Tom 34 (2019):WPROWADZENIE
Oddziaływanie miast na ich otoczenie jest istotne niezależnie od tempa i kierunków
ich rozwoju. Wpływ miast na zmiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów
peryferyjnych oraz powiązania między nimi są jednym ze stałych problemów badawczych
realizowanych przez badaczy z zakresu różnych dyscyplin naukowych. Miasta
rozwijają się w zróżnicowanym tempie i charakteryzują się odmiennymi kierunkami
rozwoju, jednak ich oddziaływanie na otoczenie jest istotne. W odpowiedzi na pojawiające
się problemy rozwoju miast oraz na potrzebę identyfikacji ich powiązań z otoczeniem
badacze z rożnych dyscyplin podejmują badania w tym zakresie.
Zawarte w prezentowanym tomie artykuły naukowe dotyczą współczesnych procesów
zachodzących na styku obszarów miejskich i otoczenia. Do problemów tych należą
takie zagadnienia, jak: finansowanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, miasta
jako bieguny wzrostu, miasta w polaryzowanej przestrzeni społeczno-gospodarczej,
potencjał innowacyjny miast w Polsce. Są to także zagadnienia związane z rozwojem
i przemianami miast zdegradowanych.
Wyrażamy nadzieję, że prezentowany tom będzie źródłem interesujących i inspirujących
wiadomości, które stanowią pokłosie interdyscyplinarnych badań naukowych
w zakresie funkcjonowania, planowania i zarządzania rozwojem miast.
Agnieszka Dembicka-Niemiec


Artykuły

Robert Perdał, Paweł Churski, Tomasz Herodowicz, Barbara Konecka-Szydłowska
11-26
opublikowano: 2020-04-29
Ewa Pałka- Łebek, Maia MELADZE, Maria ŚMIGIELSKA
opublikowano: 2020-04-29