The constitution of the Republic of Poland of 1997 as a guarantee of protection of freedom of economic activity


Abstract

The article deals with the issue of freedom of economic activity with reference to Polish constitutional law and presents the manner of its perception resulting from the latter. This freedom, on the one hand, is presented as a constitutional principle of the economic system and, on the other hand – as one of the guaranteed constitutional freedoms of people and citizens.


Keywords

freedom of economic activity; Polish constitutional law

Banaszak B., Modele skargi konstytucyjnej, [w:] Skarga konstytucyjna w Polsce, Warszawa 2000.

Biernat S., Wasilewski A., Wolność gospodarcza w Europie, Kraków 2000.

Boć J., Błaś A., Publiczne prawa podmiotowe, [w:] Prawo administracyjne, Wrocław 1997.

Domańska A., Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle porównawczym, Warszawa 2001.

Klecha K., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009.

Kosikowski C., Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, Warszawa 2005.

Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.

Lis-Staranowicz D., Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2006.

Mycielski A., Polskie prawo polityczne. Konstytucja z 17.03.1921 r., Wrocław 1947.

Strzyczkowski K., Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, Warszawa 2005.

Szydło M., Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz–Wrocław 2011.

Trzciński J., [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, Warszawa 2003.

Walaszek-Pyzioł A., Swoboda działalności gospodarczej. Studium prawne, Kraków 1994.

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. RP Nr 44, poz. 267 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1935 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. RP Nr 30, poz. 227 z późn. zm.

Ustawa z dnia 22 lipca 1952 r., Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, t.j. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r., o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. Nr 75, poz. 444 ze zm.

Ustawa z dnia 17 października 1992 r., o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

K 10/97 z dnia 8 kwietnia 1998 r., OTK 1998/3/29

K 17/00 z dnia 30 stycznia 2001 r., OTK 2001/1/4

U 7/00 z dnia 10 kwietnia 2001 r., OTK 2001/3/56

K 19/00 z dnia 7 maja 2001 r., OTK 2001/4/82

K 2/02 z dnia 28 stycznia 2003 r., OTK2003/IA/4

SK 24/02 z dnia 29 kwietnia 2003 r., OTK-A 2003/4/33

K 33/03 z dnia 21 kwietnia 2004 r., OTK-A 2004/4/31

KP 1/09 z dnia 13 października 2010 r., OTK-A 2010/8/74

P 26/09 z dnia 5 kwietnia 2011 r., OTK-A 2011/3/18

P 31/13 z dnia 27 lutego 2014 r., OTK-A 2014/2/16


Published : 2019-11-15


Magdziarczyk, M. (2019). The constitution of the Republic of Poland of 1997 as a guarantee of protection of freedom of economic activity. The Opole Studies in Administration and Law, 17(1), 163 - 171. https://doi.org/10.25167/osap.1502

Małgorzata Magdziarczyk 
Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego  Poland
https://orcid.org/0000-0003-1503-8469


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Author’s economic rights to published works are held by Opole University (collective works) and individual Authors (individual parts of the collective work, ones that form a separate entity).

The journal Opole Studies in Administration and Law accepts for publication only works which have not been in circulation before.

On the basis of the Regulation (2016/679) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (referred to as General Data Protection Regulation or RODO) Opole University, based at 11a Plac Kopernika, 45-040 Opole, is the personal data controller for all the authors publishing their works in the Opole Studies in Administration and Law.

The articles published in Opole Studies in Administration and Law are available under a licence Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

 

For aricles till 2017 your use is permitted by an applicable exception or limitation  –  see: 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Read more about the license CC BY-NC-ND 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

View Legal Code:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode