INFORMACJE DLA RECENZENTÓW


PROCES RECENZOWANIA

Przyjęte przez „Stylistykę” procedury i zasady recenzowania są zgodne z zaleceniami:

- Committee on Publication Ethics – COPE

-  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz z Zasadami etyki publikacyjnej.

 1. Ocenie dwóch recenzentów zewnętrznych podlegają oryginalne artykuły naukowo-badawcze (zamieszczane w dziele Articles).
 2. Recenzentów wybierają członkowie kolegium redakcyjnego, kierując się zakresem i stopniem kompetencji Recenzenta, odpowiadających tematyce artykułu, jak również kryterium rzetelności recenzenckiej (redakcja gromadzi doświadczenia z Recenzentami, z którymi współpracuje).
 3. Redakcja dokłada starań o uniknięcie konfliktu interesów między Autorami a Recenzentami. Za konflikt interesów uznaje się bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności związek małżeński oraz pokrewieństwo), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową. W wypadku, gdy recenzent domyśla się, kto może być autorem tekstu, i uznaje, że zachodzi konflikt interesów, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu redakcji. Redakcja rozstrzyga wątpliwości i podejmuje stosowne działania.
 4. Artykuły wysyłane do recenzentów zewnętrznych są anonimizowane (pozbawiane informacji o Autorze/Autorach), co znaczy, iż Recenzent nie jest powiadamiany o tym, kto jest autorem tekstu. Z kolei z tej wersji formularza recenzji, który wysyła do Autora/Autorów, usuwa się dane o Recenzencie. W ten sposób zachowana zostaje procedura „double-blind review”, czyli podwójnej anonimowości.
 5. Recenzent otrzymuje od redakcji zapytanie, czy – na podstawie dołączonego tytułu oraz abstraktu – podejmie się zrecenzowania artykułu w określonym terminie. Jeśli wyrazi zgodę, otrzymuje cały tekst oraz formularz recenzji.
 6. W wypadku, gdy Recenzent po zapoznaniu się z całością artykułu uzna, iż nie jest wystarczająco kompetentny do jego oceny, lub podejrzewa konflikt interesów, może odstąpić od jego recenzowania i poinformować o tym redakcję.
 7. Recenzent dokonuje oceny w sposób rzetelny, poufny i zgodny z zasadami etyki recenzowania w nauce. Przed opublikowaniem artykułu Recenzentom nie wolno wykorzystywać wyników pracy badawczej przedstawionych w artykule ani też ujawniać swych ocen osobom postronnym. Dotyczy to również artykułów, których oceny Recenzent się nie podjął.
 8. Recenzenci oceniają tekst i wyrażają swą opinię według opracowanego dla „Stylistyki” Formularza. Ocena negatywna musi być umotywowana. Recenzenci mogą także wprowadzać uwagi na manuskrypcie (w elektronicznym trybie recenzji), dbając przy tym o nieujawnianie swej tożsamości.
 9. Od rekomendacji Recenzentów zależy opublikowanie artykułu w roczniku. Recenzent może zaproponować:
 10. przyjęcie tekstu w nadesłanej postaci,
 11. przyjęcie tekstu do druku po naniesieniu poprawek, bez ponownego recenzowania,
 12. przyjęcie tekstu do druku po naniesieniu poprawek i ponownej ocenie recenzenta,
 13. nieprzyjęcie tekstu do druku.
 14. W sytuacji c) z punktu 10. redakcja wysyła (zanonimizowane) uwagi Recenzenta do Autora, obligując go do dokonania sugerowanych zmian i/lub udzielenia odpowiedzi na recenzję. Nowa wersja tekstu (o ile Autor zdecyduje się na nią) zostanie przesłana Recenzentowi do ponownej oceny. Proces ten może się powtarzać, aż do ostatecznej decyzji, że tekst jest gotowy do publikacji lub nie kwalifikuje się do niej.
 15. W wypadku rozbieżnych opinii kolegium redakcyjne „Stylistyki” zastrzega sobie prawo do ewentualnego zasięgnięcia opinii trzeciego recenzenta. Ostateczna decyzja o kwalifikacji tekstu do druku należy do redakcji.
 16. Treść recenzji oraz opinie redakcji o artykułach uczestniczących w procesie publikacyjnym nie są ujawniane osobom spoza kolegium redakcyjnego.
 17. Nazwiska recenzentów są publikowane tylko w wersji elektronicznej „Stylistyki”. Ze względu na fakt, iż „Stylistyka” jest rocznikiem i podanie listy recenzentów z danego roku byłoby ich ujawnieniem, publikuje się ogólną (i aktualizowaną) listę Recenzentów współpracujących z czasopismem.

Proces recenzowania artykułów naukowych nadesłanych do „Stylistyki” służy zapewnieniu wysokiego poziomu naukowego czasopisma. Zaangażowanie Koleżanek i Kolegów badaczy, życzliwie i bezinteresownie przyjmujących rolę recenzentów, stanowi zarazem pomoc dla Autorów w wypracowaniu jak najlepszej wersji ich publikacji. Recenzentom wyrażamy więc ogromną wdzięczność za tę pomoc, a Autorom – za gotowość do jej przyjęcia.

Formularz recenzji (do pobrania)