The Government Plenipotentiary for Repatriation

Marcin Princ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Prawa i Administracji

Abstract

The position of the Government Plenipotentiary for Repatriation, as an organ of the state administration, is rather specific and untypical. The function of the Plenipotentiary ought to be situated somewhere between a political post and an administrative one. Analyses of the legal solution in this respect lead to the conclusion that the organ in question is invested with the majority of characteristics attributed to central organs of state administration. It does, however, in view of the fact that this function is presently held by a secretary of state, possess a political character. What was decisive about the establishment of the post of Government Plenipotentiary for Repatriation was obviously the criteria related to increasing effectiveness and effectivity of actions, as well as the wish to accentuate the significance of repatriation among priorities of the immigration policy.

Keywords:

government plenipotentiary for repatriation, administration body, repatriation

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1257.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1875.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dz.U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1118.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.
  Google Scholar

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r., poz. 858.
  Google Scholar

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej, Dz.U. PRL z 1957 r. Nr 47, poz. 222.
  Google Scholar

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu, „Monitor Polski” 2017, poz . 827.
  Google Scholar

Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, „Monitor Polski” 2016, poz. 1006 ze zm.
  Google Scholar

Zarządzenie nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej, „Monitor Polski” 2015, poz. 1115.
  Google Scholar

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r., II SA/Wa 1918/05, Centrala Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
  Google Scholar

Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, red. J. Boć, Wrocław 2002.
  Google Scholar

Boć J., Bojek E., Nauka prawa a współczesna administracja publiczna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, R. LXXVI, z. 2.
  Google Scholar

Cherka M., Wierzbowski M., Centralne organy administracji państwowej, [w:] Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.
  Google Scholar

Hut P., Proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992–2011, [w:] Repatrianci i polityka repatriacyjna, red. P. Hut, Ł. Żołądek, Warszawa 2013.
  Google Scholar

Jagielski J., [w:] Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, Warszawa 2009.
  Google Scholar

Jagielski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Nietypowe podmioty administrujące – kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Toruń 2005.
  Google Scholar

Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2000.
  Google Scholar

Leoński Z., Hauser R., Skoczylas A., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
  Google Scholar

Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2010.
  Google Scholar

Martysz C., Centralne organy administracji, pojęcie, struktura i pozycja w postępowaniu administracyjnym, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009.
  Google Scholar

Niewiadomski Z., Cieślak Z., Lipowicz I., Szpor G., Prawo administracyjne, red. Z Niewiadomski, Warszawa 2009.
  Google Scholar

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002.
  Google Scholar

Pakuła A., Centralne organy administracji rządowej – rządzenie czy zarządzanie sprawami publicznymi, [w:] Nowe problemy badawcze teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
  Google Scholar

Pakuła A., Pozycja ustrojowa centralnych organów administracji rządowej w Polsce (w świetle wybranych przykładów), [w:] Jakość administracji publicznej, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004.
  Google Scholar

Supernat J., Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2013.
  Google Scholar

Szlachetko J., Warunki prawidłowego upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu wójta, 2015, Lex dla Samorządu Terytorialnego, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/warunki-prawidlowego-upowaznienie-do-wydawania-decyzji-w-imieniu-wojta (20.11.2017).
  Google Scholar

Szyrski M., Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez wójta, „Wspólnota” 2012, http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/pelnomocnictwa-i-upowaznienia-udzielaneprzez-wojta/ (22.11.2017).
  Google Scholar

Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
  Google Scholar

Wierzbowski M., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017.
  Google Scholar

Zarosa E., Ustawa o repatriacji z komentarzem, Bydgoszcz 2003.
  Google Scholar

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.
  Google Scholar

Żołądek Ł., Polska polityka repatriacyjna. Rozwiązania prawne, ich krytyka i nowe propozycje, [w:] Repatrianci i polityka repatriacyjna, red. P. Hut, Ł. Żołądek, Warszawa 2013.
  Google Scholar

Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych, Warszawa, 14 marca 2017 r., druk 1378, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-29-17 (10.11.2017).
  Google Scholar

Raport Najwyższej Izby Kontroli pt. Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie z 2014 r., KAP-4101-07-00/2013, nr ewid. 158/2014/P/13/020/KAP, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7566,vp,9497.pdf) (11.11.2017).
  Google Scholar

http://bip.poznan.pl/bip/stanowiska-specjalistyczne/stanowisko-specjalistyczne-pelnomocnikprezydenta-miasta-poznania-ds-funduszy-europejskich,10999,1043/ (29.11.2017).
  Google Scholar

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/funkcja;2558721.html (25.11.2017).
  Google Scholar


Published
2019-05-31

Cited by

Princ , M. (2019). The Government Plenipotentiary for Repatriation. The Opole Studies in Administration and Law, 16(1 (1), 127–139. https://doi.org/10.25167/osap.211

Authors

Marcin Princ  

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.


License

Author’s economic rights to published works are held by Opole University (collective works) and individual Authors (individual parts of the collective work, ones that form a separate entity).

The journal Opole Studies in Administration and Law accepts for publication only works which have not been in circulation before.

On the basis of the Regulation (2016/679) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (referred to as General Data Protection Regulation or RODO) Opole University, based at 11a Plac Kopernika, 45-040 Opole, is the personal data controller for all the authors publishing their works in the Opole Studies in Administration and Law.

The articles published in Opole Studies in Administration and Law are available under a licence Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

 

For aricles till 2017 your use is permitted by an applicable exception or limitation  –  see: 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Read more about the license CC BY-NC-ND 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

View Legal Code:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode