KONSUMPCJA DÓBR KULTURALNO-REKREACYJNYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIAST


Abstrakt

Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy z zakresu kształtowania się konsumpcji towarów i usług kulturalno-rekreacyjnych wśród mieszkańców miast, ze wskazaniem współzależności między poziomem tej konsumpcji a determinującymi ją czynnikami ekonomiczno-społecznymi i demograficznymi. Wykazano, że im w większym mieście zlokalizowane było gospodarstwo domowe, tym więcej przeznaczano w nim na kulturę i rekreację. W latach 2006–2019 zaobserwowano względną stabilizację poziomu wydatków na kulturę i rekreację w miejskich gospodarstwach domowych. Na korzystanie z towarów i usług rekreacyjno-
-kulturalnych przez mieszkańców miast wpływa wiele zmiennych, w tym poziom wykształcenia, płeć oraz
wiek osób w gospodarstwie domowym, a także dochód rozporządzalny.


Słowa kluczowe

rekreacja, kultura, wydatki, gospodarstwa domowe, miasta

Barlik, Maria, Barbara Lewandowska i Krystyna Siwiak. 2018. Zeszyt metodologiczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: GUS.

Bromley, Rosemary D., Andrew R. Tallon i Colin J. Thomas. 2003. Disaggregating the space-time layers of city-centre activities and their users. Environment and Planning A, 35(10), 1831–1851. DOI:10.1068/a35294.

Budżety gospodarstw domowych w 2006 r. 2007. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2007 r. 2008. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2008 r. 2009. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2009 r. 2010. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2010 r. 2011. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2011 r. 2012. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. 2013. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. 2014. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. 2015. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. 2016. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2016 r. 2017. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. 2018. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2018 r. 2019. Warszawa: GUS.

Budżety gospodarstw domowych w 2019 r. 2020. Warszawa: GUS.

Drozdowska, Marta, Małgorzata Leśniak-Johann i Janusz Marak. 2018. Wykorzystanie czasu wolnego przez studentów wrocławskich uczelni. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.

Fal, Michał. 2013. Powiedz, jak spędzasz niedzielę, a powiem ci kim jesteś, czyli o czasie wolnym Polaków. Dostęp: 28.11.2020. https://natemat.pl/62949,powiedz-jak-spedzasz-niedziele-a-powiem-ci-kim-jestes-czyli-o-czasie-wolnym-polakow#.

Haq, Zahhr Ul, Zia Ullah i Sajjad. 2019. Households’ participation in and expenditure on recreation and tourism in Pakistan. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24(3), 206–218. DOI: 10.1080/10941665.2018.1557227.

Kot, Stanisław, Jacek Jakubowski i Andrzej Sokołowski. 2011. Statystyka. Wyd. II. Warszawa: Difin.

Kruszyńska, Ewa i Joanna Poczta. 2019. Hierarchy of Factors Affecting the Condition and Development of Sports and Recreation Infrastructure – Impact on the Recreational Activity and Health of the Residents of a City (Poznan Case Study). International Journal Of Environmental Research And Public Health, 16(4), 556. DOI:10.3390/ijerph16040556.

Lazzaro, Elisabetta i Carlofilippo Frateschi. 2017. Couples’ arts participation: assessing individual and joint time use. Journal of Cultural Economics, 41(1), 47–69. DOI: 10.1007/s10824-015-9264-3.

Mackenbach, Joreintje D. et al. 2018. Exploring the cross-sectional association between outdoor recreational facilities and leisure-time physical activity: the role of usage and residential self-selection. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 15(1), 55. DOI: 10.1186/s12966-018-0689-x.

Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. Eugeniusz Gatnar i Marek Walesiak. 2004. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Mokras-Grabowska, Justyna. 2015. Czas wolny w dobie postmodernizmu. Folia Turistica, 34, 11–30.

Piekut, Marlena i Karolina Gorczycka. 2020. Miejska infrastruktura rekreacyjna a praktyki rekreacyjne mieszkańcow miasta – przypadek Płocka. W: Materialne i infrastrukturalne uwarunkowania jakości życia w Polsce i Ukrainie, red. Marlena Piekut, Natalia Antoniuk, 64–81. Płock: Politechnika Warszawska.

Rochmińska, Agnieszka i Kalina Pędziwiatr. 2017. Infrastruktura społeczna a zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Strykow. Space – Society – Economy, 21, 31–49. DOI:10.18778/1733-3180.21.02.

Seaman, Bruce A. 2006. Empirical studies of demand for the performing arts. Handbook of the Economics of Art and Culture, 1, 415–472. DOI: 10.1016/S1574-0676(06)01014-3.

Sieńko-Awierianow, Elżbieta, Ewa Głowacka i Monika Chudecka. 2016. Wpływ rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na jakość życia mieszkańcow w gminie Dobra. Handel Wewnętrzny, 6(365), 389–398.

Smith, Ben J. et al. 2019. A longitudinal study examining uptake of new recreation infrastructure by inactive adults. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 16, 59. DOI: 10.1186/s12966-019-0823-4.

Szołtysek, Jacek. 2011. Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Wolters Kluwer.

Wątroba, Wiesław. 2009. Społeczeństwo konsumpcyjne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.


Piekut, M., & Piekut, K. (2020). KONSUMPCJA DÓBR KULTURALNO-REKREACYJNYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIAST. Studia Miejskie, 40, 41-53. https://doi.org/10.25167/sm.1916

Marlena Piekut  marlena.piekut@pw.edu.pl
Politechnika Warszawska  Polska
http://orcid.org/0000-0001-6449-5143
Kamil Piekut 
Politechnika Warszawska  Polska
http://orcid.org/0000-0001-5126-8064


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0