Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich.
  • Teksty nadesłane do redakcji nie były wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach, w tym samym lub innym języku.
  • Wyrażam zgodę na wszelkie zmiany stylistyczne wynikające z normy językowej oraz z normy „Zasady składania tekstu w języku polskim”.
  • Przenoszę prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji.
  • Oświadczam, że nadesłane teksty są opracowane według zasad rzetelności naukowej i nie zachodzi w nich zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship).


PL Artykuły naukowe:
• texts should deal with a problem of the ecumenism, interreligious dialogue and research on integration processes;
• the length of the text: 20,000 to 50,000 characters (including spaces, footnotes and literature reference list [max. up to 30]). Any exceptions to the rules must be discussed with the Editorial Board;
• languages: congress languages (preferred English);
• the text should include subtitles;
• abstract: 150 to 250 words in English. Polish authors should also attach an abstract inPolish;
• keywords: four to six in English and/or Polish, separated with a semicolon;
• citations: they should be put into quotation marks;
• references: they should be put in the footnotes in Chicago style;
• list of references: the full description of the reference should be put in alphabetical order at the end of the article, using the Chicago style:

1. In case of a monograph
In footnote: Author's first name and surname. Year of edition. Title. Subtitle. Place of edition: editor, page(s).

Examples:
Andrzej S. Jasiński. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela: rozdziały 31–39 (Opolska Biblioteka Teologiczna, 143). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 100–108.

Martin M. Lintner. 2018. Von Humanae vitae bis Amoris laetitia. Die Geschichte einer umstrittenen Lehre. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag, 121–123.

Eberhard Schockenhoff. 2014. Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania. Tłum. Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 32-34.

Krystyna Bronowska, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup, 45-58.

Franciszek. 2013. Adhortacja apostolska "Evangelii gaudium", Watykan: Libreria Editrice Vaticana (dalej: EG), nr 23.

Same item quoted in the following footnote: Surname. Year. Title, page(s).
Jasiński. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela, 88.
Schockenhoff. 2014. Etyka życia, 345.
EG 25.

In bibliography: Author's surname and first name. Year of edition. Title. Subtitle. Place of edition: publishing house.

Examples:
Bronowska Krystyna, Żywucka-Kozłowska Elżbieta, Czekan Dariusz. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.

Jasiński Andrzej S. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela: rozdziały 31–39 (Opolska Biblioteka Teologiczna 143). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Lintner Martin M. 2018. Von Humanae vitae bis Amoris laetitia. Die Geschichte einer umstrittenen Lehre. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag.

Schockenhoff Eberhard. 2014. Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania. Tłum. Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

2. In case of an article of collective work:
In footnote: Author's first name and surname. Year of editon. Title and subtitle of an article, W Title of collective work. Editor's first name and surname, page(s). Place of editon: publishing house.

Examples:
Roman Lewandowski, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Red. Roman Lewandowski, 253. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Andrzej S. Jasiński. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, W Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich. Red. Tadeusz Dola, 187–189. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Same item quoted in the following footnote: Author's surname. Year. Title of an article, page(s).
Jasiński. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, 194.

Lewandowski, Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych, 256.

In bibliography: Author's surname and first name. Year of editon. Title and subtitle of an article, W Title of collective work. Editor's first name and surname, pages. Place of editon: publishing house.

Examples:
Jasiński Andrzej S. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, W Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich. Red. Tadeusz Dola, 187–202. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Lewandowski Roman, Kowalski Ireneusz. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Red. Roman Lewandowski, 253–266. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

3. In case of an article in the journal
In footnote: Author's first name and surname. Year. „Title of the article”. Title of the journal volume (Nr.) : page(s).

Examples:
Krzysztof Kawlewski, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37.

Benedikt Kranemann. 2019. „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2) : 15–16.

Piotr Kopiec. 2019. “Ecumenical Ambiguities: The Case of the Ecumenical Association of Third World Theologians”. Studia Oecumenica 18 : 41–42.

Same item quoted in the following footnote: Surname. Year. „Title” page(s).
Kranemann. 2019. „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“ 18.

In bibliography: Author's surname and first name. Year. „Title of the article”. Title of the journal volume (Nr.) : pages.

Examples:
Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.

Kranemann Benedikt. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2) : 15–30.

Kopiec Piotr. 2019. “Ecumenical Ambiguities: The Case of the Ecumenical Association of Third World Theologians”. Studia Oecumenica”18 : 41–52.

4. In case of referring to a website
In footnote: Author's first name and surname. Year. Title (date of access), adress of the website [należy włączyć funkcję „usuń hiperłącze”].

Examples:
Roman Bartnicki. 2018. „Mk 16, 9-20 jako świadectwo prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa”. Fides et Ratio (4) : 26 (12.03.2019) http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2018-4DOL.pdf.

Franciszek Kucharczyk. 2016. To "Amoris laetitia" a nie "Spełniamy życzenia" (13.04.2016). http://gosc.pl/doc/3076365.To-Amoris-laetitia-a-nie-Spelniamy-zyczenia.

W świadomości ludzi kościoła musi nastąpić odważna głęboka i autentyczna przemiana (14.04.2016). https://ekai.pl.

In bibliography: Author's surname and first name. Year. Title (date of access) adress of the website [należy włączyć funkcję „delete hiperłącze”]. W wykazie umieszczamy wyłącznie teksty naukowe opublikowane online, które posiadają autora i tytuł.

Examples:
Bartnicki Roman. 2018. „Mk 16, 9-20 jako świadectwo prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa”. Fides et ratio (4) : 25-55 (12.03.2019) http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2018-4DOL.pdf.

5. In case of legal documents
Example: The Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights, Journal of Laws of 1994 No 24 item 83 amended, article

Biographical note
A few sentences about the author; affiliation and titles of significant publications are necessary. Texts should be submitted electronically till the end of February of a given year. Accepted file formats: *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf (others are possible after prior arrangement with the technical editor). Accepted graphic formats: *.eps, *.ps, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp (others are possible after prior arrangement with technical editor) in minimum resolution of 300 dpi.