On the Motherhood of Women Performing Professional Military Service (on the example of the Polish Armed Forces)

Aneta Judzińska

Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0001-6686-7131

Abstract

Background: For about twenty years, Polish women have been able to access military service full-time. It means that they can, like men, participate in career development perceived in terms of promotion to a higher military position/rank. On the other hand, there is no doubt that the military remains a typically male professional space. Thus, it requires women to go beyond the traditionally understood division of social roles or - in the case of married women - to combine them skillfully.

Objectives: The article aims to present the specificity of the functioning of women on the path of a professional military career from the perspective of family and professional dilemmas. Particular attention will be paid to the category of motherhood.

Methodology: This article is an overview. The author mentions the research results on women in the military space available in the literature, including her research. Due to the small amount of research, as a supplement, the author also analyzes Internet sources - more specifically, press interviews with female soldiers.

Conclusions: The nature of the difficulties between military service and family indicates the need for regular monitoring of women's participation in the military space. The cited studies indicate that balancing the maternal role with the professional role of a soldier is complex and depends both on non-professional factors (relations with the husband, including the divisions of roles in the family) and organizational ones. The latter results from the specificity of the service (the requirement of mobility and availability) and the attitudes of superiors. For some women, it turns out that motherhood becomes an object of exclusion and stereotyping on the part of soldiers. There is also a lack of institutional (belonging to the military) forms of childcare. In selected cases, motherhood itself triggers the process of self-exclusion from the career in favor of fulfilling the role of a mother.

 

Keywords:

soldier, motherhood, professional military service, family and professional dilemmas

Bosson, J. et al. (2021) ‘Psychometric Properties and Correlates of Precarious Manhood Beliefs in 62 Nations’, Journal of Cross-Cultural Psychology, 52, pp. 231–258. doi:10.1177/0022022121997997.
  Google Scholar

Branicka, J. and Baran-Wojtachnio, M. (2009) Służba zawodowa kobiet – żołnierzy. Warszawa: Wojskowe Biuro Badań Społecznych.
  Google Scholar

Braun, Ł. (2018) ‘Mama w wojsku – z pamiętnika pani żołnierz’. Available at: https://pl.aleteia.org/2018/03/24/matka-stworzona-do-sluzby-z-pamietnika-pani-zolnierz/ (Accessed: 4 October 2021).
  Google Scholar

Budrowska, B. (2000) Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. 1st edn. Wrocław: Wydawnictwo Funna.
  Google Scholar

‘CBOS’ (2018). Available at: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_127_18.PDF (Accessed: 4 October 2021).
  Google Scholar

Czapiński, J. and Panek, T. (2015) Diagnoza społeczna 2015 warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. Available at: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf.
  Google Scholar

Czuba, B. (2015) Kobiety w wojsku: przystosowanie zawodowe, relacje społeczne, emocje: studium socjologiczne. 1st edn. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
  Google Scholar

Drapikowska, B. (2013) ‘Kompetencje dowódcze – własne oraz innych kobiet – w opiniach kobiet – żołnierzy’, Defence – Scientific Quarterly of Management and Command Faculty, II (4 (8), pp. 68–84.
  Google Scholar

Duch-Krzystoszek, D. (2007) Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
  Google Scholar

Dz.U. z 2021 r. poz. 1131, 1666.
  Google Scholar

Dz.U. 2021 poz. 358.
  Google Scholar

Giddens, A. (1999) Trzecia droga. Odnowa Socjaldemokracji. Warszawa: Książka i Wiedza.
  Google Scholar

Glińska, P. (2017) ‘O co walczą Polki w mundurze’. Available at: http://w.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24318?t=O-co-walcza-Polki-w-mundurze (Accessed: 4 October 2021).
  Google Scholar

Glińska, P. (2021) ‘Opiniowanie po nowemu’. Available at: http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/33641?t=Opiniowanie-po-nowemu (Accessed: 4 October 2021).
  Google Scholar

Greenhaus, J.H. and Beutell, N.J. (1985) ‘Sources and conflict between work and family roles’, The Academy of Management Review, 10 (1), pp. 76–88. doi:10.2307/258214.
  Google Scholar

Jawor, A. (2018) Intymność cenzurowana: Panika moralna wokół rodziny na przykładzie rodzin nieheteronormatywnych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  Google Scholar

Judzińska, A. (2020) Wojskowa kariera zawodowa w doświadczeniach kobiet. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Available at: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=990809 (Accessed: 19 December 2021).
  Google Scholar

‘Kobieta-Żołnierz-Rodzic’ (no date). Available at: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kobieta---zolnierz---rodzic.
  Google Scholar

Kodeks Pracy, Dz.U. z 2020 r. poz. 1320.
  Google Scholar

Kuśmirek, K. (2017) ‘Służba kobiet w siłach zbrojnych’, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 1 (2), pp. 108–124. doi:10.15290/cnisk.2017.01.02.06.
  Google Scholar

Leśniewska, E. (2012) ‘Policjantki są wiatropylne. Zachodzą w ciążę i po służbie’. Available at: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/policjantki-sawiatropylne-zachodza-w-ciaze-i-po-sluzbie,202989.html (Accessed: 4 October 2021).
  Google Scholar

Lewicka, M. (2020) ‘Przemiany roli ojca we współczesnej kulturze. Implikacje pedagogiczne’, Teologia i Moralność, 15 (1(27)), pp. 201–212. doi:10.14746/tim.2020.27.1.13.
  Google Scholar

Makowska, M. and Boguszewski, R. (2013) ‘Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne’, in Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, p. 252.
  Google Scholar

‘Międzynarodowy Dzień Kobiet’ (2021). Available at: https://www.wojsko-polskie.pl/sgwp/articles/aktualnosci-w/2021-03-08k-miedzynarodowy-dzien-kobiet/.
  Google Scholar

‘Moja mama jest żołnierzem’ (2019). Available at: https://zyciesiedleckie.pl/pl/11_wiadomosci/21223_moja-mama-jest-o-nierzem.html (Accessed: 4 October 2021).
  Google Scholar

‘Nowa kadencja Rady ds. Kobiet’ (2021). Available at: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/nowa-kadencja-rady-ds-kobiet2.
  Google Scholar

Nowosielski, W. (2003) Sytuacja społeczna i warunki materialne rodzin wojskowych i pracowników wojska. Wojskowe Biuro Badań Społecznych.
  Google Scholar

Ostrouch-Kamińska, J. (2011) Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
  Google Scholar

Pacześniak, A. (2008) ‘Udział kobiet w armii – konieczność czy feministyczne fanaberie?’, in Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, p. 486.
  Google Scholar

Palczewska, M. and Drapikowska, B. (2014) ‘Służba wojskowa kobiet wyzwaniem dla Sił Zbrojnych RP’, obronność – zeszyty naukowe wydziału zarządzania i dowodzenia akademii sztuki wojennej, 3 (11), pp. 98–112.
  Google Scholar

Piotrowska-Trybull, M. (2016) ‘Problematyka aspiracji zawodowych kobiet żołnierzy w kontekście sprawnej realizacji zadań’, Zeszyty Naukowe AON, (nr 2 [103]), pp. 67–82.
  Google Scholar

Piotrowska-Trybull, M. and Jabłońska–Wołoszyn, M. (2017) ‘Atrybuty różnorodności kobiet żołnierzy w świetle wyników badań pilotażowych’, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (3–4; 116–117) „Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy” (Managing Diversity in Light of the Challenges of the Contemporary Labor Market), pp. 39–52.
  Google Scholar

Piotrowski, A. (2012) ‘Jakość życia kobiet – żołnierzy pełniących służbę w Marynarce Wojennej.’, in Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, pp. 325–338.
  Google Scholar

Piotrowski, A. and Królikowska, I. (2012) ‘Konflikty służba – rodzina i ich wpływ na małżeństwo kobiet-żołnierzy przed misją’, in Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, pp. 382–397.
  Google Scholar

Slany, K. (2002) Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
  Google Scholar

Slany, K. (2003) ‘Dylematy i kontrowersje wokół małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie’, in Wybrane problemy współczesnej demografii. Łódź: Zakład Demografii UŁ, pp. 25–52.
  Google Scholar

‘Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa’ (no date). Available at: http://rodzinawojskowa.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=14&strona=1.
  Google Scholar

Strelau, J. (2019) Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  Google Scholar

Titkow, A. (2007) Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
  Google Scholar

Titkow, A., Duch-Krzystoszek, D. and Budrowska, B. (2004) Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
  Google Scholar

(2018) ‘Opiniowanie po urlopie wychowawczym’. Available at: https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/8361-opiniowanie-po-urlopie-wychowawczym (Accessed: 4 October 2021).
  Google Scholar


Published
2022-01-09

Cited by

Judzińska, A. (2022). On the Motherhood of Women Performing Professional Military Service (on the example of the Polish Armed Forces). Family Forum, 11, 89–113. https://doi.org/10.25167/FF/4580

Authors

Aneta Judzińska 
https://orcid.org/0000-0001-6686-7131

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.


License

Copyright (c) 2022 Family Forum

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.