O czasopiśmie

„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” to wydawany od 2003 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego periodyk (od 2012 r. kwartalnik) z zakresu nauk społecznych, adresowany przede wszystkim do prawników i administratywistów, a w dalszej kolejności także do historyków, politologów i socjologów. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje, a także sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo jest uwzględnione w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dorobkiem 20 punktów.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest stworzenie forum dla dyskusji naukowej oraz możliwości publikacji wyników badań naukowych z wyżej wskazanego obszaru nauki. Ambicją redaktorów „Opolskich Studiów Administracyjno-Prawnych” jest w szczególności dbanie o wysoki poziom merytoryczny ukazujących się tekstów oraz zapewnienie najwyższych standardów rzetelności naukowej. Celem periodyku jest też szerzenie współpracy naukowej pomiędzy ważnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i w Europie. Zakres tematyczny „Opolskich Studiów Administracyjno-Prawnych” jest szeroki i obejmuje wszystkie specjalności z zakresu nauk prawych i administracyjnych.