Satysfakcja seksualna, życiowa i partnerskaAbstrakt

The theme of the presented research is the quality of life considered in the context of the sexual life satisfaction and the relationship satisfaction. 148 persons staying in informal or formal relationship have been examined. The Quality of Life Questionnaire by Juczyński, Sexual Life Satisfaction Questionnaire by Nomejko, Dolińska-Zygmunt and Questionnaire of Well Accorded Marriage by Plopa, Rostowski have been just in the measurement. Results have revealed important links between sexual satisfaction, quality of life and marriage satisfaction. There are no differences between sexes in the quality of life. Quality of life is important for both men and women in connection with sexual satisfaction. There are differences between sexes in this area – sexual life satisfaction is not equally correlated with relationship satisfaction for both men and women.


Bańka, A. (1994). Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy. W: A. Bańka, R. Derbis (red.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia (s. 19–40). Częstochowa.
Bartosz, B., Klebaniuk, J. (2006). Wokół jakości życia. Studia Psychologiczne, Wrocław.
Braun-Gałkowska, M. (1976). Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie. Rocznik Nauk Społecznych, t. 4, (s. 209–236).
Braun-Gałkowska, M. (1985). Miłość aktywna. Psychologiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie, wyd. 2, Warszawa.
Braun-Gałkowska, M. (1992). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin.
Czapiński, J. (2008). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa.
Derbis, R. (2000). Jakość rozwoju a jakość życia. Częstochowa.
Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542–575.
Dolczewska-Samela A. (2006). Promocja zdrowia seksualnego jako forma profilaktyki zaburzeń. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu nr 3 (8), Poznań.
Dundon C.M., Rellini, A.H. (2010). More than sexual function: predictors of sexual satisfaction in sample of woman age 40–70. Journal of Sexual Medicine 7: 1209–1215.
Goode D., Hogg, J. (1994). Towards an understanding of holistic quality of life in people with profound intellectual and multiple disabilities. W: D. Goode (red.), Quality of life for persons with disabilities. International Perspectives and Issues (s. 197–207), Cambridge M.A.
Izdebski Z., Ostrowska, A. (2003). Seks po polsku. Zachowania Seksualne jako element stylu życia Polaków. Warszawa.
Janicka I. (2006). Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze, Łódź.
Janicka I. (2008). Staż wspólnego życia a satysfakcja seksualna partnerów kohabitujących. W: D. Czyżowska (red.), Psychologia rozwojowa, t. 13, nr 4, s. 37–48.
Janicka I. (2009). Ryzyko kryzysów i konfliktów z związkach kohabitacyjnych, Przegląd Psychologiczny, nr 1, s. 293–308.
Janicka, I., Niebrzydowski, L. (1994). Psychologia małżeństwa. Łódź.
Jankowiak, B. (2007). Problematyka jakości i trwałości partnerskich w teorii i badaniach. Przegląd terapeutyczny, nr 3, 2007.
Janowski K., Czyżowska A. (2013). Właściwości psychometryczne polskiej wersji skali zadowolenia z życia seksualnego dla kobiet. Przegląd Seksuologiczny, t. 9, z. 4, nr 36, 3–10.
Juczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa.
Kahneman, D., Krueger, A.B. (2006). Developments in the measurement of subjective well-being. Journal of Economic Perspectives, 20, 1, 3–24.
Krok, D. (2009). Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych. Opole.
Kuczyńska A. (1992). Koncepcja jakości życia w psychoseksuologii. W: A. Kuczyńska (red.) Psychologiczne aspekty funkcjonowania w rodzinie. Prace Psychologiczne. Wrocław 24, 79–84.
Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V. (2010). Podstawy seksuologii. Warszawa.
Lew-Starowicz Z. (2006). Seksualność a jakość życia człowieka, Przegląd Seksuologiczny, 2006, t. 2, z. 1, nr 5.
Lewandowski K, Schrage T. (2010). A comparison of relationship satisfaction and sexual satisfaction in short-term and long-term relationships, Journal of Undergraduate Research, 13, 1–4.
Michalos, A.C. (2004). Social indicators research and health-related quality of life research. Social Indicators Research, 65, 1, 27–72.
Nomejko A., Dolińska-Zygmunt G., Zdrojewicz, Z. (2012). Poczucie jakości a satysfakcja z życia seksualnego – badania własne. Seksuologia Polska, 10, 54–60.
Nomejko, A., Dolińska-Zygmunt, G. (2011). Sexual satisfaction’s contribution to a sense of quality of life in early adulthood. Polish Journal of Applied Psychology. 9, 1, s. 65–73.
Oishi, S., Diener, E., Lucas, R.E. (2007). The optimum level of well-being: Can people be too happy? Perspectives on Psychological Science, 2, 4, 346–360.
Pavot, W., Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment, 5, 164–172.
Plopa, M. (2002a). Doświadczenie intymności a satysfakcja z małżeństwa. Małżeństwo i Rodzina, t. 3, nr 3.
Plopa, M. (2002b). Z badań nad podmiotowymi uwarunkowaniami powodzenia i dezintegracji związków małżeńskich. W: L. Gapik, A. Woźniak (red.) Postępy psychoterapii. Problemy małżeństwa i rodziny, t. 4, Poznań.
Plopa, M. (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków.
Plopa, M. (2006). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków.
Radomski D. (2007). Od poznania się do seksualnej satysfakcji, czyli biologiczne mechanizmy seksualności człowieka. Seksuologia Polska, 5,1,18–24.
Ratajczak, Z. (2005). Jakość życia w warunkach narastających zagrożeń. Kolokwia Psychologiczne, 13, 231–241.
Rostowski J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa. Warszawa.
Ryś, M. (1994). Jakość i trwałość małżeństwa: propozycja skali. Problemy Rodziny, t. 34, nr 3.
Tomaszewski, T. (1984). Ślady i wzorce, Warszawa.
Tuszyńska-Bogucka W., Bogucki J., Dziduch D. (2013). Satysfakcja i poczucie własnej wartości u kobiet w różnych typach związków. Przegląd Badań Edukacyjnych, t. 2. nr 17, 69–85
Woodwill, G., Renwick, R., Brown, I. Raphael, D. (1994). Being, belonging, becoming: an approach to the quality of life of persons with development disabilities. W: D.A. Goode (red.), Quality of life for persons with disabilities: International perspectives and issues (s. 56–67). Cambridge.
Yucel, D. Gassanov, M.A. (2010). Exploring actor and partner correlates of sexual satisfaction among married couples. Social Science Research 39, 725–738.
Zalewska, A. (2003b). „Skala Satysfakcji z Pracy” – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Zadowolenie z pracy i jego komponenty. Folia Psychologica 7, 49–61.
Pobierz

Opublikowane : 2019-04-25


Żak-Łykus, A., & Nawrat, M. (2019). Satysfakcja seksualna, życiowa i partnerska. Family Forum, (3), 171-186. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/894

Alicja Żak-Łykus  FamilyForumOpole@gmail.com
Uniwersytet Opolski  Polska
Magdalena Nawrat 
Uniwersytet Opolski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Autor przenosi prawa autorskie na Redakcję „Family Forum”. Autor zostaje też poinformowany, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Family Forum” są chronione prawem autorskim, a przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji. Obydwa fakty Autor potwierdza, podpisując "Oświadczenie", w którym zawarte są te informacje.