Enforcement of the debt confirmed by the bank enforcement order by a bank that previously sold the debt by way of transfer to a securitization fund, as an example of unlawful activity resulting in unjustified enrichment on the part of the bank. An approviAbstract

The subject of the commentary is the judgment of the District Court in Gdańsk,
which dismissed the appeal brought by the bank against the judgment of the Court of first
instance. This judgment ordered the bank to pay the consumer a sum of money for unjust
enrichment, together with interest and litigation costs. As rightly stated by the courts of
both instances, upon the transfer of the debt confirmed by the bank enforcement order by the bank to the entity other than the bank, the vendor of the claim should notify the
enforcement bailiff of this fact with a request for its remission. The continuation of the
enforcement constitutes an unlawful act of the bank, resulting in unjustified enrichment
at the expense of the former debtor. Such an assessment is not changed by the fact that
the bank transfers the enforced funds to the buyer of the debt, as the latter cannot benefit
from the former, but should bring an action against the debtor for payment on general
rules. The judgment deserves approval, and due to its practical dimension, also an in-depth
commentary and dissemination.


Keywords

transfer of debt, bank enforcement order, securitization fund, court enforcement, unjust enrichment

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. Nr 78, poz. 483.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz.U. 2020, poz. 1740, tekst jednolity.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 2021, poz. 1805, tekst jednolity.

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. – Prawo bankowe. Dz.U. Nr 20, poz. 108.

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. – Prawo bankowe. Dz.U. Nr 7, poz. 56.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe. Dz.U. Nr 4, poz. 21.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Dz.U. 2020, poz. 1896, tekst jednolity.

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. Dz.U. poz. 777.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1854.

Wyrok TK z dnia 15 marca 2011 r., P 7/09. OTK-A 2011/2, poz. 12.

Wyrok TK z dnia 14 kwietnia 2015 r., P 45/12. OTK-A 2015/4, poz. 46.

Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2000 r., V CKN 21/00. Dostęp: 10.02.2020. LEX nr 52452.

Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2001 r., II CKN 33/99. Dostęp: 10.02.2020. LEX nr 52340.

Wyrok SN z dnia 5 września 2001 r., I CKN 379/00. Dostęp: 10.02.2020. LEX nr 52661.

Wyrok SN z dnia 26 września 2003 r., I CKN 513/01. Dostęp: 10.02.2020. LEX nr 467473.

Wyrok SN z dnia 7 października 2010 r., IV CSK 95/10. Dostęp: 10.02.2020. LEX nr 89826.

Uchwała SN z dnia 29 czerwca 2016 r., III CZP 29/16. OSNAPiUS 2017/5, poz. 55, s. 31.

Uchwała SN z dnia 9 czerwca 2017 r., III CZP 17/17. OSNC 2018/3, poz. 25, s. 1.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r., VI ACa 1653/16. Dostęp: 10.02.2020. LEX nr 2609599.

Andrzejczak, Łukasz. 2014. Zachowanie się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Glosa do wyroku SN z dnia 19 października 2012 r., V CSK 501/11. Przegląd Sądowy (4): 115–122.

Bączyk, Mirosław. 2006. Ograniczony zakres kognicji sądu w postępowaniu klauzulowym. Glosa do wyroku SN z 11 stycznia 2006 r., III CSK 325/05. Prawo Bankowe (11): 31–36.

Dybowski, Tomasz. 1981. W: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna. T. III, cz. 1. Wrocław: Ossolineum.

Janas, Sylwia. 2013. Bankowe tytuły egzekucyjne (wybrane zagadnienia procesowe). Polski Proces Cywilny (3): 351–383.

Janiak, Andrzej. 2003. Bank jako instytucja zaufania publicznego. Glosa (2): 17–20.

Janiak, Andrzej. 2001. Wierzytelności bankowe w postępowaniu nakazowym (uwagi na tle nowego art. 485 k.p.c.). Państwo i Prawo (4): 73–80.

Kaliński, Maciej. 2016. Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej. Glosa do wyroku SN z dnia 14 lutego 2013 r., II CNP 50/12. Przegląd Sądowy (2): 109–114.

Karaś, Tomasz; Sławomir Żółtek. 2006. Bezprawność w prawie cywilnym i karnym. Prokuratura i Prawo (11): 115–125.

Litwiński, Paweł. 2004. Przelew wierzytelności konsumenckiej a udostępnianie danych osobowych konsumenta. Glosa (12) 13–18.

Mądrzak, Henryk. 1962. Glosa do orzeczenia z 19 maja 1961 r., I CR 540/60. Państwo i Prawo (8–9): 473–476.

Mostowik, Piotr. 2007. Bezpodstawne wzbogacenie. Studia Prawa Prywatnego (2): 43–92.

Muliński, Maciej. 2015. Niekonstytucyjność instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego – komentarz. Monitor Prawniczy (11): 60–608.

Muliński, Maciej. 2005. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu. Warszawa: C.H. BECK.

Nowak, Artur. 2003. Status wierzytelności bankowych w postępowaniu nakazowym i egzekucyjnym. Glosa (7): 20–27.

Pietrzykowski, Krzysztof. 2020. Komentarz do art. 410. W: K. Pietrzykowski (red.). Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910. Warszawa: C.H. BECK, wydanie elektroniczne Legalis. Dostęp: 10.02.2021.

Płaziuk Jakub. 2020. Jurysdykcja krajowa dla rozpoznania roszczeń ze stosunków umownych (art. 7 rozporządzenia nr 1215/2012). Europejski Przegląd Sądowy (4): 22–35.

Radwański, Zbigniew. 2001. Prawo zobowiązań – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Radwański, Zbigniew; Adam Olejniczak. 2016. Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: C.H. BECK.

Serda, Wiktor. 1988. Nienależne świadczenie. Warszawa: PWN.

Skonieczny, Marcin. 2012. Bezpodstawne wzbogacenie. Wybrane zagadnienia. Temidum, 4, 30–35.

Sobolewski, Przemysław. 2020. Komentarz do art. 512. W: K. Osajda (red.). Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: C.H. BECK, wydanie elektroniczne Legalis. Dostęp: 10.02.2021.

Szpunar, Adam. 1995. Moc prawna dokumentów wymienionych w prawie bankowym; dochodzenie roszczeń z zobowiązań mających związek z czynnościami bankowymi. Glosa do wyroku SN z dnia 15 lutego 1995 r., II CRN 165/94. Państwo i Prawo (9): 112–116.

Widło, Jacek. 2003. Glosa do uchwały SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., III CZP 5/01. Orzecznictwo Sądów Polskich (6): 74.

Wolter, Władysław. 1973. Nauka o przestępstwie. Warszawa: PWN.

Zelwiański, Ryszard. 2011. Bankowe tytuły egzekucyjne (potrzeba nowelizacji). Państwo i Prawo (9): 99–104.

Zwolińska-Doboszyńska, Anna. 2005. Sekurytyzacja wierzytelności z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych na tle innych uregulowań dotyczących sekurytyzacji. Przegląd Prawa Handlowego (2) 17–25.


Published : 2021-11-18


Kwaśniak, A. (2021). Enforcement of the debt confirmed by the bank enforcement order by a bank that previously sold the debt by way of transfer to a securitization fund, as an example of unlawful activity resulting in unjustified enrichment on the part of the bank. An approvi. The Opole Studies in Administration and Law, 19(3), 121-137. Retrieved from https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/4588

Aleksander Kwaśniak  olok@wp.pl
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu  Poland
https://orcid.org/0000-0002-9275-279X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Author’s economic rights to published works are held by Opole University (collective works) and individual Authors (individual parts of the collective work, ones that form a separate entity).

The journal Opole Studies in Administration and Law accepts for publication only works which have not been in circulation before.

On the basis of the Regulation (2016/679) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (referred to as General Data Protection Regulation or RODO) Opole University, based at 11a Plac Kopernika, 45-040 Opole, is the personal data controller for all the authors publishing their works in the Opole Studies in Administration and Law.

The articles published in Opole Studies in Administration and Law are available under a licence Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

 

For aricles till 2017 your use is permitted by an applicable exception or limitation  –  see: 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Read more about the license CC BY-NC-ND 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

View Legal Code:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode