O czasopiśmie

„Stylistyka” to międzynarodowy  rocznik naukowy, którego  założycielem i redaktorem naczelnym w latach 1992-2012 był prof. dr hab.  Stanisław Gajda. Od  2013 r. do 2018 r. pismem kierowała prof. Ewa Malinowska, a obecnie redaktorem naczelnym jest dr hab. Marzena Makuchowska.

Rocznik zaprasza autorów zajmujących się szeroko rozumianym stylem i stylistyką, czyli badaniami nad funkcjonalnymi wariantami języków etnicznych (styl potoczny, naukowy, artystyczny, medialny, administracyjno-prawny, religijny i in.), a także nad stylami/językami/dyskursami wyodrębnianymi według różnych innych kryteriów (styl: jednostki, gatunku, ideologii, instytucji, formacji kulturowej itp.).      

Prezentowane w czasopiśmie prace badawcze realizują cele teoretyczne oraz praktyczne – służą poznaniu stylów (w aspekcie diachronicznym, synchronicznym, porównawczym) oraz rozwiązywaniu problemów praktycznych, dla usprawnieniu praktyki komunikacyjnej.

W „Stylistyce” publikowane są prace prezentujące nowe ujęcia i wyniki, przynoszące oryginalny wkład do rozpoznania danego kompleksu zagadnień. Na całość rocznika składają się oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów artykuły naukowe, a ponadto eseje i recenzje oraz informacje o nowościach wydawniczych z zakresu stylistyki.

Czasopismo  przedstawia dorobek polskich i europejskich oraz pozaeuropejskich ośrodków badawczych. Zamieszczane w roczniku artykuły pisane są w języku polskim oraz  w innych językach (angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim, słowackim, serbskim, chorwackim); artykuły w języku polskim mogą zajmować maksymalnie połowę zwartości numeru.