Wielopłaszczyznowość relacji decentralizacyjnych na przykładzie oświaty samorządowej


Abstrakt

The subject of the article is the principle of decentralization. The work contains an analysis of the following: characteristic features of decentralization and its types, as well as decentralization relations. The aim of the work is to identify and name the type of these relations and also to describe their characteristic features, making use of selected examples which occur within the area of local government education.


Słowa kluczowe

decentralization; relations; types

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, Dz.U. z 2017 r., poz. 1654.

Administracja i zarządzanie publiczne: nauka o współczesnej administracji, red. D. Sześciło, Warszawa 2014.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Boć J., Stosunki ustrojowo-prawne między podmiotami administrującymi, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2005.

Czajka A., Dualizm środków ochrony prawnej partnerstw publiczno-prywatnych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, Warszawa 2012.

Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993.

Elżanowski M., Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 1970.

Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005.

Iserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968.

Kamiński R., Centralizacja i decentralizacja w systemie administracji państwowej jako problem organizacyjny i prawny, „Civitas Homnibus. Rocznik filozoficzno-społeczny” 2012, z. 7.

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946.

Kawka W., Prawo administracyjne, cz. 1: Instytucje ogólne, oprac. na podstawie wykładów T. Bigo, Wrocław 1948.

Klonowiecki W., Zakład publiczny w prawie polskiem. Studjum prawo-administracyjne, Lublin 1933.

Kokocińska K., Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, z. 2.

Korczak J., Samorząd terytorialny jako przedmiot regulacji konstytucyjnych, [w:] System prawa administracyjnego, t. 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Lisowski P., Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013.

Lisowski P., Szkoła samorządowa jako zakład administracyjny, Wrocław 1997, rozprawa doktorska niepubl.

Michalska-Badziak R., Organy administracji publicznej – zagadnienia ogólne, [w:] Zasady organizacji i działania terenowej administracji publicznej. Wstęp do prawa administracyjnego, red. M. Stahl, Warszawa 1991.

Miemiec M., Decentralizacja administracji publicznej, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013.

Miemiec M., Ustrój administracji publicznej społeczeństwa obywatelskiego (z doświadczeń niemieckich), [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, red. J. Korczak, Wrocław 2016.

Niewiadomski Z., Pojęcie administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Ochendowski E., Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Poznań 1969.

Olejniczak-Szałowska E., Zasady centralizacji i decentralizacji oraz koncentracji i dekoncentracji, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016.

Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz do art. 6, 2015, LEX/el.

Radziewicz P., Decentralizacja jako pojęcie prawne, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2005, nr 1–2.

Skoczylas A., Piątek W., Pojęcie i znaczenie decentralizacji władzy publicznej, [w:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Starościak J., Decentralizacja administracji, Warszawa 1960.

Starościak J., Podstawowe zasady organizacji administracji państwa socjalistycznego, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Starościak, Warszawa 1966.

Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2015.

Wierzbowski M., Wiktorowska A., Centralizacja i decentralizacja, [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017.

Wiktorowska A., Samorząd terytorialny, [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-06


Behr, J. (2019). Wielopłaszczyznowość relacji decentralizacyjnych na przykładzie oświaty samorządowej. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 16(1 (2), 21-34. https://doi.org/10.25167/osap.990

Jolanta Behr 
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Prawa autorskie majątkowe do opublikowanych utworów ma Uniwersytet Opolski (do utworu zbiorowego) oraz poszczególni Autorzy (do poszczególnych części utworu zbiorowego, mających samodzielne znaczenie).
W Opolskich Studiach Administracyjno - Prawnych mogą być publikowane tylko utwory wcześniej nie rozpowszechnione.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO") administratorem danych osobowych osób publikujących w Opolskich Studiach Administracyjnoprawnych (Wydawnictwo UO) jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.