Stylizacja językowa w filmach historycznych o początkach państwa polskiego (Bolesław Śmiały, Gniazdo)Abstrakt

The article discusses exponents of linguistic stylisation that occur in two polish historical films: Boles³aw the Bold (Dir. Witold Lesiewicz, 1971) and The Nest (Dir. Jan Rybkowski, 1974). Stylistic means are divided into three basic groups: grammatical (syntactic), semantic and pragmatic. The research has shown that the creators of both films applied similar methods of stylisation. They most often used following linguistic tools: analytical forms of the Polish past tense, inversion, item archaisms, bookish vocabulary and old honorific expressions. However, one may notice quantitative differences between analysed works. Exponents of stylisation more often appear in Bolesław the Bold. On the other hand, they exhibit greater diversity in The Nest. In the final part of the article, the author claims that research into film dialogues should become an integral part of Polish stylistics.


Bartmiński J., 1965, Problemy archaizacji językowej, [w:] Styl i kompozycja, red.

J. Trzynadlowski, Wrocław, s. 218-233.

Bobrowski J., 2015, Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kulturowej i językowej w idiolekcie pisarskim Stanisława Wyspiańskiego. Analiza semantyczna i stylistyczno-funkcjonalna, Kraków.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1986, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., 2006, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Dubisz S., 1991, Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Warszawa.

Historia 2007, Historia kina polskiego, red. T. Lubelski, K. J. Zarębski, Warszawa.

Kamińska M., 1959, Archaizacja językowa w „Krzyżowcach” Zofii Kossak-Szczuckiej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, nr VI, s. 129-144.

Klemensiewicz Z., 1974, Historia języka polskiego, Warszawa.

Kurzydłowska E., 1973, Archaizacja językowa w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” nr XIX, s. 39-60.

Leksykon, 1997, Leksykon polskich filmów fabularnych, red. J. Słodowski, Warszawa.

Malec M., 2003, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa.

SJPDor, 1958-1969, Słownik języka polskiego, t. 1-11, red. W. Doroszewski, Warszawa.

Śliwiński W., 1984, Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym dzisiejszej polszczyzny pisanej. Opis prawidłowości, Kraków.

USJP, 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-4, red. S. Dubisz, Warszawa.

Wilkoń A., 1976, O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem, Kraków-Warszawa.

WSJP, 2007-, Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, www.wsjp.pl [dostęp: 25.01.2015].
Pobierz

Opublikowane : 2018-10-03


Bobrowski, J. (2018). Stylizacja językowa w filmach historycznych o początkach państwa polskiego (Bolesław Śmiały, Gniazdo). Stylistyka, 26, 321-335. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/34

Jakub Bobrowski  kuba_bobrowski@op.pl
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0