Współpraca pomiędzy katechetą a rodzicami według "Podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce"


Abstrakt

Współcześnie obserwujemy kryzys zaangażowania rodziców w proces wychowania dzieci i młodzieży w wierze. Jednym z symptomów jest małe zainteresowanie rodziców współpracą z katechetą. Aktualne zatem i potrzebne są różne refleksje naukowe na temat współpracy katechety z rodzicami katechizowanych uczniów. Artykuł podejmuje tę problematykę w odniesieniu do nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (2018), która zacznie obowiązywać od 1 września 2020 roku. Najpierw przybliżone zostało rozumienie terminu „współpraca katechety z rodzicami”. Za autorami nowego dokumentu katechetycznego wyakcentowano wspólne działania i dialog na rzecz wychowania w wierze dzieci i młodzieży. Uwzględniono również ewangelizację, katechizację i pedagogizację rodziców. Następnie zwrócono uwagę na zakładane w podstawie programowej cele i treści, które są istotne w tej współpracy. Katecheta ma wspierać rodziców w wychowaniu religijnym potomstwa poprzez przypominanie im o zadaniach wychowawczych, edukację religijną rodziców, a także ewangelizację. Służą temu m.in. spotkania formacyjne i ewangelizacyjne. Tak określone formy, według autorów nowej podstawy katechezy, są istotne we współpracy katechety z rodzicami. Wymagają bezpośrednich kontaktów oraz budowania relacji opartych na dialogu i zaufaniu. Autorzy podstawy programowej katechezy sceptycznie podchodzą do kontaktów pośrednich (np. za pomocą dziennika elektronicznego).

Dokonując oceny wszystkich propozycji z zakresu współpracy katechety z rodzicami, zawartych w nowej podstawie programowej katechezy, sformułowano kilka postulatów pastoralnych. Wskazano m.in. na potrzebę rzetelnej diagnozy za pomocą badań empirycznych. Za ważne uznano również wykorzystanie nowych technologii w dialogu z rodzicami oraz inicjowanie działań ewangelizacyjnych i pedagogizację rodziców. 


Słowa kluczowe

katecheza; nauczanie religii; katecheta; rodzina; rodzice; współpraca; wychowanie; dialog

Bednarczyk R., Współpraca wychowawcza rodziny, parafii i szkoły na przykładzie katechezy parafialnej przygotowującej do I Komunii Świętej, „Studia nad Rodziną” 2012, 1–2, 197–210.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Częstochowa 2018.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, 2010.

Kulpaczyński S., Nurty badań empirycznych kulowskiej katechetyki (1970–2010), „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2011, 3, 279–306.

Łabendowicz S., Współpraca katechetów z rodzicami, szkołą i parafią, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2011, 1, 61–70.

Osewska E., Katecheza rodzinna w polskich dokumentach katechetycznych, „Studia nad Rodziną” 2003, 1, 35–48.

Osewska E., Katecheza w rodzinie jako element integrujący podstawowe doświadczenia ludzkie z rzeczywistością wiary, „Studia nad Rodziną” 1999, 1, 143–153.

Osewska E., Wychowanie dziecka do wiary w polskiej rodzinie w kontekście współczesnej dezintegracji dzieciństwa, „Studia nad Rodziną” 2013, 17/1, 7–24.

Osewska E., Stala J., W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2003.

Skreczko A., Kreatywna współpraca katechety z rodzicami, „Studia nad Rodziną” 2012, 1–2, 185–196.

Walulik A., Współpraca katechetów ze środowiskiem ich wychowanków, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 1999, 4, 259–267.

Zellma A., Współpraca katechetów z rodzicami według założeń programowych nowych dokumentów katechetycznych, „Studia Warmińskie” 2012, 49, 181–195.


Opublikowane : 2020-02-27


Kostorz, J. (2020). Współpraca pomiędzy katechetą a rodzicami według "Podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce". Family Forum, 9, 233-243. https://doi.org/10.25167/FF/1059

Jerzy Henryk Kostorz  jkostorz@poczta.onet.pl
uo  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0