacław Bliziński Lisków oświata spółdzielczość wzorowa wieś zaangażowanie kobiet w życie społeczne rodziny chłopskie XIX/XX w.

Archiwum Parafialne w Liskowie, t. I (1897–1913) 1913/37: Protokół zebrania członkiń Parafialnego Koła Kobiecego w sprawie pracy w ochronkach parafialnych.

Archiwum Parafialne w Liskowie, t. II (1914–1934): Sprawozdanie z działalności Gniazda Towarzystw Opieki nad Dziećmi w Liskowie za rok 1914.

Archiwum Parafialne w Liskowie, t. III (1913–1936) 1933/69: Kosztorys budowy kaplicy na Krzyżówkach w latach 1933–1934.

Bender R., Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905–1908, Lublin 1978.

Biernacka M., Oświata w rozwoju kulturowym polskiej wsi, Wrocław1984.

Bliziński W., O rozrywkach i odpoczynku na wsi, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1910, 7–8, 217–218.

Bliziński W., Przyszedłem Wam przychylić nieba i chleba. Listy, rękopisy, wystąpienia, oprac., wstęp i przypisy S. Kęszka, Kalisz 2005.

Bliziński W., Wspomnienia z mego życia i pracy, oprac. G. Waliś, Kalisz 2003.

Bojanowska M., Wspomnienia z Liskowa, „Liskowianin” 2004, 2.

Bojarska S., Nasz dorobek kulturalny. Przewodnik dla osób pracujących społecznie przystępujących lub [!] do pracy społecznej na wsi albo w mieście, t. 3: Królestwo Polskie, Warszawa 1919.

Chmielińska A., Wieś polska Lisków w ziemi kaliskiej. Na podstawie badań rozwoju pracy społecznej w Liskowie, Lisków 1925.

Karczewski W., Sieroce gniazdo. Dziesięć lat istnienia i pracy Sierocińca św. Wacława w Liskowie, Lisków 1931.

Kęszka S., Ksiądz Wacław Bliziński. Kapłan – społecznik – polityk, red., oprac. A. Splitt, Kalisz 2000.

Kęszka S., Wacław Bliziński (1870–1944). Kapłan – społecznik – polityk, http://www.info.kalisz.pl/biograf/blizinski.htm (19. 04.2017).

Kęszka S., Życie i dzieło ks. prałata Wacława Blizińskiego 1870–1944, Kalisz 2008.

Kostańska-Szewczyk J., Moje wspomnienia z Liskowa, Poznań 2006.

Kustra C., Opieka Kościoła nad dziećmi i młodzieżą, w: T. Biernat (red.), Z problemów pedagogiki, Chojnice 2011, s. 109–129. On-line: https://books.google.pl/books?id=xrE_CgAAQBAJ&pg=PA122&lpg=PA122&dq=wacław+bliziński+na+rzecz+rodziny (06. 04.2018).

Kwiatkowski A., Rozwój 7-klasowej Szkoły Powszechnej w Liskowie, „Liskowianin” 1928, 2, 3.

Łętocha R., Lisków – wzorowa wieś ks. Wacława Blizińskiego, http://nowyobywatel.pl/2012/11/19/liskow-wzorowa-wies-ks-waclawa-blizinskiego/ (16. 06.2017).

Moczydłowska M., Wieś Lisków na podstawie wiadomości zebranych na miejscu, Kalisz 1913.

Piątkowski W., Promocja zdrowia w społeczności lokalnej – przykład Liskowa 1900–1939, Lublin 1994, 6.

Rocznik Diecezji Włocławskiej na rok 1934, Włocławek 1934.

Stenogram Sejmu Ustawodawczego, 113 pos. , z 23 stycznia 1920 r., ł. 24, s. 7–10.

Stenogram Senatu, 9 pos.  St V., z 13 marca 1939 r.

Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, w: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.

Waliś G., Idee spółdzielcze ks. W. Blizińskiego, „Liskowianin” 1997, 4, 8–9.
Pobierz

Opublikowane : 2019-01-09


Marszałek-Trzebińska, Żaneta. (2019). Działalność księdza Wacława Blizińskiego na rzecz rodziny i kobiet. Family Forum, 8, 159-172. https://doi.org/10.25167/FF/2018/159-172

Żaneta Marszałek-Trzebińska 
Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1197-3540

Mgr filologii polskiej, absolwentka UO. Obecnie doktorantka UO na Wydziale Nauk Społecznych. Pracuje w szkole jako nauczyciel dyplomowany, ekspert i egzaminator w zakresie n. humanistycznych. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu kultury i tradycji Ziemi Kaliskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół sylwetki księdza Wacława Blizińskiego i problemów społecznych kobiet wiejskich w I poł. XX w.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0