Zmiany w agresji i stresie u sprawców i ofiar przemocy domowej pod wpływem procedury „Niebieskie Karty”

Aleksandra Maria Rogowska, dr hab.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
https://orcid.org/0000-0002-4621-8916

Zofia Kardasz, dr

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
https://orcid.org/0000-0003-4339-4065

Sebastian Wicher

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
https://orcid.org/0000-0003-3984-2865

Abstrakt

Celem badania było sprawdzenie, czy działania podjęte w ramach procedury „Niebieskie Karty” wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie stanowią skuteczną pomoc psychoterapeutyczną. Analizie poddano dwa czynniki, które mogą mieć wpływ na występowanie zjawiska przemocy domowej w systemie rodzinnym, mianowicie poziom stresu i syndrom agresji wśród partnerów w bliskich związkach. W badaniu wzięło udział 30 kobiet będących ofiarami przemocy domowej (średni wiek 40 lat) i 30 mężczyzn będących sprawcami przemocy domowej (średni wiek 37 lat). Syndrom agresji mierzono za pomocą Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji (IPSA II), a poziom stresu oceniano za pomocą Skali Odczuwanego Stresu (PSS - 10). W badaniu prospektywnym zastosowano procedurę test-retest. Zarówno agresję, jak i stres mierzono dwukrotnie: na początku i po sześciu miesiącach od rozpoczęcia procedury „Niebieskie karty”. Uczestnicy ocenili zespół agresji i poziom stresu u siebie, a także oszacowali syndrom agresji u swojego partnera. Do porównań międzygrupowych zastosowano nieparametryczne testy statystyczne. Wyniki wskazują, że aktywne uczestnictwo w działaniach pomocowych w ramach procedury „Niebieskie Karty” obniżyło poziom stresu w grupie ofiar przemocy domowej oraz syndrom agresji w grupie osób stosujących przemoc. Procedura „Niebieskie karty” jest skuteczną metodą pracy z osobami będącymi (nie można chyba nazwać samej  procedury terapią, jest to raczej działanie, którego celem jest podjęcie terapii) zarówno ofiarami, jak i sprawcami przemocy domowej.

Słowa kluczowe:

przemoc domowa, syndrom agresji, stres


Opublikowane
2021-01-13

Cited By / Share

Rogowska, A. M., Kardasz, Z., & Wicher, S. (2021). Zmiany w agresji i stresie u sprawców i ofiar przemocy domowej pod wpływem procedury „Niebieskie Karty”. Family Forum, 10, 241–259. https://doi.org/10.25167/FF/1587

Autorzy

Aleksandra Maria Rogowska, dr hab. 
https://orcid.org/0000-0002-4621-8916

Jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Obecnie pracuje na stanowisku Profesora Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Psychologii. Jest autorką ok. 60 artykułów w publikacjach zwartych, czasopismach krajowych i zagranicznych. Główne zainteresowania badawcze dotyczą różnic indywidualnych, psychologii sportu i aktywności fizycznej, psychologii twórczości i zdolności, oraz psychoprofilaktyki uzależnień.


Autorzy

Zofia Kardasz, dr 
https://orcid.org/0000-0003-4339-4065

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Społecznej Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Do obszarów zainteresowań należą: psychologia rodziny, psychologia wychowawcza. Jest certyfikowanym coachem oraz psychoterapeutą.


Autorzy

Sebastian Wicher 
https://orcid.org/0000-0003-3984-2865

Magister psychologii i pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Od 2015 r. związany z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, gdzie pracuje na stanowisku pracownik socjalny – psycholog realizujący procedurę „Niebieskie Karty”. Na co dzień zajmuje się pracą z rodzinami w których występuje problem przemocy. Uczestniczył w licznych szkoleniach z tematyki przemocy w rodzinie i superwizji w zakresie przeciwdziałania przemocy. Zainteresowania naukowe to szeroko pojęta problematyka przemocy w rodzinie, jakość życia osób w wieku senioralnym oraz marketing.Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.Inne teksty tego samego autora