O czasopiśmie

 „Stylistyka” to międzynarodowy rocznik naukowy założony w 1992 r. przez prof. dra hab. Stanisława Gajdę. Od 2018 r. redaktorem naczelnym jest dr hab. Marzena Makuchowska, profesor UO. „Stylistyka” publikuje teksty poświęcone badaniom nad stylami funkcjonalnymi języków etnicznych. Czasopismo znajduje się na liście MNiSW z 2021 roku (40 punktów).

Rocznik zaprasza autorów zajmujących się szeroko rozumianym stylem i stylistyką, czyli badaniami nad funkcjonalnymi wariantami języków etnicznych (styl potoczny, naukowy, artystyczny, medialny, administracyjno-prawny, religijny i in.), a także nad stylami/językami/dyskursami wyodrębnianymi według różnych innych kryteriów (styl: jednostki, gatunku, ideologii, instytucji, formacji kulturowej itp.).      

Prezentowane w czasopiśmie prace badawcze realizują cele teoretyczne oraz praktyczne – służą poznaniu stylów (w aspekcie diachronicznym, synchronicznym, porównawczym) oraz rozwiązywaniu problemów praktycznych, dla usprawnieniu praktyki komunikacyjnej.

W „Stylistyce” publikowane są prace prezentujące nowe ujęcia i wyniki, przynoszące oryginalny wkład do rozpoznania danego kompleksu zagadnień. Na całość rocznika składają się oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów artykuły naukowe, a ponadto eseje i recenzje oraz informacje o nowościach wydawniczych z zakresu stylistyki.

Czasopismo  przedstawia dorobek polskich i europejskich oraz pozaeuropejskich ośrodków badawczych. Zamieszczane w roczniku artykuły pisane są w języku polskim oraz  w innych językach (angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim, słowackim, serbskim, chorwackim); artykuły w języku polskim mogą zajmować maksymalnie połowę zwartości numeru.