Rysunek rodziny w percepcji żon doświadczających przemocy i żon niedoświadczających przemocy


Abstrakt

Główny problemem badawczym niniejszej dotyczył percepcji relacji małżeńskiej przez żony doświadczające przemocy ze strony swoich partnerów. Relacja małżeńska została przedstawiona prze kobiety za pomocą rysunku rodziny. Uwzględniona została grupa kontrolna, do której zakwalifikowane zostały żony, nie doświadczające przemocy ze strony swoich mężów. W celu zweryfikowania postawionego problemu badawczego wykonano badanie. W badaniu wzięło udział 60 kobiet (30 doznających przemocy oraz 30 niedoświadczających przemocy ze strony swoich mężów). Badanie zostało przeprowadzone za pomocą Testu Rysunku Rodziny M. Braun-Gałkowskiej. Badania, ze względu na reprezentatywność grupy było przeprowadzone w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu. W celu zweryfikowania postawionych wcześniej hipotez wykorzystano następujące metody statystyczne: do analizy danych ilościowych został zastosowany Test t- Studenta, natomiast do opisu danych jakościowych użyty został testu chi kwadrat. Wyniki wskazują, że kobiety doświadczające przemocy domowej negatywnie postrzegają swój związek w małżeństwie. Ponadto ofiary przemocy domowej zwracają szczególną uwagę na brak właściwej komunikacji w związku małżeńskim i oceniają swoje relacje z mężami bardziej negatywnie niż żony z grupy kontrolnej. Jednak kobiety, które doświadczają przemocy ze strony swoich mężów, oceniają swój związek jako zadowalający, ale nie jednoznacznie pozytywny. Prezentowane badanie jest jedynie wstępem do dalszych  i przyszłych badań, ponieważ zjawisko przemocy małżeńskiej wymaga głębszej eksploatacji.


Słowa kluczowe

relacja małżeńska; przemoc domowa; zadowolenie z małżeństwa; spostrzeganie relacji małżeńskiej; Test Rysunku Rodziny

Badura-Madej, W., Dobrzyńska-Meterhazy, A. (2000) Przemoc w rodzinie – interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Braun-Gałkowska, M. (1984) ‘Znaczenie religijności małżonków dla powodzenia małżeństwa’. T. Kukołowicz (red.) Z badań nad rodziną (57–68). Lublin: Wyd. KUL

Braun-Gałkowska, M. (1992) Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Braun-Gałkowska, M. (2007) Poznanie systemu rodzinnego. Lublin: Wyd. KUL

Braun-Gałkowska, M. (2009) ‘Rozwój miłości w małżeństwie’, w F. Adamski (red.) Miłość, małżeństwo, rodzina (139–150) Kraków: Wyd. Petrus.

Bucoń, P. (2010) ‘Przemoc w rodzinie w ujęciu prawnokarnym’, w J. Maciaszek (red), Zjawisko przemocy we współczesnym świecie (s. 9–21) Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie.

De Barbaro, M. (1999) ‘Struktura rodziny’, w B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (s. 45–55). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gurba, E. (2012) ‘Wczesna dorosłość’, w J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka (295–297). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gałkowska, A. (1999) ‘Znaczenie relacji małżeńskiej w systemie rodzinnym’, w A. Gałkowska (red.), Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci (s. 66–70). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Harwas-Napierała, B. (2008) ‘Komunikacja w podsystemie małżeńskim’, w Barbara Harwas-Napierała (red.), Komunikacja interpersonalna w rodzinie (61–71). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Janicka, I. (2003) ‘Małżeństwo czy związek niezalegalizowany’, w I. Janicka, T. Rostowska (red.), Psychologia w służbie rodziny (68–77). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lipowska-Teutsch, A., (1997) ‘Przemoc wobec kobiet’, w D. Kubacka-Jasiecka i A. Lipowska-Teutsch (red.), Wobec przemocy (s. 11–43). Kraków: Wyd. All.

Lipowska-Teutsch, A., (1998) Wychować, wyleczyć, wyzwolić. Warszawa: Wyd. Parpa.

Liberska, H., Matuszewska, M. (2001) Wybrane psychologiczno-społeczne mechanizmy funkcjonowania małżeństwa w Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska (red.) Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt (13–43). Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.

Mazur, J. (2002) Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Mellibruda, J. (1996) ‘Patrząc na przemoc’, Świat problemów, 5, 4–10.

Mellibruda, J. (2005) Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie, http://www.niebieskalinia.pl/przewodnik_ustawa/poradnikeksperci_radza/01._Jerzy_Mellibruda.pdf.

Mellibruda, J. (2014) ‘Umysł zniewalany przemocą’, w K. Kulesza (red), Mapa pomagania: jak rozpoznać przemoc w rodzinie i skutecznie jej przeciwdziałać: antologia tekstów opublikowanych w dwumiesięczniku „Niebieska Linia” (s. 11–20). Warszawa: Wyd. Zielony Liść.

Plopa, M. (2005) ‘Z psychologicznych badań nad małżeństwami o różnym poziomie integracji’, w M. Plopa (red.) Psychologia rodziny. Teoria i badania (113–240). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Plopa, M. (2006) Więzy w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Plopa, M. (2011) ‘Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej’, w Liberska Hanna, Malina Alicja (red.) Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin (s. 16–43). Warszawa: Wyd. Difin.

Poraj, G. (2014) ‘Agresja i przemoc w rodzinie’, w I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (s. 498–501). Warszawa: PWN.

Pospiszyl, I. (1998) Przemoc w rodzinie, Warszawa: Wyd. Katedry Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Instytut Badań Edukacyjnych.

Pospiszyl, I. (1999) Razem przeciwko przemocy. Wydawnictwo Akademickie Żak.

Ryś, M. (2009) ‘Relacje w małżeństwie’, w F. Adamski (red.) Miłość, małżeństwo, rodzina (171–182). Kraków: Wyd. Petrus.

Sasal, D. (1998) Niebieskie karty. Warszawa: Wyd. Papra.

Satir, V. (2000) ‘Para-architekci rodziny’, w V. Satir (red.), Rodzina. Tu powstaje człowiek (s. 136–150). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-13


Stelmaszak, A. (2021). Rysunek rodziny w percepcji żon doświadczających przemocy i żon niedoświadczających przemocy. Family Forum, 10, 201-220. https://doi.org/10.25167/FF/306

Aleksandra Stelmaszak  ola28_00@tlen.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0