Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • ##default.journalSettings.checklist.submissionAppearance##
 • ##default.journalSettings.checklist.bibliographicRequirements##


 • Artykuły są przyjmowane w formatach edytowalnych (np. .doc, .odt).
 • Wszelkie wykresy, ilustracje i tabele powinny zostać dołączone w osobnych plikach graficznych (zalecane format TIFF). Teksty powinny zawierać abstrakt, słowa kluczowe (5 do 8) i notę o autorach zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Akceptowane będą artykuły w języku polskim lub angielskim. Z tekstu zgłaszanego do publikacji należy usunąć imię i nazwisko Autora, autocytowania oraz wszelkie inne informacje zdradzające tożsamość Autora.
 • Zgłaszając tekst, Autor/ka oświadcza, że praca jest jego własnym dziełem i nie była dotąd publikowana ani złożona do druku. Przypadki nieetycznego zachowania (plagiaty, ghostwriting, guest authorship) będą traktowane bardzo poważnie: będziemy je ujawniać oraz informować o nich instytucje, z którymi Autor jest związany. Wszystkie złożone teksty, których tematyka mieści się w zakresie problemowym pisma, są kierowane do podwójnie anonimowej recenzji zewnętrznej. Autor zobowiązany jest do przeprowadzenia korekty na przesłanym wydruku i zwrócenia jej w określonym przez redakcję terminie.
 • Uwaga co do formatowania: wszystkie marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5, wcięcie pierwszego wiersza 1,25 (nie używamy tabulatorów), brak odstępów między akapitami o tym samym stylu, czcionka Times New Roman, rozmiar 12.

Artykuł ma liczyć nie mniej niż 20 tys. znaków.

Przed oddaniem pracy proszę włączyć znaczniki formatowania (by usunąć np. zbędne spacje).

Stosujemy wyłącznie alfabet łaciński.

Wyrazy i zwroty obcojęzyczne piszemy kursywą.

Cytaty zaznaczamy: „”, cytat w cytacie: »…«.

 • Kiedy pierwszy raz pojawia się nazwisko danej osoby, piszemy pełne imię (nie inicjał) czy imiona, potem tylko nazwisko (można stosować inicjał przed nazwiskiem, kiedy w tekście pojawia się kilka osób o tym samym nazwisku).

Przypisy

 • Przypisy nawiasowe, np. Jak pisze Bauman (2010: 69), czytanie jest groźne dla głupoty; inny zapis: Czytanie jest groźne dla głupoty (Bauman 2010: 69).
 • Nie stosujemy zapisu: ibidem, op. cit.
 • Jeśli odwołujemy się do danej pozycji jako takiej, a nie konkretnej jej części, nie piszemy numeru stron.
 • Przy braku autora podajemy kursywą pierwsze słowa tytułu (maksymalnie trzy, jeśli jest ich więcej, to stosujemy wielokropek), np. (Czerwone zawsze wygrywa… 1945: 13)

Zasady pisowni

 • Przytaczane w tekście tytuły książek oraz ich części, utworów muzycznych, filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych piszemy kursywą. Tytuły gazet i czasopism  umieszczamy w cudzysłowie. Wielką literą pisze się pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach utworów literackich i naukowych (także w tytułach ich części) oraz w tytułach dzieł sztuki. W tytułach gazet i czasopism wielkimi literami zapisuje się wszystkie wyrazy z wyjątkiem wewnętrznych przyimków i spójników, np. „Kultura i Społeczeństwo”. W przypadkach nazw zespołów muzycznych stosujemy pismo proste i wielkie litery z wyjątkiem wewnętrznych przyimków i spójników, np. Marszałek i Konie.

Bibliografia

 • Minimalna liczba pozycji w bibliografii to 20, z czego co najmniej 10 z kategorii literatury naukowej.
 • Zakazane jest posługiwanie się encyklopediami internetowymi, włącznie z Wikipedią.
 • Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie, w przypadku tych samych autorów układ ma charakter chronologiczny (od najwcześniejszej daty publikacji), przy pozycjach z tego samego roku dodajemy po roku literkę a, b, c itd.
 • Jeżeli cytujemy tekst nieopublikowany dodajemy na końcu w nawiasie kwadratowym „praca niepublikowana”.
 • Uwaga: artykuły w czasopismach, książki i rozdziały (w przypadku więcej niż jednego rozdziału z danej pracy zbiorowej czy numeru czasopisma zapisujemy osobno każdy z nich).

 

Zapisy bibliograficzne

Dokumenty:

 • Ustawa o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 2004 r., nr 253, poz. 2531. 

Monografia:

 • Kamieński Ł. (2012). Farmakologizacja wojny. Narkotyki na polu bitwy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Rozdział w pracy zbiorowej:

 • Czapnik S. (2016). Nowe technologie komunikacyjne a demokracja. [in:] Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. 

Artykuł w czasopiśmie (tom, w nawiasie numer)

 • Baranowski M. (2016). Wykluczeni i wyobcowani. Socjologia działania Alaina Touraine’a. Sensu Historiae XXII(1): 89–104. 

Źródło internetowe (w nawiasie data dostępu):

 • Schildhause Ch. (2017). What the Hell is Comrade Detective?, https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/08/comrade-detective-amazon-channing-tatum-communist-propaganda [6.04.2018]. 
 • Jeśli autorów jest więcej niż 3, zapisujemy nazwisko i inicjał pierwszego i dodajemy „et al.”

 

Wytyczne dla autorów [DOC]

Wytyczne dla autorów [PDF]