Le Psalm 18.

Dziękczynienie Davida dla swojego wyzwoliciela


Abstrakt

Ps 18 jest trzecim najdłuższym w Psałterzu. Swe znaczenie jednak zawdzięcza nie tyle swej długości; wynika ono również i przede wszystkim z faktu, że psalm ten spełnia funkcję podsumowującą: podobnie jak jego dublet znajduje się na końcu Ksiąg Samuela (2 Sm 22), tak Ps 18 wieńczy pierwszą podsekcję pierwszej księgi Psałterza (Ps 1–18). Jego tytuł, szczególnie rozwinięty, to sugeruje: „w dniu, w którym Yhwh wybawił go z ręki wszystkich jego wrogów i z ręki Saula”. Poemat zawiera siedem fragmentów ułożonych koncentrycznie wokół deklaracji o niewinności (w. 21-30), która jednak nie przestaje stwarzać problemy. Stwierdzenie, że te wersety są późniejsze, nie usuwa trudności, a faktycznie świadczy jedynie o niezdolności do rozwiązania zagadki, która jest zawsze w centrum tej koncentrycznej kompozycji. Klucz nie pozostaje ukryty, lecz jest zaoferowany w formule, która wyznacza punkt zwrotny tekstu: „Z wiernymi jesteś wierny” (w. 26).


Słowa kluczowe

Ps 18; 2 Sm 22; analiza retoryczna; funkcja rozstrzygająca; konstrukcja koncentryczna; wierność

Alonso Schoekel L. – Carniti C., I salmi, Commenti biblici, Roma 1992.
Auwers J.-M., «La rédaction du Psaume 18 dans le cadre du premier livre des psaumes», EThL 72 (1996) 23–40.
Dahood M., Psalms, I, Garden City (NY) 1966, 104: 2–31; 32–51.
deClaissé-Walford N.L. – Jacobson R.A. – Tanner B.L., The Book of Psalms, The New International Commentary on the Old Testament, Grand Rapids (MI) – Cambridge (UK) 2014.
Delitzsch F., Commentary on the Old Testament in Ten Volumes. V: The Psalms, Grand Rapids (MI) 1988, 311–312.
Girard M., Les Psaumes redécouverts. De la structure au sens, I. Ps 1–50, 1996.
Hakham A., Sefer Tehillîm, I, Jérusalem 1986.
Kraus H.-J., Psalms 1–59; Minneapolis (MN) 1993, 256.
Kuntz J.K., «Psalm 18: A Rhetorical-Critical Analysis», in P.R. House, ed., Beyond Form Criticism. Essays in Old Testament Literary Criticism, Sources for Biblical and Theological Study 2, Winona Lake (IN) 1992.
Lorenzin T., I salmi. Nuova versione, introduzione e commento, I libri biblici. Primo Testamento 14, Milano 2001.
Marx A., «Note sur la traduction et la fonction de II Samuel 22,30 // Psaume 18,30», ZAW 110 (1998) 240–243 (240).
Meynet R., Le Psautier. Cinquième livre (Ps 107–150), Rhetorica Biblica et Semitica 12, Peeters, Leuven 2017.
Meynet R., Le Psautier. Premier livre (Ps 1–41), Rhetorica Biblica et Semitica 14, Peeters, Leuven, sous presse.
Ravasi G., Il libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, I, Bologna 1981.
Wénin A., Psaumes censurés. Quand la prière a des accents violents, LiBi 192, Paris 2017.

Opublikowane : 2019-04-13


Meynet, S.I., R. (2019). Le Psalm 18. Scriptura Sacra, (22), 17-48. https://doi.org/10.25167/ScrS/745

Roland Meynet, S.I.  scripturasacra@uni.opole.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afiliacja

Oświadczenie dla autorów

Ja, niżej podpisany, składając tekst do druku w czasopiśmie „Scriptura sacra”
oświadczam, że:
1. Opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631).
2. Teksty nadesłane do redakcji nie były wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach.
3. Wyrażam zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywanie niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystanie go do druku oraz w publikacjach elektronicznych.
4. Przenoszę prawa autorskie na Redakcję „Scriptura sacra”.
5. Wyrażam także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
6. Oświadczam, że nadesłane teksty są opracowane według zasad rzetelności naukowej i nie zachodzi w nich zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship), zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu” zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ ghostwriting.pdf
7. Przyjmuję do wiadomości, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Scriptura sacra” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić
jedynie za zgodą Redakcji.

 

Miejscowość i data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .