KODEKS ETYCZNY


Obowiązki Autorów

Rzetelność prac naukowych jest podstawowym elementem ich jakości. Autorzy powinni zaprezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny, uczciwy i nie budzący wątpliwości.
W czasopiśmie „Studia Oecumenica” publikowane są jedynie artykuły naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane.
Kluczowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu jest również obiektywizm analiz oraz niebudząca wątpliwości prezentacja problemu badawczego. Nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi, uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane.
W każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu. Autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu, kluczową dla prezentacji problemu badawczego. Informacje uzyskane w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi mogą być przytoczone w tekście jedynie po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody takich osób.
Przypadki tzw. guest authorship i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo ogranicza się do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego. W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu. Każdy z nich musi udzielić odrębną zgodę na zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie „Studia Oecumenica”.

Obowiązki Redakcji

Redakcja czasopisma „Studia Oecumenica” podejmuje decyzję w sprawie publikacji zgłoszonego tekstu, kierując się przede wszystkim naukowym charakterem analiz, zgodnością z profilem tematycznym czasopisma, a także dążeniem do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk określanych mianem guest authorship i ghostwriting,
W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych, skierowanych do redakcji czasopisma „Studia Oecumenica”, autor/autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. W przypadku braku odpowiedzi, o sprawie informowane są instytucja, w której afiliowani są autorzy.
Tekst pozytywnie zaopiniowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych kierowany jest do publikacji. W przypadku warunkowego dopuszczenia do publikacji (gdy recenzenci wskazują konieczność wprowadzenia zmian i/lub uzupełnień), autor informowany jest pisemnie o potrzebie dokonania korekty merytorycznej tekstu. Negatywna ocena tekstu przez dwóch recenzentów skutkuje odrzuceniem tekstu, o czym autor informowany jest pisemnie.

Obowiązki Recenzentów

Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Przyjęta przez czasopismo „Studia Oecumenica” procedura double-blind gwarantuje, że autor i recenzenci nie znają swych tożsamości.
Recenzent wybrany przez Redakcję czasopisma „Studia Oecumenica” do oceny zgłoszonego tekstu, jest zobowiązany do poinformowania redakcji o braku możliwości oceny tekstu z uwagi na brak kwalifikacji lub brak czasu. W takim przypadku Redakcja wskazuje niezwłocznie innego recenzenta.
Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Redakcji czasopisma „Studia Oecumenica”. Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.
Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.
W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: oryginalny i naukowy charakter zgłoszonego tekstu; zgodność z profilem tematycznym czasopisma; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków. Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjętej przez czasopismo „Studia Oecumenica” zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce ‘Dla autorów’.
Recenzent informuje Redakcję o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

Zapobieganie i wykrywanie przypadków plagiatu

Plagiat we wszystkich formach stanowi nieetyczną praktykę i nie jest akceptowany.
W przypadku podejrzenia o plagiat, Redakcja czasopisma „Studia Oecumenica” stosuje procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst.
W przypadku potwierdzenia nieprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu. W przypadku braku odpowiedzi o sprawie zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest autor. W przypadku tzw. autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa, Redakcja czasopisma „Studia Oecumenica” informuje pisemnie o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.