„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” to wydawany od 2003 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego periodyk (od 2012 r. kwartalnik) z zakresu nauk społecznych, adresowany przede wszystkim do prawników i administratywistów, a w dalszej kolejności także do historyków, politologów i socjologów. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje, a także sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo jest uwzględnione w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dorobkiem 20 punktów.

ISSN: 2658-1922 (Online) ISSN: 1731-8297 (Print) DOI: 10.25167/osap


 
 


  • CEJSH
  • CEEOL
  • POL-Index
  • Index Copernicus
  • ERIH PLUS