POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników Platformy czasopism Uniwersytetu Opolskiego, działającej pod adresem https://czasopisma.uni.opole.plzwanej dalej „Platformą”.
  2. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, z siedzibą w Opolu, przy pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, zwanym dalej „Administratorem”.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/, lub pisemnie na adres jak w pkt 2.
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej „RODO”, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b i c, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz wymogami powszechnie
 2. Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe użytkowników Platformy przetwarzane będą w celu niezbędnym do sprawnego funkcjonowania platformy naukowych czasopism elektronicznych, a zwłaszcza w następujących celach szczegółowych:
   1. sprawnej komunikacji w procesie redakcyjnym;
   2. redagowania treści;
   3. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron, czytelnictwa publikacji);
   4. wysyłania za zgodą użytkowników powiadomień i informacji dotyczących czasopisma;
   5. ewentualnych opłat za dostęp do publikacji;
   6. informowania czytelników o autorstwie tekstów opublikowanych na Platformie;
   7. indeksowania opublikowanych tekstów i danych w bazach danych, katalogach i serwisach, zgodnie z polityką wydawniczą czasopism,
   8. dla celów naukowych i statystycznych przez cały okres udostępniania elektronicznych wersji czasopisma.
  2. Użytkownicy zarejestrowani na Platformie mogą przekazać Administratorowi następujące dane:
   • Imię*
   • Drugie imię
   • Nazwisko*
   • Login
   • Płeć
   • Hasło (zaszyfrowane)
   • Email*
   • ORCiD ID
   • Strona WWW
   • Państwo
   • Telefon
   • Fax
   • Afiliacja
   • Biografia
   • Data rejestracji
   • Ostatnia data zalogowania
   • Lokalizacja
   • Zainteresowania badawcze
   • Funkcja (rola) na Platformie
  3. Osoby rejestrujące się na prawach czytelnika zobligowane są podać następujące dane:
   • Imię
   • Nazwisko
   • Email
   • Login
   • Hasło
   • Funkcja (rola) na Platformie
  4. Osoby rejestrujące się na prawach autora, prócz danych określonych w pkt II.3, zobligowani są podać informacje dotyczące afiliacji oraz kraju pochodzenia.
  5. W przypadku uruchomienia na Platformie sprzedaży elektronicznych wersji publikacji, osoby zainteresowane skorzystaniem z tej usługi mogą przekazywać Administratorowi dodatkowe dane dotyczące wyboru kanału płatności oraz numeru konta bankowego.
 3. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Podanie danych osobowych jest:
   1. dobrowolne w przypadku korzystania z treści czasopism open access zdeponowanych na platformie
   2. warunkiem koniecznym w przypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym, w tym:
    1. deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów,
    2. prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora, redaktora działu, redaktora technicznego, recenzenta, specjalisty DTP, indeksatora, korektora, menedżera czasopisma, menedżera subskrybcji, menedżera ds. marketingu,
    3. założenia konta na prawach czytelnika w celu uzyskiwania informacji ze strony wydawnictwa i redakcji o nowo opublikowanych numerach i artykułach.
  2. Dane osobowe potencjalnych autorów, których teksty nie zostały przyjęte do publikacji mogą zostać usunięte przez administratora po 2 latach od decyzji redakcji o niepublikowaniu.
  3. Dane osobowe użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania użytkownika.
 4. Prawa użytkowników
  1. Każdy Użytkownik zarejestrowany na Platformie posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do otrzymania ich kopii pod warunkiem, że nie narusza to praw innych osób, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ( w tym określonych w art. 15-21 RODO) prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Użytkownik może realizować prawo wglądu i prawo do sprostowania danych poprzez edycję swojego konta i zmianę uprzednio przekazanych danych, za wyjątkiem loginu systemowego. Z poziomu aplikacji może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji ze strony wydawnictwa i redakcji czasopism posadowionych na Platformie.
  4. Skorzystanie z praw określonych w punkcie IV.1 następuje po uprzednim zgłoszeniu do Administratora lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych.
 5. Prawa Administratora
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
  2. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w art. 28 RODO.
  4. Dane mogą również być przekazywane:
   1. procesorom w związku ze zleconą usługą administracji i wsparcia technicznego Platformy;
   2. wydawcom systemów analitycznych Google Analitycs, AddThis
   3. wydawcom baz i katalogów indeksujących:
    1. SCOPUS
    2. Pol-index
    3. WorldCat
    4. Google Scholar
    5. CEJSH
    6. CrossrefMetadataSearch
 6. Zabezpieczanie danych osobowych
  1. Każde połączenie ze stroną https://czasopisma.uni.opole.pl jest szyfrowane za pomocą kluczy SSL.
  2. Hasła użytkowników w bazie danych są przetrzymywane w formie haszy.
  3. Dostęp do bazy danych został ograniczony do konkretnych adresów IP oraz wymaga podania nazwy użytkownika oraz hasła.
  4. Dostęp administracyjny mają tylko zaufani administratorzy systemu.
  5. Serwer jest chroniony przez lokalny firewall.
  6. Dane aplikacji podlegają cyklicznym kopią bezpieczeństwa obejmującym pliki oraz bazę danych zgodnie z harmonogramem wykonywania kopi zapasowych.
 7. Pliki cookie
 8. 1. Platforma wykorzystuje pliki cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki odwiedzających. Dzięki zebranym informacjom Administrator chce uzyskać wiedzę o częstotliwości odwiedzin Platformy oraz identyfikacji jej najbardziej interesujących elementów. Uzyskane dane pozwolą Administratorowi na lepsze dostosowanie Platformy do potrzeb użytkowników, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.