Ad hoc Prayer Spaces – a Challenge of the Architecture of the 21th Century

Agnieszka Faustyna Szuta

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury
https://orcid.org/0000-0003-2158-110X

Abstrakt

W niniejszym artykule rozważaniom poddano kwestię urządzania miejsc modlitwy w sąsiedztwie uczelni wyższych i domów studenckich. Przeprowadzono ankietę wśród studentów zamieszkujących akademiki Politechniki Gdańskiej w celu sprawdzenia, czy istnieje realna potrzeba urządzania ww. przestrzeni. Kolejno przedstawiono przykłady tymczasowych miejsc modlitwy projektowanych w ostatnim dwudziestoleciu w krajach Europy Zachodniej. Po dokonaniu analizy wyselekcjonowanych obiektów i przeprowadzeniu dyskusji w oparciu o studia literaturowe, możliwe stało się wyciągnięcie wniosków dotyczących możliwości i sposobów kształtowania tymczasowych przestrzeni modlitwy w niejednokrotnie zabytkowym i zatłoczonym otoczeniu uniwersytetów.

Słowa kluczowe:

przestrzeń ekumeniczna, przestrzeń wielowyznaniowa, architektura sakralna, tymczasowa kaplica


Opublikowane
2021-12-02

Cited By / Share

Szuta, A. F. (2021). Ad hoc Prayer Spaces – a Challenge of the Architecture of the 21th Century. Studia Oecumenica, 21, 285–301. https://doi.org/10.25167/so.3804

Autorzy

Agnieszka Faustyna Szuta 
https://orcid.org/0000-0003-2158-110X

Statystyki

Abstract views: 132
PDF downloads: 58


Licencja

Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.