PROCES RECENZJI

Procedury i zasady recenzowania są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Przesłanie artykułu do publikacji oznacza wyrażenie przez autora lub autorów zgody na poddanie artykułu procedurze i zasadom recenzowania.

Nadesłane artykuły, które są zgodne z profilem czasopisma oraz spełniają wymogi formalne (zob. Instrukcje dla Autorów), po zaakceptowaniu przez Redakcję są przesyłane do dwóch recenzentów zewnętrznych będących specjalistami w danej dziedzinie.

Recenzentów wybiera Redakcja ze szczególnym uwzględnieniem propozycji Redaktora Tematycznego z danej dziedziny.

Jeżeli recenzent nie może przygotować recenzji jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kolegium Redakcyjne. W takich sytuacjach Redakcja wybiera innego recenzenta.

Recenzje są dokonywane na zasadzie podwójnej anonimowości (tzw. double-blind review process), co oznacza, że zarówno recenzenci, jak i autorzy nie znają wzajemnie swoich tożsamości.
W przypadku zaistnienia konfliktu interesów zarówno autorzy, jak i recenzenci są zobowiązani do poinformowania o tym Redakcji.

Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku albo o jego odrzuceniu. Formularze recenzyjne w języku polskim i angielskim dostępne są na stronie czasopisma OSAP.

Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzony przez obu recenzentów wysoki poziom merytoryczny tekstu. Jeżeli jedna recenzja jest pozytywna a druga negatywna Redakcja powołuje trzeciego recenzenta, w celu ponownej oceny tekstu. W tym przypadku zasada poufności i zasada podwójnej anonimowości zachowują aktualność.

Podstawą odrzucenia publikacji przez recenzenta może być w szczególności brak oryginalności tekstu i jego niska wartość naukowo-poznawcza.

Redakcja przekazuje Autorom informacje o wynikach recenzji oraz udostępnia wgląd do nich w celu umożliwienia ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy proszeni są o zwrot poprawionego artykułu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania recenzji.

Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu ani zawartych w nim wyników i informacji przed publikacją artykułu.

Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych artykułów. Redakcja publikuje ogólną listę nazwisk recenzentów, z którymi współpracowano w danym roku na stronie internetowej czasopisma oraz w ostatnim zeszycie czasopisma z danego roku.