Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.


Wszystkie zasady przygotowania tekstu znajdują się w zakładce "Pour les auteurs" na stronie internetowej czasopisma (www.literaport.wfil.uni.opole.pl).
Autorzy wypełniają standardowe "Oświadczenie autora" przygotowane przez Wydawnictwo UO - autorzy polscy w j. polskim, autorzy z zagranicy w j. angielskim (tłumaczenie również przygotowane przez Wydawnictwo).

Wytyczne dla autorów (PDF)