„Kooperacyjna” administracja publiczna – zarys problematyki


Abstrakt

The presented study is an attempt to indicate the impact of the concept of multilevel-governance (multi-level governance), well-established in the provisions related to the planning and implementation of the EU policies, with a view to developing forms of cooperation between public administration and its environment. This can be observed in the field of regulations relating to preparation of a contract partnership and creation of strategies and programs connected with the implementation of cohesion and development policy, which was adopted within the European Union. They precisely determine transformation of the Polish law in this area in the direction of adapting it to the EU law, and thus, influence the intensity of forms of cooperation as well between administrative bodies as social and economic partners. This, in turn, results in the intensification of network type connections in the vertical and horizontal planes that reveal new organizational and legal forms in the preparation and implementation phases of development tasks at the national, regional and local levels.


Słowa kluczowe

cooperation; development policy; social and economic partner

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.Urz. UE L 347/320.

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2017 r., poz. 1376 z późn. zm.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. z 2016 r., poz. 2045 z późn. zm.

Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2014 r., poz. 379.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Dz.U. z 2015 r., poz. 1240 z późn. zm.

Administracja publiczna – aktualne wyzwania, red. L. Zacharko, A. Matan, D. Grzegorczyk, Katowice 2015.

Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów–Sandomierz 2017.

Bandarzewski K., Umowa partnerstwa jako podstawa realizacji nowej perspektywy finansowania rozwoju regionalnego w latach 2014–2020, [w:] Rozwój regionalny – instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, red. M. Stec, K. Bandarzewski, Warszawa 2015.

Barczewska-Dziobek A., Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.

Błaś A., Zadania administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, red. J. Boć, Wrocław 2004.

Boć J, Struktury, [w:] Administracja publiczna, red. J. Boć, Wrocław 2004.

Feczko P., Governance a jawność działania samorządu terytorialnego, [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015.

Feczko P., Governance a przemiany prawa administracyjnego. Od J.F. Goodnova do S. Rose-Ackerman, [w:] Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014.

Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1.

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012.

Jakubek-Lalik J., Europeizacja zarządzania publicznego. Administracja krajowa w Unii Europejskiej, [w:] Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, red. D. Sześciło, Warszawa 2014.

Jaśkiewicz J., Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz, 2014, LEX/el, nr 8937.

Jaxa-Dębicka A., Sprawne państwo, Warszawa 2008.

Karciarz M., Kudra A., Współpraca międzysektorowa jako sposób realizacji zadań publicznych w samorządzie terytorialnym, [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, red. B. Dolnicki, Warszawa 2017.

Knosala E., Doradztwo naukowe w świetle prawa administracyjnego, Katowice 1981.

Knosala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2006.

Knosala E., Zacharko L., Matan A., Elementy nauki administracji, Wrocław 2002.

Kozak M., Multi-level governance: możliwość wdrożenia w Polsce, „Zeszyty Naukowe WSEI. Ekonomia” 2013, nr 6.

Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.

Lang J.M., Współdziałanie administracji ze społeczeństwem, Warszawa 1985.

Małecka-Łyszczek M., Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej, [w:] Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014.

Mączyński M., Koordynacja i współdziałanie w administracji (ze szczególnym uwzględnieniem szczebla powiatowego), [w:] Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, red. J. Czapska, Kraków 2014.

Niewiadomski Z., Pojęcie administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.

Podgórniak-Krzykacz A., Wpływ governance i good governance na strukturę administracji samorz ądowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Śconomica” 2016, 3(321).

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

Schuppert G.F., Administracja i prawo administracyjne w kooperatywnym państwie administracyjnym, [w:] Prawo publiczne na przełomie. XI Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów, Jena 22–25.09.1991. Referaty i dyskusja, Poznań 2001.

Sierpowska I., Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2012.

Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, red. A. Mezglewski, Rzeszów 2016.

Supernat J., Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, „Administracja. Teoria – dydaktyka – praktyka” 2008, nr 1.

Sześciło D., Administracja neoweberowska: biurokracja 2.0?, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. 1, red. J. Sługocki, Wrocław 2014.

Waligórski M.A., Kooperacja jako forma aktywności administracji publicznej, [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów–Cisna 2002.

Wasilewski A., Zjawisko konsultacji w działaniu współczesnej administracji polskiej, Warszawa 1982.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/organy-pomocnicze-rady/3589,Miedzyresortowy-Zespol-do-spraw-Funduszy-Unii-Europejskiej.html (12.06.2018).

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/komitetdo-spraw-umowy-partnerstwa/ (12.06.2018).

Pobierz

Opublikowane : 2019-05-31


Barczewska-Dziobek, A. (2019). „Kooperacyjna” administracja publiczna – zarys problematyki. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 16(1 (2), 7-20. https://doi.org/10.25167/osap.984

Agata Barczewska-Dziobek 
Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Prawa i Administracji  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Prawa autorskie majątkowe do opublikowanych utworów ma Uniwersytet Opolski (do utworu zbiorowego) oraz poszczególni Autorzy (do poszczególnych części utworu zbiorowego, mających samodzielne znaczenie).
W Opolskich Studiach Administracyjno - Prawnych mogą być publikowane tylko utwory wcześniej nie rozpowszechnione.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO") administratorem danych osobowych osób publikujących w Opolskich Studiach Administracyjnoprawnych (Wydawnictwo UO) jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.