Innovation-based potential for development of cities in Poland


Abstrakt

Za podstawowy cel artykułu przyjęto przedstawienie propozycji metody pomiaru potencjału innowacyjnego miast. Przyjmuje się, że potencjał innowacyjny jest jedną z podstawowych determinant rozwoju miast – obok kultury i edukacji oraz kształcenia na poziomie uniwersyteckim (por. Orankiewicz & Turała, 2019). Artykuł omawia w pierwszej kolejności koncepcję kapitału terytorialnego sformułowaną przez Camagni'ego i Capello (2013) i odnosi się innych podejść do pomiaru opartego na innowacyjności potencjalu rozwojowego miast (Marszał 2012; Siłka 2018).

Założenia metody pomiaru zostały zwięźle opisane w drugiej części artykułu - proponowana metoda uwzględnia cztery czynniki: (1) potencjał na rzecz generowania wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań; (2) potencjał na rzecz upowszechniania wyników prowadzonych badań; (3) potencjał dla łączenia sfery akademickiej z biznesem poprzez m. in. współtworzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach i komercjalizację wyników badań naukowych oraz (4) potencjał dla prowadzenia aktywności gospodarczej w sektorach uznanych za innowacyjne.

Na potrzeby analizy zgromadzono dane dla wszystkich gmin miejskich w Polsce w okresie 2013 – 2016 (łącznie dla 306 miast). Na podstawie zgromadzonych danych opracowano rankingi miast w oparciu o uśrednioną wartość wskaźnika potencjału innowacyjnego dla lat 2013 – 2016. W trzeciej części artykułu omówiono m. in. zróżnicowanie potencjałów innowacyjnych miast w poszczególnych województwach jak również w podziale na różne klasy wielkości. W ostatniej części artykułu omówione zostały również wyniki analizy istotności poszczególnych czynników kształtujących potencjał innowacyjny miast.


Słowa kluczowe

miasta; potencjał rozwojowy; wiedza; innowacje

Becla, Agnieszka. Anetta Zielińska. 2003. Elementy statystyki i metod ilościowych (Elements of statistics and

qualitative methods). I-BIS s.c.. Wrocław.

Camagni, Roberto. Roberta Capello. 2013. Regional Competitiveness and Territorial Capital: A Conceptual

Approach and Empirical Evidence from the European Union. Regional Studies. 47(9): 1383-1402.

Fratesi, Ugo. Giovanni G. Perucca. 2018. Territorial Capital and the Resilience of European Regions, The

Annals of Regional Science., vol. 60(2), p. 241-264.

Wolfe, David A. Meric S. Gertler. 2016. Growing Urban Economies: Innovation, Creativity, and Governance

in Canadian City-regions. University of Toronto Press. Toronto.

Glaeser, Edward. 2011. Triumph of the city: How our greatest invention makes us richer, smarter, greener,

healthier, and happier, Penguin, New York, p. 8.

Katz, Bruce. Jennifer Bradley. 2013. The metropolitan revolution: How cities and metros are fixing our broken

politics and fragile economy. Brookings Institution. Washington, DC.

Knight, Richard V. 1995. Knowledge-based Development: Policy and Planning Implications for Cities. Urban

Studies 32(2): 225-260.

Lever, William F. 2002. Correlating the Knowledge-base of Cities with Economic Growth. Urban Studies

(5-6): 859-870.

Marszał, Tadeusz. 2012. Miasto innowacyjne – koncepcja i uwarunkowania rozwoju (The innovative city –

the concept and determinants of development). In: Zbigniew Makieła, Andrzej Szromnik (eds), Miasto

innowacyjne, wiedza, przedsiębiorczość, marketing (The innovative city, knowledge, entrepreneurship,

marketing). Studia KPZK PAN, vol. CXLI, 7-18, Warsaw.

Montgomery, John. 2007. The new wealth of cities: City dynamics and the fifth wave, 29, Ashgate, Aldershot,

UK.

Orankiewicz, Agnieszka. Maciej Turała. 2019. Czynniki rozwoju miast w Polsce – wstęp do badań, In: Justyna

Danielewicz (ed.), Zarządzanie rozwojem wspołczesnych miast (Managing the development of contemporary

cities). Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.

Russ, Meir. Gaurav Bansal. Adam Parrillo. 2015. The Knowledge City and the Experience City: the Main,

Mediating, and Moderating Effects of Education on Income and Economic Inequality, Journal of the Knowledge

Economy, Springer; Portland International Center for Management of Engineering and Technology

(PICMET), 8(3): 804-829.

Siłka, Piotr. 2018. Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwoj gospodarczy (The innovation

potential of selected Polish cities and their economic development). Geographical Studies 236, Institute of

Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Warsaw.

Stiglitz, Joseph E. 2004. Ekonomia sektora publicznego (Public sector economics), PWN, Warsaw.


Opublikowane : 2019-09-01


Turała, M. (2019). Innovation-based potential for development of cities in Poland. Studia Miejskie, 34. https://doi.org/10.25167/sm.995

Maciej Bartłomiej Turała  maciej.turala@uni.lodz.pl
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem; Wydział Zarządzania; Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1054-8048


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0