Małżeństwo w niemieckich Katechizmach dla dorosłych

Analiza katechizmu ewangelickiego i katolickiego


Abstrakt

Artykuł analizuje naukę o małżeństwie w dwóch współczesnych, niemieckich katechizmach: Evangelischer Erwachsener Katechismus (Ewangelicki katechizm dla dorosłych) i w przetłumaczonym na język polski Katolickim katechizmie dorosłych. Po ogólnym wprowadzeniu treść pierwszego z nich zebrana jest wokół tematów: małżeństwo cywilne a ślub kościelny, istota małżeństwa, formy małżeństwa, rozwód małżeński, małżeństwa mieszane. Tematami drugiego są: małżeństwo jako sakrament, istotne przymioty małżeństwa, małżeństwa mieszane. Artykuł kończy krótkie podsumowanie.


Słowa kluczowe

małżeństwo cywilne; ślub kościelny; formy małżeństwa; przymioty małżeństwa; rozwód małżeński

Bartnicki R., Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu, Warszawa 2007.

Dzierżon G., Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym, Warszawa 2008.

Evangelischer Erwachsener Katechismus. Kursbuch des Glaubens, hrsg.: W. Jentsch, H. Jetter, M. Kiessig, H. Reller, Gütersloh 1975.

Katechismuskommission der V.E.-L.K.D., Evangelischer Gemeindekatechismus, Gütersloh 1979.

Gauweiler P., Die Familie – göttliche Stiftung und weltlich Ding, w: Familie. Auslaufmodel oder Garant unserer Zukunft, Freiburg im Br. 2015, s. 409–419.

Hell S., Die konfessionsverschiedene Ehe. Vom Problemfall zum verbindenden Modell, Freiburg – Basel – Wien 1998.

Jan Paweł II, Familiaris consortio, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. I, wybór i wstęp K. Lubowicki, Kraków 1999, s. 133–238.

Kijas Z.J., Krzywda (red.), Sakramentalność małżeństwa, Kraków 2002.

Kleiner Evangelischer Erwachsener Katechismus, hrsg.: M. Rothgangel, M. Kuch, G. Raatz, Gütersloh 2015.

Link-Wieczorek U., Miggelbrink R., Sakrament oder Segen? Zur ökumenischen Verständigung über die Ehe, w: Sakramente ökumenisch feiern, hrsg.: D. Sattler, G. Wenz, Mainz 2005, s. 376–431.

Mendroch P., Chrześcijańskie małżeństwo w świetle nauki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, „Kalendarz Ewangelicki” 103(1989), s. 129–138.

Nast W., Spojrzenie na małżeństwa mieszane z perspektywy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w: Małżeństwa mieszane, red. Z.J. Kijas, Kraków 2000, s. 49–54.

Niemiecka Konferencja Biskupów, Katolicki katechizm dorosłych: Wyznanie wiary Kościoła, tłum. M. Węcławski, Poznań 1987.

Tranda Z., Małżeństwa mieszane. Punkt widzenia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, w: Małżeństwa mieszane, red. Z.J. Kijas, Kraków 2000, s. 55–67.

Pobierz

Opublikowane : 2020-02-27


Jaskóła, P. (2020). Małżeństwo w niemieckich Katechizmach dla dorosłych. Family Forum, 9, 133-150. https://doi.org/10.25167/FF/998

Piotr Jaskóła  pj@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-5387-6669


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0