The constitution of the Republic of Poland of 1997 as a guarantee of protection of freedom of economic activity

Małgorzata Magdziarczyk

Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego
https://orcid.org/0000-0003-1503-8469

Abstract

The article deals with the issue of freedom of economic activity with reference to Polish constitutional law and presents the manner of its perception resulting from the latter. This freedom, on the one hand, is presented as a constitutional principle of the economic system and, on the other hand – as one of the guaranteed constitutional freedoms of people and citizens.

Keywords:

freedom of economic activity, Polish constitutional law

Banaszak B., Modele skargi konstytucyjnej, [w:] Skarga konstytucyjna w Polsce, Warszawa 2000.
  Google Scholar

Biernat S., Wasilewski A., Wolność gospodarcza w Europie, Kraków 2000.
  Google Scholar

Boć J., Błaś A., Publiczne prawa podmiotowe, [w:] Prawo administracyjne, Wrocław 1997.
  Google Scholar

Domańska A., Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle porównawczym, Warszawa 2001.
  Google Scholar

Klecha K., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009.
  Google Scholar

Kosikowski C., Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, Warszawa 2005.
  Google Scholar

Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.
  Google Scholar

Lis-Staranowicz D., Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2006.
  Google Scholar

Mycielski A., Polskie prawo polityczne. Konstytucja z 17.03.1921 r., Wrocław 1947.
  Google Scholar

Strzyczkowski K., Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, Warszawa 2005.
  Google Scholar

Szydło M., Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz–Wrocław 2011.
  Google Scholar

Trzciński J., [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, Warszawa 2003.
  Google Scholar

Walaszek-Pyzioł A., Swoboda działalności gospodarczej. Studium prawne, Kraków 1994.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. RP Nr 44, poz. 267 z późn. zm.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1935 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. RP Nr 30, poz. 227 z późn. zm.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 22 lipca 1952 r., Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, t.j. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 z późn. zm.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r., o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. Nr 75, poz. 444 ze zm.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 17 października 1992 r., o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
  Google Scholar

K 10/97 z dnia 8 kwietnia 1998 r., OTK 1998/3/29
  Google Scholar

K 17/00 z dnia 30 stycznia 2001 r., OTK 2001/1/4
  Google Scholar

U 7/00 z dnia 10 kwietnia 2001 r., OTK 2001/3/56
  Google Scholar

K 19/00 z dnia 7 maja 2001 r., OTK 2001/4/82
  Google Scholar

K 2/02 z dnia 28 stycznia 2003 r., OTK2003/IA/4
  Google Scholar

SK 24/02 z dnia 29 kwietnia 2003 r., OTK-A 2003/4/33
  Google Scholar

K 33/03 z dnia 21 kwietnia 2004 r., OTK-A 2004/4/31
  Google Scholar

KP 1/09 z dnia 13 października 2010 r., OTK-A 2010/8/74
  Google Scholar

P 26/09 z dnia 5 kwietnia 2011 r., OTK-A 2011/3/18
  Google Scholar

P 31/13 z dnia 27 lutego 2014 r., OTK-A 2014/2/16
  Google Scholar


Published
2019-11-15

Cited by

Magdziarczyk, M. (2019). The constitution of the Republic of Poland of 1997 as a guarantee of protection of freedom of economic activity. The Opole Studies in Administration and Law, 17(1), 163–171. https://doi.org/10.25167/osap.1502

Authors

Małgorzata Magdziarczyk 
https://orcid.org/0000-0003-1503-8469

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.


License

Author’s economic rights to published works are held by Opole University (collective works) and individual Authors (individual parts of the collective work, ones that form a separate entity).

The journal Opole Studies in Administration and Law accepts for publication only works which have not been in circulation before.

On the basis of the Regulation (2016/679) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (referred to as General Data Protection Regulation or RODO) Opole University, based at 11a Plac Kopernika, 45-040 Opole, is the personal data controller for all the authors publishing their works in the Opole Studies in Administration and Law.

The articles published in Opole Studies in Administration and Law are available under a licence Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

 

For aricles till 2017 your use is permitted by an applicable exception or limitation  –  see: 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Read more about the license CC BY-NC-ND 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

View Legal Code:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode