BUDŻET OBYWATELSKI W POLSKICH MIASTACH

DOŚWIADCZENIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIMAbstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń w zakresie wykorzystania budżetu obywatelskiego w miastach województwa łódzkiego, w tym wad i zalet tego narzędzia zarządzania. Artykuł przedstawia zagadnienie partycypacji społecznej w kontekście nowoczesnego zarządzania w mieście, co ma na celu wprowadzenie w tematykę budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Rozważania teoretyczne zobrazowano za pomocą wyników badań prowadzonych w województwie łódzkim we wszystkich 16 miastach, które wdrożyły budżet obywatelski do praktyki zarządczej. Badania potwierdziły rosnącą świadomość przedstawicieli władz lokalnych zarówno co do walorów, jak i ograniczeń budżetów obywatelskich.


Słowa kluczowe

budżet obywatelski; budżet partycypacyjny; partycypacja społeczna; governance; wartość publiczna

Blaug R., Horner L., Kenyon A., Lekhi R., 2006, Public value and local communities: A literature review, The Work Foundation, London.

Botterman M., Miiard J., Horlings E., van Oranje C., van Deelen M., Pedersen K., 2008, Wartość dla obywateli. Wizja zarządzania publicznego w 2020 roku, Raport Samorządowej Komisji Europejskiej 2020. Rotterdam.

Bozeman B., 2007, Public values and public Interest. Counterbalancing economic individualism, Georgetown University Press, Washington.

Czepczyński M., 2014, (Nie)odpowiedzialni za miasto. O ograniczeniach, poszukiwaniach i nauce kompromisu między partykularnym a wspólnym dobrem, „Studia KPZK” t. 67.
Budżet obywatelski w polskich miastach… 99

Eversole R., 2012, Remaking participation: Challenges for community development practice, „Community Development Journal” 1.

Filar P., Kubicki P., 2012, Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa.

Fung A., Wright E.O., Abers R., 2003, Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance, Verso, London–New York.

Ganuza E., Baiocchi G., 2012, The power of ambiguity: How participatory budgeting travels the globe, [w:] The spread of participatory budgeting across the globe: Adoption, adaptation, and impacts, „Journal of Public Deliberation” vol. 8, No 2.

Hausner J., 2008, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kelly G., Mulgan G., Muers S., 2002, Creating public value: An analytical framework for public service reform. Discussion paper, Cabinet Office Strategy Unit, United Kingdom.

Kębłowski W., 2014, Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa.

King C.S., Martinelli A.S., 2005, Innovations in citizen engagement and empowerment: Beyond boundaries, „The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal” vol. 10(1).

Kożuch B., 2004, Specyficzne cechy organizacji publicznej, [w:] Kożuch B., Markowski T. (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.

Leśniewska-Napierała K., 2017, Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi, „Studia Miejskie” t. 25.

Mahdon M., 2006, Public value and health, The Work Foundation, London,

Moore M., 1995, Creating public value, Harvard University Press, Cambridge.

Noworól A., 2005, Model zarządzania terytorialnego, [w:] Kożuch B. Markowski T. (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.

Noworól A., 2014, Territorial partnerships as an instrument of urban policy, „Biuletyn KPZK PAN” z. 253.

O’Flynn J., Alford J., 2009, Making sense of public value: concepts, critiques and emergent meanings, „International Journal of Public Administration” vol. 32, No 3–4.

Pollit C., Bouchaert G., 2011, Public management reform, Oxford University Press, Oxford.

Rydzewska-Włodarczyk M., 2013, Teoretyczne aspekty pomiaru wartości publicznej jednostek samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” nr 291.

Stawasz D., Wiśniewska M., 2015, Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Katedry Zarządzania Miastem i Regionem UŁ, Łódź.

Stoker G., 2006, Public value management: A new narrative for networked governance?, „The American Review of Public Administration” vol. 36, No 1.

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Dz.U. z 2014 r., poz. 301.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 893.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95.
Pobierz

Opublikowane : 2018-09-25


Wiśniewska, M. (2018). BUDŻET OBYWATELSKI W POLSKICH MIASTACH. Studia Miejskie, 29, 91–99. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/6

Magdalena Wiśniewska  magda-lena.wisniewska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0