„Eurosieroctwo” jako rezultat przemiany więzi rodzinnychAbstrakt

The article presents the increasing work migration of the Polish adult population and the resulting „euro-orphanhood,” most commonly defined as the situation of a child whose one or both parents have left the country for work purposes. The disordered bond with the absent parent(s) as perceived by the child and the transnational strategies used by non-residential parents to maintain the relationship with the child are discussed.


„Biuletyn Informacyjny” Rzecznika Praw Dziecka 1–2(2008), w: Informacje dla rodziców podejmujących prace poza granicami kraju, Warszawa 2008.
„Biuletyn Informacyjny” Rzecznika Praw Dziecka, 1–2(2008).
Boćwinka-Kiluk B., Bielecka E., Migracja a psychospołeczny rozwój dzieci, „Pedagogika Społeczna”, 3(2008).
Danilewicz W., Migracje zagraniczne jako obszar zainteresowań pedagogiki społecznej, „Pedagogika Społeczna”, 3(2008).
Durak P., „Eurosieroty” z Podkarpacia, „Super Nowości”, 5(2011).
Fidelus A., Gdy rodzice emigrują…, „Nowa Szkoła”, 6(2008).
Fojcik M., Dziecko a migracja zarobkowa rodziców, „Życie Szkoły”, 7(2007).
Galinowska S., Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających, ,,Polityka Społeczna” 11–12(2008).
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
Gizicka D., Rodzina w rozłące migracyjnej w świadomości dorosłych dzieci migrantów, w: B. Więckiewicz (red.), Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty, Stalowa Wola 2011.
Glombik K., Morciniec P., (red.), Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie?, Perspektywa społeczno-moralna, Opole 2005.
Głowiak K., Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 5(2012).
Iglicka K., Bilans kosztów i korzyść w najnowszej fali migracji zarobkowych z Polski oraz konsekwencje tego odpływu, ,,Biuletyn RPO” 66(2009).
Jończy R., Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa Opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, Opole 2006.
Kaltbach A., Wyjazdy zarobkowe jako pośredni skutek bezrobocia – wyzwaniem dla Kościoła na Śląsku opolskim, w: Glombik K., Morciniec P. (red.), Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno-moralna, Opole 2005.
Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin 2009.
Kolankiewicz M., Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami, „Pedagogika Społeczna” 3(2008).
Kozak S., Patologia „eurosieroctwa” w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Warszawa 2010.
Kozdrowicz E., Walczak B., Postawy wychowawcze rodziców-migrantów w percepcji dzieci, „Pedagogika Społeczna”, 3(2008).
Przybycień K., Przybycień M., Emigracja – lekarstwo czy trucizna? Sytuacja rodzinna dzieci emigrantów w świetle badań własnych, w: B. Więckiewicz (red.), Problem „eurosieroctwa”. Wybrane aspekty, Stalowa Wola 2011.
Raport „Szkoła i opiekunowie wobec euro sieroctwa w województwie kujawsko-pomorskim”, Bydgoszcz 2010.
Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Warszawa 2005.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.
Szyszka M., Polska polityka rodzinna wobec skutków zagranicznej migracji zarobkowej w: Więckiewicz B. (red.), Problemy „eurosieroctwa”. Wybrane aspekty, Stalowa Wola 2011.
Walczak B., Migracje rodzicielskie – skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje, „Pedagogika Społeczna”, 3(2008).
Walczak B., Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , Warszawa 2008.
Walczak B., Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euro migracji” rodziców i opiekunów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 5(2008).
Więckiewicz B.(red.), Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty, Stalowa Wola 2011.
Więckiewicz B., Zagrożenia dla rodziny i dziecka w dobie przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych w: D. Krok, P. Landwójtowicz (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, Opole 2010.
Winnicka E., „Eurosieroty”, „Polityka”, 46(2007), s. 34–40.
Wojaczek K., Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych, Opole 2007.
Urbańska S., „Cała Polska liczy «eurosieroty»”. Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów, „Kultura i Społeczeństwo”, 3(2010).
Zawisza-Masłyk E., Wokół pojęcia ,,eurosieroctwo”, ,,Opieka Wychowanie Terapia” 3–4(2008).
Zbyrat T., „Eurosieroctwo”. Problemy macierzyństwa na odległość, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 5(2012).
Pobierz

Opublikowane : 2019-04-25


Brągiel, J. (2019). „Eurosieroctwo” jako rezultat przemiany więzi rodzinnych. Family Forum, 3, 155-169. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/893

Józefa Brągiel  FamilyForumOpole@gmail.com
Uniwersytet Opolski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0