O czasopiśmie


"Stylistyka" ISSN: 1230-2287 (Print) ISSN: 2545-1669 (Online)

„Stylistyka” to międzynarodowy rocznik naukowy założony w 1992 r. przez prof. dra hab. Stanisława Gajdę. Od 2018 r. redaktorem naczelnym jest dr hab. Marzena Makuchowska, profesor UO. „Stylistyka” publikuje teksty poświęcone badaniom nad stylami funkcjonalnymi języków etnicznych. Czasopismo znajduje się na liście MNiSW z 2021 roku (100 punktów).

Czasopismo ukazuje się w formie drukowanej i on-line – na platformie Open Journal Systems (OJS) na zasadach otwartego dostępu. „Stylistyka” jest indeksowana w następujących bazach: DOAJ, CEJSH, CEEOL, Index Copernicus, ERIH PLUS. Publikowane teksty są przygotowywane zgodnie z zasadami norm etycznych i dobrymi praktykami publikacyjnymi oraz poddawane są recenzowaniu metodą double-blind peer review .

Częstotliwość ukazywania się 

Czasopismo jest rocznikiem. Termin zgłaszania artykułów do publikacji upływa 30 listopada roku poprzedzającego rok wydania tomu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz poniżej: „Aktualności” – „Harmonogram wydawniczy”.

Średni czas na przeprowadzenie wstępnej oceny manuskryptów – 30 dni. Średni czas na przygotowanie recenzji – 60-120 dni. Z uwagi na to, że czasopismo jest rocznikiem średni czas, w jakim publikowany jest artykuł – 300 dni.

Polityka swobodnego dostępu    

Nasze czasopismo od 2019 r. ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Prawa autorskie

Autorzy zatrzymują prawa autorskie i pełne prawa do publikacji bez ograniczeń. Uniwersytet Opolski nie ogranicza możliwości dalszego rozpowszechnienia przez Autora jego utworu pod warunkiem wskazania czasopisma naukowego „Stylistyka” jako pierwotnego miejsca publikacji oraz zgody Wydawnictwa UO. Więcej informacji

Proces recenzowania

 • Prace badawcze (artykuły) są recenzowane w trybie double-blind review (tożsamość autora i recenzenta nie jest ujawniana).
 • Przesyłając artykuł do "Stylistyki", autor wyraża zgodę na jego recenzowanie.
 • Zasady i procedury recenzowania są zgodne z wytycznymi COPE (szczegółowy opis: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/info).
 • Oświadczenia etyczne recenzenta są wymagane przez funkcjonalność platformy OJS Uniwersytetu Opolskiego.
 • Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu artykułu, odrzuceniu go lub przesłaniu do korekty podejmuje każdorazowo Redaktor Naczelny czasopisma.

Etyka publikacji

"Stylistyka" jest czasopismem, które od początku swojego istnienia (tj. od 1992 r.) starało się przestrzegać zasad uczciwości akademickiej i rzetelności publikacyjnej.

Obecnie polityka wydawnicza czasopisma opiera się na zasadach etyki publikacyjnej zalecanych przez Komitet Etyki Publikacyjnej [COPE], w tym na zasadach etycznych i procedurach postępowania w przypadku ich naruszenia. Stąd między innymi:

Autor(ka) przesyłający(a) manuskrypt do "Stylistyki" oświadcza(ją), że:

 • jest to jego/jej oryginalna praca;
 • nie narusza praw autorskich innych osób;
 • nie był wcześniej publikowany;
 • nie jest obecnie zaangażowany w żaden inny proces wydawniczy;
 • zawiera materiały ilustracyjne autora/autorów.

Oświadczenie znajduje się w sekcji Dla AUTORÓW – OŚWIADCZENIE AUTORA. Złożenie oświadczenia jest również wymagane przez procedurę zgłaszania artykułów za pośrednictwem Platformy OJS Uniwersytetu Opolskiego.

 • "Stylistyka" przeprowadza kontrolę antyplagiatową otrzymanych tekstów, korzystając z usługi Similarity Check oferowanej przez Crossref.
 • Publikacja zasad etycznych obowiązujących autorów jest szczegółowo opisana w zakładce "O CZASOPIŚMIE " - "ETYKA PUBLIKACJI".
 • Szczegółowe zasady dotyczące procesu oceny i recenzowania, w tym zasady etyczne, opisane są następująco: (1) dla recenzentów - w zakładce DLA RECENZENTÓW; (2) dla autorów - w zakładce DLA AUTORÓW – PROCES RECENZJI.
 • Złożenie przez recenzenta odpowiednich oświadczeń etycznych jest również wymagane przez procedurę recenzowania na Platformie OJS Uniwersytetu Opolskiego.
 • W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowań nieetycznych (plagiat, fabrykowanie danych itp.), Redakcja zwróci się do autora o wyjaśnienie, a następnie podejmie odpowiednie kroki przewidziane w wytycznych COPE (COPE guidelines). Na dalszym etapie postępowanie może doprowadzić do odrzucenia artykułu, powiadomienia władz jednostki naukowej autora oraz odmowy publikowania w "Stylistyce" jakichkolwiek tekstów tego autora.
 • W przypadku zauważenia naruszenia powyższych zasad lub innych uchybień związanych z etyką wydawniczą lub rzetelnością badań naukowych prosimy o kontakt z redaktorem: styl@uni.opole.pl, lub wydawcą: ij@uni.opole.pl.

Opłaty za publikację

Czasopismo „Stylistyka” nie pobiera opłat za publikację artykułu.